Stála konferencia 2016

Zborník: Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 (pdf)

Stála konferencia v zrkadle 10. výročia ÚSŽZ hodnotila kvalitu slovensko-slovenského dialógu a nastavila víziu štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v zmysle Koncepcie na roky 2016 – 2020

Po záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka sa v dňoch 28. – 29. októbra uskutočnilo rokovanie Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016. V Kongresovej sále hotela SOREA REGIA vystúpilo v rámci dvojdňového snemovania so svojimi referátmi, príspevkami a podnetnými diskusnými myšlienkami bezmála 90 krajanov z 22 štátov Európy, Ameriky a Ázie. Na podujatí konajúcom sa každé dva roky s cieľom analyzovať stav, obsah a kvalitu slovensko-slovenského dialógu v záujme morálnej i materiálnej starostlivosti Slovenskej republiky o Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci podpory národného povedomia a kultúrnej identity krajanov v ich domovských štátoch, sa akreditovalo do 140 účastníkov – krajanov zo zahraničia a hostí z politického, kultúrno-spoločenského, vedeckého a duchovného života na Slovensku, odborníkov na krajanskú problematiku a zástupcov médií.

Konferenciu otvoril Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý po uvítacom prejave, prívetoch hostí a slávnostnej udalosti, v rámci ktorej bolo ocenených 10 osobností krajanského života zo zahraničia i Slovenska za ich vklad do zveľaďovania slovenskosti v ich domovských štátoch a rozvoja vzťahov s materskou krajinou, predniesol bilančný prejav o činnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí od ostatnej Stálej konferencie v roku 2014 (jeho plné znenie zverejníme na webovom sídle ÚSŽZ) a načrtol kľúčové aspekty smerovania štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom v nadväznosti na vládou schváleniu novú koncepciu plnenia jej základných postulátov na roky 2016-2202 aj v kontexte novo vytvorenej Rady vlády SR pre krajanské otázky.

V úvodnej časti snemovania krajanov vystúpili s pozdravnými prejavmi hostia Stálej konferencie. Štefan Rozkopál, vedúci Kancelárie prezidenta SR, predniesol prívet prezidenta Andreja Kisku, Lukáš Parízek, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, vo svojom prejave, v ktorom pozdravil krajanov – účastníkov konferencie aj v mene šéfa slovenskej diplomacie Miroslava Lajčáka, vyzdvihol okrem potvrdzovania slovenskosti a úprimného vzťahu Slovákov žijúcich v zahraničí k ich materskej krajne a domovine predkov aj záujem našej spoločnej vlasti – Slovenska a jeho súčasnej vlády, ktorá v zahranično-politickom kontexte akcentuje spomedzi štyroch priorít práve aj tému starostlivosti o našich krajanov.

Delegátov z radov reprezentatívnych krajanských organizácií, spolkov a inštitúcií obzvlášť v tejto súvislosti zaujala tá časť prejavu štátneho tajomníka MZVaEZ SR, v ktorej sa Lukáš Parízek zmienil o. i. aj  o sľubnejšej finančnej perspektíve podpory krajanov v roku 2017. Podľa jeho slov by sa celkový objem finančných dotácií na projekty krajanov v rámci  rozvíjania krajanského života, podpory národného povedomia, slovenskej vzdelanosti a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí mohol v porovnaní s rokom 2016 zvýšiť až o 200-tisíc eur (navýšenie o túto sumu je v návrhu rozpočtu MZVaEZ SR na rok 2017). Prirodzene, Slovenská republika má aj v budúcnosti, ako vyplynulo zo slov L. Parízka, úprimný záujem o novú kvalitu vzťahov s krajanmi, ktorá by posúvala hodnotový, vlastenecký a vzájomne prospešný dialóg slovenskej diaspóry vo svete  vrátane novej generácie Slovákov z radov desaťtisícov jednotlivcov i celých rodín žijúcich v súčasnosti v rámci ekonomickej migrácie v štátoch západnej Európy a zámoria s ich materskou krajinou.

Účastníkov Stálej konferencie v ďalšej časti programu pozdravili aj Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR, Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov v zahraničí, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej a Ľudovít Hajduk, riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu. Za Konferenciu biskupov Slovenska pozdravil krajanov František Rábek, ordinár Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR, pozdravný list Miloša Klátika, generálneho biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku predniesla Edita Škodová, tajomníčka pre mediálnu komunikáciu ECAV.

Významným spoločensko-ľudským obohatením programu prvého dňa Stálej konferencie bol akt ocenenia významných osobností z radov Slovákov žijúcich v zahraničí i Slovenska, ktorí vniesli svoj celoživotný vklad do spolkového, spoločenského, vzdelanostného a kultúrneho zveľaďovania slovenských národnostných menšín a krajanských komunít v kontexte celého slovenského sveta v zahraničí. Medailu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí si z rúk predsedu ÚSŽZ Jána Varša postupne prevzalo šesť z desiatich ocenených osobností: Mojmír Benža (Slovensko), Dušan Daučík (Švédsko), Peter Lipták (Česká republika), Katarína Melegová-Melichová (Srbsko), Pavol Polák (Slovensko) a Anna Tomanová-Makanová (Srbsko). Neprítomným oceneným laureátom Jánovi Fuzikovi (Maďarsko), Jánovi Kišgecimu (Srbsko), Andrejovi Kuricovi (Chorvátsko) a Mariánovi Markovi Stolárikovi (Kanada) bude Medaila ÚSŽZ osobne odovzdaná pri najbližšej možnej príležitosti.

Dvojdňový program Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 pokračoval následne pracovnou časťou, v rámci ktorej vystúpili predstavitelia kľúčových organizácií, spolkov a inštitúcií krajanov. V sobotu 29. októbra po diskusii k odzneným referátom, príspevkom a podnetom, ktoré knižne vyjdú v zborníku, prijali v popoludňajších hodinách delegáti snemovania Závery Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016.

 

VYSTÚPENIE JÁNA VARŠA, PREDSEDU ÚSŽZ, NA STÁLEJ KONFERENCII 2016 V BRATISLAVE (pdf)

Ďalšie informácie o priebehu Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016, ako aj o sprievodných kultúrno-prezentačných podujatiach počas konferencie dopĺňame a na webe ÚSŽZ i portáli Slovenské zahraničie aktualizujeme.

FOTO: ĽUDO POMICHAL

 

ZÁVERY STÁLEJ KONFERENCIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2016

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 pozitívne hodnotí doterajšie aktivity a  obetavosť organizátorov a podporovateľov krajanského života vo svete, ich úsilie rozvíjať slovenskú spolupatričnosť, hodnoty kultúrneho dedičstva a ďakuje predchádzajúcim aj súčasným aktivistom, členom spolkov a organizácií za ich obetavosť a nenahraditeľný vklad pri presadzovaní slovenského povedomia v zahraničí.

Konferencia oceňuje priebežné aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ), ktorý sa snažil zabezpečovať optimálne organizačné, ekonomické a spoločensko-politické podmienky pre uchovávanie a rozvoj jazykovej, kultúrnej a národnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, a to s dôrazom na mladú generáciu. ÚSŽZ pri tom pracoval v tesnej spolupráci s organizáciami krajanských komunít v Európe a zámorí. Účastníci oceňujú, že  ÚSŽZ zvýšil dôraz  na účasť detí a mládeže v organizovaných aktivitách a na vzájomnú komunikáciu medzi krajanmi.

Konferencia oceňuje informácie delegátov z  jednotlivých krajín, ktoré dokumentujú situáciu krajanských komunít v jednotlivých krajinách a dopad uskutočňovania štátnej politiky Slovenskej republiky na spoločenské, politické a ekonomické zabezpečenie ich podpory v domovských krajinách. Konferencia zdôrazňuje potrebu citlivej akceptácie aktuálnych a historických podmienok existencie krajanských komunít a  rešpektovanie princípu rôznorodosti, špecifických potrieb a hodnôt pre rozvoj kultúrnej, jazykovej a národnej identity.

