16/2013 Etický kódex zamestnanca


ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ

 

 Etický kódex zamestnanca

 

 Čl. 1
Základné ustanovenia

(1) Vedúci služobného úradu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) vydáva v súlade so zákonom č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o výkone práce vo verejnom záujme“), Organizačným poriadkom úradu, Služobným poriadkom úradu, Pracovným poriadkom úradu a ostatnými internými predpismi úradu Etický kódex zamestnanca (ďalej len „kódex“).

(2) Kódex ustanovuje zásady správania sa štátneho zamestnanca a zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej aj ako „zamestnanec“) na základe povinností štátneho zamestnanca podľa zákona o štátnej službe, povinností zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme, všeobecne uznávaných a všeobecne uplatňovaných morálnych pravidiel a hodnôt spoločenského styku.

(3) Obsahom kódexu sú základné pravidlá správania sa zamestnanca, ktoré je povinný dodržiavať z hľadiska etiky spoločenského styku s občanmi, s fyzickými osobami a právnickými osobami, s vedúcimi zamestnancami a inými zamestnancami.

(4) Cieľom vydania kódexu je zvýšenie úrovne plnenia služobných a pracovných povinností zamestnancov, zabezpečenie dobrého mena úradu, zvýšenie dôvery verejnosti k orgánom štátnej správy, zlepšenie vzťahov v organizačných útvaroch a vytváranie sociálnych a profesionálnych väzieb medzi zamestnancami.

Čl. 2
Všeobecné zásady

(1) Zamestnanec pri vykonávaní štátnej služby alebo vykonávaní práce vo verejnom záujme dodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony, iné všeobecne záväzné právne predpisy a právne záväzné akty Európskej únie a interné predpisy úradu vrátane ustanovení tohto kódexu a uplatňuje ich podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, rešpektuje a chráni ľudskú dôstojnosť a ľudské práva.

(2) Zamestnanec plní služobné alebo pracovné povinnosti osobne, zodpovedne, riadne a včas. Zamestnanec úradu efektívne využíva služobný alebo pracovný čas iba na plnenie služobných alebo pracovných úloh. Zamestnanec prispieva k vytváraniu dobrých pracovných vzťahov a zdržiava sa diskriminačného správania voči iným zamestnancom. Formálne oblečenie a úprava zovňajšku musí zodpovedať zaradeniu zamestnanca v úrade a situácii, pri ktorej vykonáva služobné alebo pracovné povinnosti tak, aby svojim zovňajškom nenarušoval vážnosť úradu.

(3) Zamestnanec musí byť bezúhonný. V osobnom živote sa musí vyhýbať takému konaniu, ktoré by mohlo spochybniť jeho bezúhonnosť pri plnení služobných alebo pracovných povinností. Zamestnanec je povinný bezodkladne oznámiť nadriadenému zamestnancovi stratu bezúhonnosti a predložiť mu rozhodnutie zakladajúce stratu bezúhonnosti.

(4) Zamestnanec pri vykonávaní štátnej služby alebo vykonávaní práce vo verejnom záujme koná politicky neutrálne a nestranne, zdržiava sa všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť a objektívnosť jeho konania a rozhodovania.

(5) Zamestnanec pri plnení služobných alebo pracovných povinností koná profesionálne. Rozhoduje na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na to, aby neohrozil dôveru verejnosti v nezávislosť, nestrannosť a objektívnosť svojho konania a rozhodovania. Štátnu službu alebo výkon práce vo verejnom záujme vykonáva na vysokej odbornej úrovni, ktorú si prehlbuje priebežným vzdelávaním.

(6) Zamestnanec koná v styku s verejnosťou, s ostatnými zamestnancami úradu a so zamestnancami iných úradov čestne, korektne a v súlade so zásadami slušného správania a pristupuje ku každej osobe rovnako ústretovo a profesionálne bez ohľadu na výzor, národnosť, vek, pohlavie, sexuálnu orientáciu, sociálne postavenie a náboženstvo.

(7) Zamestnanec je povinný zdržať sa pri plnení služobných alebo pracovných povinností, ale aj mimo plnenia týchto povinností, akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo byť nedôstojné z hľadiska vykonávania štátnej služby alebo vykonávania práce vo verejnom záujme.

(8) Zamestnanec ochraňuje majetok štátu, ktorý mu bol zverený, pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím, nakladá s ním účelne a hospodárne a využíva ho iba na oprávnené účely. Zamestnanec je povinný oznámiť nadriadenému zamestnancovi stratu, poškodenie, zničenie a zneužitie majetku v správe úradu.

(9) Zamestnanec zachováva mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo s vykonávaním práce vo verejnom záujme a ktoré v záujme úradu nemožno oznamovať iným osobám. Zamestnanec nesmie vedome šíriť a sprostredkovať nepravdivé, pravdu skresľujúce alebo zavádzajúce informácie, ktoré by mohli poškodiť povesť úradu alebo ostatných zamestnancov. Zamestnanec zachováva dôvernosť údajov o výške svojho funkčného platu a funkčného platu ostatných zamestnancov. Zamestnanec nesmie zhotovovať falzifikáty a nepravdivé dokumenty súvisiace s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme.

(10) Zamestnanec je povinný zdržať sa pri plnení služobných alebo pracovných povinností činnosti, ktorá by viedla k prednostnému zaobchádzaniu s fyzickými osobami alebo právnickými osobami. Nesmie obmedzovať práva fyzických osôb alebo právnických osôb a zaťažovať ich takými požiadavkami, ktoré nie sú potrebné pre vybavenie veci.

