Aktívne krajanské leto 2017 prialo podujatiam v slovenskom zahraničí i na Slovensku. Aj vďaka organizátorskému úsiliu všetkých, ktorým záleží na posilňovaní ducha slovenskosti.

V každom treťom štvrťroku si verejnosť na Slovensku pripomína štátnym sviatkom cyrilometodejské dni (5. júl) na počesť slovanských vierozvestcov Cyrila a Metoda, ktorí formovali slovenskú identitu na základoch staroslovienčiny a kresťanskej viery. Pri tejto príležitosti vláda Slovenskej republiky organizovala na Devíne spomienkové podujatie, na ktorom sa zúčastnil aj predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí („ÚSŽZ“). 5. júl je tiež, na základe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch, vyhlásený za Deň zahraničných Slovákov. Je to prejav úcty a rešpektu vo vzťahu k tým, ktorí sa z rôznych dôvodov ocitli mimo hraníc Slovenskej republiky a vo svojich prostrediach po celom svete uchovávajú, šíria a rozvíjajú slovenské tradície a obyčaje. Ich aktivity v oblasti vzdelávania, vedy, výskumu, duchovnej a svetskej kultúry i informovanosti (vydavateľskej činnosti) a médií tak právom tvoria súčasť nášho spoločného národného bohatstva.

Predseda ÚSŽZ pozdravil všetkých našich krajanov a poďakoval im za ich činnosť na krajanskom poli. Urobil tak  pri kladení kvetov k Základnému kameňu pamätníka vysťahovalectva v Sade Janka Kráľa v Bratislave a počas otvorenia kultúrneho programu v rámci Bratislavského kultúrneho leta a Hradných slávností, ktorý ÚSŽZ pripravil v spolupráci s Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom. Za hojnej diváckej účasti, najmä turistov, sa na Hlavnom námestí v Bratislave v programe Pozdrav krajine predkov predstavili krajanskí umelci z Anglicka, Austrálie, Maďarska, Rakúska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska a USA.

V tomto štvrťroku sme si (1. septembra) pripomenuli tiež 25. výročie prijatia Ústavy Slovenskej republiky v roku 1992, ktorá vytvorila ústavnoprávnu kostru súčasnej samostatnej Slovenskej republiky. Slovensko dnes využíva svoj samostatný hlas pri uplatňovaní potrieb i záujmov v rámci univerzálnych a regionálnych medzinárodných štruktúr a podieľa sa aj na riešení problémov súčasného globálneho sveta. Jedným z príkladov je aj funkcia predsedu 72. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov, ktorá združuje 193 štátov sveta a na ich „čele“ je na obdobie jedného roka od 12. septembra 2017 Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

V každom prípade leto 2017 je za nami, aspoň teda na Slovensku a v priľahlých zemepisných pásmach, a opäť sme už v jeseni. Skončila žatva letných kultúrno-spoločenských podujatí našich krajanských spolkov a inštitúcií v domovských krajinách i v materskom Slovensku a v treťom štvrťroku sme sa presunuli  do jesenných dožiniek. Teplé letné obdobie spojené s dlhším denným svitom a dovolenkami priam vyzývalo na rôzne druhy krajanských predstavení a stretnutí, ktorých bolo opäť tradične požehnane. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa usiluje v rámci svojej pôsobnosti a disponibilných prostriedkov tieto aktivity podporovať. Oceňuje tiež záujem orgánov a inštitúcií Slovenskej republiky na rôznej úrovni a rovnako domovských štátov o podujatia a agendu krajanov a účasť na nich.

V tejto súvislosti treba opakovane zdôrazniť, že za všetkými spoločensko-kultúrnymi podujatiami na miestnej, regionálnej i celoštátnej úrovni netreba prehliadať koletívy – organizátorov, účinkujúcich a nie v ostatnom rade aj návštevníkov. Na druhej strane za každým z nich zasa treba vidieť človeka, ktorý sa usiluje prostredie, v ktorom pučí alebo prekvitá slovenský jazyk, obohacovať o tradície a zvyky predkov z materského Slovenska a v dobrej viere tak predstaviť okoliu dušu a srdce slovenského národa. Kolektívy i jednotliví krajania sa tým stávajú vyslancami slovenskosti a Slovenskej republiky, ktorí bez diplomatickej imunity propagujú slovom, melódiou, pohybom a umeleckou i remeselnou zručnosťou charakteristické črty nášho národa po stáročia kultivované a zveľaďované  našimi predkami i súčasníkmi.

