295/2007/ÚSŽZ

 Materiál na medzirezortné pripomienkové konanie

 
Názov:  Správa o štátnej politike starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí za rok 2006 spolu s návrhom programu štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2008, obsahujúcim predpokladanú sumu rozpočtových prostriedkov potrebných na jej realizáciu.
 
Číslo materiálu: 295/2007/ÚSŽZ
 
Úrad štátnej správy: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Prekladateľ: podpredseda vlády SR pre vedomostnú spoločnosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny a predsedníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
 
Podnet: na základe § 3 ods. 2 Zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov               
 
Materiál na rokovanie vlády Slovenskej republiky
 
Dátum začatia: 4.7.2007
 
Dátum ukončenia: 18.7.2007