(11) Štátny zamestnanec nesmie podnikať, vykonávať inú zárobkovú činnosť, ktorá je zhodná alebo obdobná s opisom činností jeho štátnozamestnaneckého miesta, nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, okrem výnimiek taxatívne vymedzených v zákone o štátnej službe.

(12) Zamestnanec nesmie sprostredkúvať pre seba alebo pre iné osoby obchodný kontakt
a) so štátom,
b) s obcou,
c) s vyšším územným celkom,
d) so štátnym podnikom, štátnym fondom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky a s inou právnickou osobou zriadenou štátom,
e) s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou alebo zariadením obce,
f) s rozpočtovou organizáciou alebo príspevkovou organizáciou, inou právnickou osobou vyššieho územného celku alebo
g) s inou právnickou osobou s majetkovou účasťou štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku. 

Čl. 3
Verejné obstarávanie

(1) Zamestnanec je povinný zdržať sa pri plnení služobných alebo pracovných povinností, ale aj mimo nich, akéhokoľvek správania, ktoré by mohlo narušiť proces verejného obstarávania.

(2) Zamestnanec rozhoduje pri plnení služobných alebo pracovných povinností súvisiacich s verejným obstarávaním na základe riadne zisteného skutkového stavu veci, pričom dbá na rovnosť a nediskrimináciu záujemcov, uchádzačov a účastníkov tak, aby nenarúšal dôveru verejnosti v nestrannosť a objektivitu verejného obstarávania a zaručil dodržanie princípov hospodárnosti a efektívnosti pri výbere poskytovateľov služieb, dodávateľov tovarov a uskutočňovateľov stavebných prác.

Čl. 4
Konflikt záujmov

(1) Zamestnanec koná vždy vo verejnom záujme a je povinný zdržať sa konania, ktoré by mohlo viesť ku konfliktu záujmu s osobnými záujmami, so záujmami jemu blízkych osôb alebo iných osôb. Na akýkoľvek skutočný alebo možný konflikt záujmov je povinný bezodkladne upozorniť svojho nadriadeného zamestnanca.

(2) Zamestnanec nesmie zneužívať informácie získané v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme na vlastný prospech alebo na prospech iných osôb. Zamestnanec nesmie zvýhodňovať blízke osoby pri vykonávaní štátnej služby alebo vykonávaní práce vo verejnom záujme.

(3) Zamestnanec počas vykonávania štátnej služby alebo vykonávania práce vo verejnom záujme nezneužíva výhody vyplývajúce z jeho služobného alebo pracovného postavenia na vlastný prospech alebo na prospech iných osôb. Zamestnanec nesmie používať symboly spojené s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme na osobný prospech.

(4) Zamestnanec, ktorý sa domnieva, že sa od neho vyžaduje, aby konal spôsobom, ktoré je v  rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými predpismi úradu alebo spôsobom, ktorý je nesprávny alebo neetický, ktorý má za následok zlé hospodárenie, alebo je inak nezlučiteľný s týmto kódexom, písomne oznámi túto skutočnosť vedúcemu služobného úradu.

Čl. 5
Dary a iné výhody

(1) Zamestnanec nesmie prijímať ani požadovať dary, ani iné výhody od fyzických osôb alebo právnických osôb v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme, okrem darov alebo iných výhod poskytovaných úradom a darov poskytovaných pri oficiálnych rokovaniach alebo stretnutiach. Zamestnanec nesmie navádzať inú fyzickú osobu alebo právnickú osobu na poskytovanie darov alebo iných výhod v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme.

(2) Zamestnanec nesmie pripustiť, aby sa v súvislosti s vykonávaním štátnej služby alebo vykonávaním práce vo verejnom záujme dostal do postavenia, v ktorom by bol zaviazaný odplatiť preukázanú službu, alebo akúkoľvek inú ponúknutú výhodu, čím by sa narušila nestrannosť, nezávislosť a objektivita jeho konania a rozhodovania.

(3) Zamestnanec nesmie nadobúdať majetok od štátu, obce, vyššieho územného celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej súťaži alebo vo verejnej dražbe, okrem výnimiek taxatívne vymedzených v zákone o štátnej službe alebo v zákone o výkone práce vo verejnom záujme.

Čl. 6
Vedúci zamestnanec

(1) Vedúci zamestnanec okrem povinností uvedených v článkoch 1 až 5 nesmie vyžadovať od podriadených zamestnancov plnenie úloh, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi úradu, nepatria podľa osobitných predpisov do pôsobnosti úradu alebo patria do výlučnej pôsobnosti vedúceho zamestnanca.

(2) Vedúci zamestnanec nesmie zneužívať svoje postavenie voči iným zamestnancom, najmä vynucovaním správania nad rámec ich služobných alebo pracovných povinností.

(3) Vedúci zamestnanec upevňuje dobré vzťahy medzi zamestnancami, podporuje ich plnenie úloh, spravodlivo ich hodnotí, poskytuje im včas a zrozumiteľne informácie a podklady potrebné na plnenie úloh a bez zbytočného odkladu rieši vzniknuté konflikty.


Čl. 7
Záverečné ustanovenia

Tento kódex nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

 

 

                                                                                         ………………………………………………..
                                                                                                     RNDr. Igor Furdík
                                                                                              vedúci služobného úradu