Delegáti vzali na vedomie, že vláda Slovenskej republiky schválila novú koncepciu štátnej politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcich v zahraničí do r. 2020, ktorá odráža historický rámec a aktuálny medzinárodný kontext s víziou kľúčových priorít v súlade so zákonom určenými oblasťami pôsobnosti štátnej politiky a privítajú, ak prípadná novelizácia zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude reagovať aj na novú situáciu v slovenských menšinách a komunitách. Konferencia odporúča vedeniu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vyhodnotiť námety k novelizácií zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a predložiť ich príslušným legislatívnym orgánom.

Konferencia považuje za strategickú prioritu zabezpečenie priestorov pre Centrum slovenského zahraničia, aktuálne zriadené Svetovým združením Slovákov v zahraničí. Považuje sa za kľúčové, aby toto centrum trvalo prezentovalo históriu a kultúru krajanov v hlavnom meste Slovenskej republiky.

Konferencia odporúča, aby sa na začiatku zasadania budúcej Stálej konferencie konkrétne zhodnotil stav plnenia záverov tejto konferencie.

Konferencia odporúča zjednodušiť účasť občanov Slovenskej republiky žijúcim v zahraničí vo voľbách.

Konferencia odporúča zjednodušiť možnosť udelenia či znovuzískania občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

Kultúra

Účastníci konferencie oceňujú podporu Slovenskej republiky, ktorá podstatne prispieva k zachovávaniu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, ale aj k tvorbe nových produktov vo všetkých oblastiach umenia – hudby, tanca, divadla, literatúry, vydavateľskej činnosti, výtvarnej činnosti, filmu a kultúry vo všeobecnosti.

Na dosiahnutie plnej účelnosti a efektivity grantového systému Slovenskej republiky na podporu a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov v zahraničí  navrhujú účastníci konferencie formovať Komisiu pre kultúru, vedu a výskum zahraničných Slovákov pri ÚSŽZ.

Účastníci konferencie oceňujú možnosť prezentovať všetky formy kultúry zahraničných Slovákov v Slovenskej republike a tým vzájomne upevňovať slovensko-slovenské vzťahy pri uskutočňovaní takých projektov, ako sú: Palárikova Raková v Čadci, Krajanská nedeľa  a Krajanský dvor v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve, Južno-slovenské detské a folklórne slávnosti v Dulovciach, Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko v Nových Zámkoch, Bienále fantázie v Martine, Pamätný deň zahraničných Slovákov v Bratislave, Bibliotéka v Bratislave a podobne. Konferencia vyzýva účastníkov, aby prostredníctvom svojich predstaviteľov propagovali tieto možnosti kultúrnej prezentácie vo svojich komunitách.

S cieľom vytvoriť jednotný kalendár kultúrnych podujatí sa vyzývajú všetci krajania – organizátori kultúrnych podujatí, festivalov a rôznych tematických programov, aby najneskôr do 31.12.2016 zaslali na adresu ÚSŽZ zoznam tých najdôležitejších kultúrnych podujatí, ktoré v roku 2017 plánujú usporiadať. Následne ÚSŽZ vypracuje jednotný kalendár kultúrnych podujatí, ktorý bude dostupný na portáli ÚSŽZ.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie vytvoriť Múzeum kultúry zahraničných Slovákov ako ústredného metodického, odborného, poradenského, koordinačného, štatistického a vzdelávacieho pracoviska sústavy múzeí pre oblasť základných odborných činností v Slovenskej republike. Jednou z jeho hlavných úloh by malo byť vybudovanie centrálnej databázy informácií o histórii, kultúre a spôsobe života Slovákov žijúcich v zahraničí.

Konferencia odporúča venovať pozornosť dobudovaniu pamätníka slovenského vysťahovalectva a Slovákov v zahraničí.

Účastníci konferencie navrhujú prijatie kultúrno-osvetovej stratégie vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

 

Školstvo a vzdelávanie

Účastníci Stálej konferencie oceňujú aktivity Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu a Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ, činnosť ktorých prispela k riešeniu aktuálnych potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania. Súčasne žiadajú vedenie ÚSŽZ zachovať tieto dve sekcie.