Predsa však len osobitnú pozornosť si zasluhujú podujatia masovejšej povahy. Nielenže majú potenciál poskytovať príležitosť na posilňovanie spolupatričnosti v širšom meradle v domovských krajinách alebo vo vzťahu k materskému Slovensku, ale prispievajú aj k propagovaniu slovenských charakteristík širšej verejnosti, čo je často samo osebe neohodnotiteľná morálna odmena za nimi vynaložené úsilie. Vychádzajúc zo slovenského ústavného rámca, ktorý je založený na podpore národného povedomia (spolupatričnosti) Slovákov žijúcich v zahraničí, podpore inštitúcií, ktoré napomáhajú naplňovať tento cieľ a podpore väzieb s materským Slovenskom, veľká väčšina „celonárodných krajanských podujatí“ tieto kritéria napĺňa. Nikdy však situácia nie je taká optimálna, že by nemohla byť lepšia.

Cieľom nášho spoločného snaženia (v akejkoľvej krajanskej aktivite) by mal byť úspech v trojboji – krajan a domovský štát, krajan domovského a krajan iného štátu a krajan a Slovensko. V prvom rade ide o čo najhojnejšie zapojenie (účastnícke i divácke) krajanských subjektov domovského štátu do podujatí vrátane ponúknutia/poskytnutia priestoru (v záujme harmonického spolunažívania) aj subjektom väčšinového národa. Ďalej ide o účasť na podujatí krajanov z regiónu (v záujme posilňovania spolupatričnosti) v rámci disponibilných prostriedkov. Napokon ide o prirodzené väzby (v záujme udržiavania vzťahov) so Slovenskom. Na mnohých letných podujatiach som sa osobne zúčastnil a takmer všetky tieto kritériá napĺňali.

V rumunskej obci Čerpotok v bihorskej oblasti sa (15.-16.6.2017) uskutočnil XIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu „Mládežnícky folklórny Čerpotok 2017“. Slovenský folklór zo zahraničia na ňom reprezentovali súbory z Chorvátska (Markovec Našický), z Poľska (Krempachy), zo Srbska (Erdevík) a zo Slovenska (Skalica).  V komárňanskom okrese v obci Dulovce sa uskutočnil (30.6.-1.7.2017) XXI. ročník Detských a mládežníckych folklórnych slávností („juniorka“ Krajanskej nedele v Detve), na ktorých sa, popri folklórnych súboroch zo Slovenska, prezentoval aj krajanské folklórny dorast. Tohto roku sa ho zo zahraničia zúčastnili detské folklórne súbory z Chorvátska (Ilok), Maďarska (Sarvaš), Poľska (Vyšné Lapše), Rumunska (Čerpotok), Srbska (Báčsky Petrovec) a Anglicka (Londýn) a v galaprograme tiež tanečný pár folklórneho súboru „Liptár“ z Austrálie (Melbourne) a z Írska (Dublin) Folklórna skupina Ostroha, ktorá úspešne prezentovala krajanský folklór v divácky masovo sledovanom televíznom programe RTVS „Zem spieva“ v prvej polovici tohto roka. Som presvedčený, že krajanský folklór si nájde svojich televíznych obdivovateľov aj v pripravovanom druhom diele „Zem spieva 2“.

V predvečer Dňa zahraničných Slovákov (04.07.2017) sa uskutočnilo na Bratislavskom hrade, pod záštitou Eriky Jurinovej, predsedníčky Výboru NR SR pre ľudské práva a menšiny, odborné podujatie pod názvom „Ako ďalej zahraniční Slováci“. Bolo zamerané na otázku pamätníka slovenského vysťahovalectva, ktorého víziu pripomenul Claude Baláž, počas ktorého pôsobenia vo funkcii riaditeľa Domu zahraničných Slovákov bol v Sade Janka Kráľa v Bratislave 5. júla 2000 osadený krajanmi z Maďarska darovaný 4,5-tonový monument z červeného mramoru z Tardošského lomu. Predseda ