1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Dňa 29. 10. 2014 sa v priestoroch Hotela Družba v Bratislave uskutočnilo 1. zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Na rokovaní sa zúčastnili členovia sekcie, zástupcovia krajanských komunít pre oblasť vzdelávania z Argentíny, Francúzska, Írska, Kanady, Luxemburska, Nemecka, Švajčiarska, Švédska, USA a Veľkej Británie, zástupcovia MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ.

V úvode zasadnutia predseda ÚSŽZ Igor Furdík informoval členov sekcie o úlohách a aktivitách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a oboznámil prítomných o dotačnom systéme ako súčasti štátnej podpory Slovákov žijúcich v zahraničí v oblasti školstva a vzdelávania. O prístupe Slovenskej republiky k výučbe slovenského jazyka  v zahraničí so zameraním na krajiny západnej Európy a zámoria informoval účastníkov zasadnutia generálny riaditeľ Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR Ivor Štaffa.

Kľúčovými témami 1. zasadnutia sekcie boli: aktuálny stav, formy, možnosti, doterajšie skúsenosti a potreby pri výučbe slovenského jazyka  a ďalších predmetov v slovenskom jazyku v krajinách západnej Európy a zámoria, aktivity a podujatia krajanských inštitúcií, ich pôsobenie a vplyv pri udržiavaní národnej kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, formy a možnosti podpory vzdelávania krajanov zo strany ich domovských krajín, ako aj dištančná výučba slovenského jazyka formou e-learningu. Členovia sekcie sa vo svojich príspevkoch vyjadrili k situácii a ku konkrétnym problémom v oblasti vzdelávania v ich domovských krajinách a predostreli celý rad podnetných návrhov na ich riešenie.

Členovia sekcie ocenili aktivity ÚSŽZ v oblasti vzdelávania krajanov v zahraničí a  zasadnutie Sekcie pre západnú Európu a zámorie bolo ukončené prijatím Záverov, v ktorých členovia sekcie zakotvili svoje návrhy a odporúčania týkajúce sa skvalitnenia vzdelávania Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria.

 

Závery zo zasadnutia

Komisie pre školstvo a vzdelávanie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Sekcia pre západnú Európu a zámorie

Bratislava, 29.10.2014

Komisia:

  1. oceňuje aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí /ďalej len „ÚSŽZ“/ v oblasti školstva a vzdelávania krajanov v zahraničí a víta zriadenie Sekcie pre západnú Európu a zámorie v rámci Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ;
  2. oceňuje pozornosť, ktorú ÚSŽZ permanentne venuje rôznorodým potrebám slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
  3. navrhuje, aby ÚSŽZ v rámci svojho grantového systému a v zmysle svojich finančných možností každoročne poskytoval dotácie na účely zabezpečenia učebných pomôcok, detskej literatúry a časopisov pre slovenské komunitné vzdelávacie centra a predškolské zaradenia v zahraničí zameraných na podporu Slovákov žijúcich v krajinách západnej Európy a zámoria v oblasti vzdelávania;
  4. odporúča, aby MŠVVaŠ SR  v spolupráci s ÚSŽZ bolo nápomocné pri riešení aktuálnych problémov súvisiacich s vyučovaním slovenského jazyka v rámci slovenských komunitných vzdelávacích centier a predškolských zaradení v zahraničí;
  5. odporúča, aby MŠVVaŠ SR systematicky riešilo otázku rozdielových skúšok deti Slovákov žijúcich v zahraničí;
  6. odporúča, aby MŠVVaŠ SR a ÚSŽZ iniciovali prípravu a podpísanie medzinárodných zmluvných dokumentov obsahujúcich možnosť vysielania slovenských pedagogických a výchovných pracovníkov zameraných na výučbu slovenského jazyka a na osvetovú činnosť v prostredí slovenských komunít v zahraničí;
  7. odporúča, aby MŠVVaŠ SR pri udeľovaní vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí každoročne zvažovalo ponúkané študijné odbory v rámci aktuálnych potrieb jednotlivých krajanských komunít v zahraničí;
  8. odporúča, aby ÚSŽZ zabezpečil zaslanie adresných poďakovaní (ďakovných listov) za účasť v súťaži „Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko“ ;
  9. odporúča, aby ÚSŽZ vytvoriť sekciu pre vzdelávanie v rámci portálu ÚSŽZ;
  10. odporúča, aby ÚSŽZ v spolupráci MŠVVaŠ SR  preskúmal možnosť otvorenia slovenskej sekcie na európskych školách.