12 rokov činnosti Ústrednej knižnice Slovákov v Chorvátsku

Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej republike vydala prvý tlačený katalóg Regionálnej zbierky

Slováci sa do Chorvátska prisťahovali koncom 18. a začiatkom 19. storočia. I keď nepatria k najpočetnejším menšinám v tomto štáte (v roku 2009 bolo zaznamenaných 4712 príslušníkov), Slováci v Chorvátsku boli vždy aktívne zapojení do kultúrno-spoločenského života, pričom si zachovali svoju osobitosť, jazyk a vlastnú kultúrnu identitu.

Najväčšia koncentrácia slovenského obyvateľstva v Chorvátsku sa dnes nachádza v Slavónii okolo mesta Našice, v ktorom má sídlo Zväz Slovákov – ústredná organizácia Slovákov. V našickom okolí sú založené mnohé Matice slovenské, folklórne súbory, sú tu i tri základné školy, v ktorých sa vyučuje slovenský materinský jazyk. Slováci žijú i v iných oblastiach (Osijek, Ilok, Đakovo, Záhreb, Rijeka…), kde tiež organizovane pestujú slovenskú kultúru, tradície a identitu.

Keďže Našice sú centrom kultúrno-spoločenského života Slovákov v Chorvátsku, v meste bola 10. novembra 1998 založená prvá slovenská knižnica: Ústredná knižnica Slovákov v Chorvátskej republike, ktorá pôsobí pri Chorvátskej národnej knižnici a čitárni Našice. Ústredná knižnica Slovákov patrí medzi deväť menšinových knižníc v Chorvátsku, ktoré financuje štát, a ktoré sa podľa Zákona o knižniciach CHR zakladajú pri chorvátských verejných (mestských) knižniciach.

Knižnica je umiestnená v priestoroch Chorvátskej knižnice v Našiciach, v Pejačevićovom kaštieli. Jej činnosť je predovšetkým zameraná na zachovanie, pestovanie a prezentáciu slovenského jazyka, kultúry a osobitosti pre príslušníkov slovenskej menšiny v Chorvátsku ako aj ostatných občanov a záujemcov o slovenskú kultúru. Jej činnost je organizovaná prostredníctvom bežných knižničných aktivít – požičiavanie slovenských kníh a časopisov, poskytovanie informácii, prezentácie kníh a spisovateľov a rôzne špecifické aktivity – prednášky, literárne večierky, výstavy, kultúrne programy, jazykové kurzy. Fond slovenskej knižnice v počte 3600 zväzkov je rozdelený do niekoľkých zbierok: detskej, beletristickej, odbornej, regionálnej, neknižnej. Knižnica spolupracuje na príprave slovenského rozhlasového vysielania v Našiciach a pravidelne prispieva do slovenského časopisu Prameň. Počas 12 rokov pôsobenia založila aj päť pobočiek (v Osijeku, Iloku, Lipovľanoch, Záhrebe a Rijeke).

Najväčšou hodnotou Ústrednej knižnice Slovákov v CHR je jej Regionálna zbierka, nazvaná CROSLOVACIKÁ a zahŕňa všetky publikácie obsahovo viazané na slovenskú menšinu v Chorvátsku, alebo tie ktorých autori sú slovenského pôvodu, bez ohľadu na jazyk. Preto knižnica práve túto zbierku zvolila za obsah prvého tlačeného katalógu ÚKS.

Katalóg Regionálnej zbierky CROSLOVACIKÁ obsahuje celkový fond umiestnený v Našiciach, ktorý knižnica vlastní v tejto zbierke a vznikol počas jej 10-ročného pôsobenia (od 1998 do 2009). Vypracovala ho vedúca knižnice, mr. Ružica Vinčak. Každá kniha a neknižný materiál v katalógu sú sprístupnené užívateľom prostredníctvom bibliograficko-katalogizačného záznamu a pripojenej krátkej anotácie, ktorá poskytuje informácie o obsahu, účele a informačnej hodnote publikácie. Katalóg je vypracovaný dvojjazyčne (v chorvátskom a slovenskom jazyku), má menný a názvový register a jeho používanie preto nie je obmedzené iba na členov knižnice v Našiciach.

Ústredná knižnica Slovákov v CHR ako kultúrno-informačné centrum slovenskej menšiny v Chorvátsku bude aj naďalej oboznamovať užívateľov so svojim fondom a zbierkami. Tento katalóg, dostupný aj v elektronickej podobe na stránkach knižnice (www.knjiznica-nasice.hr) predstavuje preto len prvú z budúcich pravidelných publikácií tohto druhu.

Ružica Vinčak

"naslovnica

"knjižnica1

"knjižnica2