25 rokov Metodického centra Univerzity Mateja Bela pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici si dňa 12. 4. 2018 počas slávnostného zhromaždenia v aule Rotunda pripomenula 25. výročie od založenia svojho Metodického centra pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za prítomnosti rektora UMB v B. Bystrici doc. Ing.Vladimíra Hiadlovského, PhD., ďalších akademických funkcionárov univerzity, zástupcov spolupracujúcich organizácií a predstaviteľov krajanských organizácií z krajín, v ktorých majú Slováci štatút národnostnej menšiny.

Po slávnostných príhovoroch akademických funkcionárov sa k prítomným prihovorili predstavitelia krajanov a spolupracujúcich organizácií. Všetci jednotne vyzdvihli historický význam MC pre celé krajanské spoločenstvo a podčiarkli prínos rôznorodých vzdelávacích aktivít, ktoré MC za 25 rokov svojej činnosti pre krajanov zorganizovalo. Za ÚSŽZ pozdravila jubilujúcu organizáciu V. Prívarová. K prítomným sa prihovorili aj súčasní študenti na UMB, ktorí ocenili predovšetkým vklad Slovenskej republiky do krajanskej mládeže formou poskytovania štipendií vlády SR pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Program slávnostného zhromaždenia dotvoril súbor Mladosť, ktorý pôsobí v rámci  univerzity a svoj program koncipoval z jednotlivých čísiel viažucich sa na dolnozemský folklór. V závere slávnostného zhromaždenia udelil rektor UMB v B. Bystrici ocenenia predstaviteľom spolupracujúcich organizácií a zástupcom krajanov za ich dlhoročnú spoluprácu s MC a za vytváranie inštitucionálnych synergií v prospech tradičných i moderných krajanských komunít. Cenu si prevzala aj V. Prívarová.

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí bolo zriadené 1. 1. 1993. Už v roku 1993 sa uskutočnili prvé tri krátkodobé metodické kurzy pre skupiny krajanov. Podporu a súčinnosť Metodickému centru od začiatku poskytovalo MZV SR, aj prostredníctvom svojej nadácie pre pomoc krajanom. V prvom desaťročí svojho pôsobenia sa MC sústreďovalo najmä na profilovanie a realizáciu didaktických kurzov pre pedagógov z rôznych stupňov a typov škôl s vyučovacím jazykom slovenským v zahraničí. Od roku 2009 sa MC začalo venovať aj realizácii výjazdových didaktických kurzov. K výjazdovým didaktickým kurzom pribudli neskôr aj výjazdové aktivity pre žiakov z krajanského prostredia. Na vzdelávacích podujatiach MC sa za celú dobu jeho pôsobenia zúčastnilo vyše 11 000 účastníkov. Od roku 2017 sa na letných aktivitách zúčastňujú aj deti krajanov zo západnej Európy a zámoria. Všetky vzdelávacie podujatia realizuje MC v gescii MŠVVaŠ SR a na základe požiadaviek zástupcov slovenského školstva v zahraničí.