Stála konferencia Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016 apeluje na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby aj naďalej vyvíjali maximálne úsilie zamerané na udržiavanie úrovne slovenského školstva a skvalitňovanie výučby slovenského jazyka v krajinách strednej, južnej a východnej Európy, ako aj na podporu výučby slovenčiny vo vzdelávacích centrách v krajinách západnej Európy a zámoria.

Stála konferencia vysoko hodnotí podporu ÚSŽZ vo forme schválených projektov.

Stála konferencia oceňuje všetky programy, semináre, štipendiá a vzdelávacie aktivity, ktoré na prospech slovenských pedagógov a slovenskej mládeže v zahraničí každý rok organizuje a financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby aktualizovalo, resp. iniciovalo podpis nových bilaterálnych medzirezortných zmlúv vychádzajúc pri tom z aktuálnych a naliehavých potrieb slovenských národnostných menšín a slovenských komunít v jednotlivých krajinách so zameraním na podporu slovenského národného povedomia a rozvoj slovenského školstva a výučby slovenského jazyka v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ venovať sa aj naďalej otázkam novodobých slovenských migrantov v krajinách západnej Európy a zámoria a hľadať riešenia, ktoré Slovákom bez statusu národnostných menšín pomôžu odovzdávať slovenský jazyk ďalším generáciám Slovákov v týchto krajinách.

Stála konferencia odporúča ÚSŽZ podporovať projekty zamerané na motiváciu rodičov so slovenským pôvodom v jednotlivých krajinách pri ich rozhodovaní o zapisovaní detí do prvých ročníkov slovenských škôl, resp. škôl s vyučovaním slovenského jazyka.

Stála konferencia oceňuje, že ÚSŽZ rozbehol spoluprácu so Štátnym pedagogickým ústavom za účelom vytvorenia buď osobitnej podkapitoly v rámci predmetu dejín, alebo kompletných didaktických materiálov a obsahových štandardov v rámci osobitného voliteľného predmetu o dejinách a živote Slovákov žijúcich v zahraničí a odporúča sa aj naďalej tejto téme intenzívne venovať. Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie na zriadenie Katedry dejín zahraničných Slovákov na jednej z kvalitných univerzít v SR.

Stála konferencia zdôrazňuje potrebu na všetkých úrovniach aj naďalej prehlbovať spoluprácu medzi školskými ustanovizňami, slovenskými pedagógmi a žiakmi na Slovensku a v krajinách so slovenským školstvom, resp. s výučbou slovenského jazyka v zahraničí.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ vynaložiť úsilie, aby sa zastupiteľské úrady viac zaoberali problematikou školstva a vzdelávania.

Konferencia odporúča MŠVVaŠ SR, aby do štátnej objednávky zaradili aj vybrané tituly učebníc, ktoré budú prostredníctvom Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí distribuované tým národnostným školám a vzdelávacím centrám v zahraničí, ktoré o ne prejavia záujem.

 

Financie

Konferencia oceňuje starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí aj vo forme finančnej podpory ich projektov, programov a aktivít. Víta prísľub mierneho navýšenia finančných prostriedkov na rok 2017. Avšak objem vyčlenených finančných prostriedkov stále nedosahuje úroveň zodpovedajúcu príslušnému uzneseniu vlády z roku 2008. Konferencia preto i naďalej odporúča ÚSŽZ podniknúť kroky ku konsolidácii finančných prostriedkov na úroveň, korešpondujúcu s príslušným uznesením vlády. Očakáva i postupnú valorizáciu objemu prostriedkov.

Konferencia odporúča vedeniu ÚSŽZ ďalej pracovať na zjednodušení systému podávania žiadostí o poskytnutie dotácií a ich vyúčtovaní.

Účastníci konferencie sú sklamaní neúčasťou ústavných činiteľov na Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016.

 

Na fotografiách v Galérii: Účastníci Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2016
Bratislava, 29. októbra 2016