2012

 

 
 
STÁLA KONFERENCIA
SLOVENSKÁ REPUBLIKA A SLOVÁCI ŽIJÚCI V ZAHRANIČÍ 2012

30. – 31. október 2012
Bratislava

 


Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej ÚSŽZ) pripravuje aktualizáciu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí do roku 2020.
 
     V zmysle zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí bude ÚSŽZ na tejto úlohe spolupracovať s príslušnými inštitúciami štátnej a verejnej správy, s organizáciami a inštitúciami slovenských národnostných menšín, slovenských komunít v zahraničí, osobnosťami z tohto prostredia, cirkvami a relevantnými organizáciami tretieho sektora.
 
     V zmysle platnej Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 ÚSŽZ organizuje Stálu konferenciu Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí jedenkrát za dva roky. Hlavným cieľom Stálej konferencie 2012 je diskusia o doterajšom zameraní, o obsahu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a prerokovanie podnetov, námetov a návrhov, ktoré môžu prispieť k jej aktualizácii a zlepšeniu.
 
     Rokovanie bude organizované formou plenárnych zasadnutí vo viacerých častiach a podľa potreby i sekcií. Predpokladáme, že obsah diskusie a príspevky budú zamerané na niekoľko tematických okruhov a oblastí.
 
     Podmienkou účasti na konferencii je zaslanie príspevku v rozsahu do 5 normostrán do 30. septembra 2012. Štruktúra príspevkov sa predpokladá v členení:
 • praktické skúsenosti k danej téme,
 • zhodnotenie,
 • odporúčanie, námety.
   
     Tematické okruhy a oblasti zamerania Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012:
 
 • kultúra, kultúrne dedičstvo, médiá a informácie
                                                             
 • vzdelávanie, školstvo, veda a výskum  
                                                    
 • záujmovo-umelecké  aktivity,  mládež  a  šport
                                                             
 • migrácia v globálnom i európskom rozmere, dopady a vplyv na podmienky udržiavania a rozvoja národnej identity   
    
 • legislatíva SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí („pobytový zákon“, zdravotné a sociálne zabezpečenie, osvedčenia Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelávanie a zamestnávanie v SR a pod.)
 
     Účastníkov Stálej konferencie 2012 pozve ÚSŽZ na základe zaslaných príspevkov s cieľom pokryť obsahom a úrovňou všetky vymedzené oblasti programu konferencie pri zachovaní proporcie teritoriálneho zastúpenia účastníkov.
 
     Príspevky, ktoré boli zaslané ÚSŽZ v súvislosti s predchádzajúcim oznamom o konaní Stálej konferencie 2012, budú brané do úvahy v prípade, že autori príspevkov potvrdia záujem o ich zaradenie na Stálu konferenciu 2012 tak, ako je o nej informované týmto oznamom.
 
     Pozvaným účastníkom Stálej konferencie 2012 ÚSŽZ hradí ubytovanie (29., 30. a 31. októbra) a stravu.
 
 
 
           
                                                                              Igor  Furdík
                                                                              predseda ÚSŽZ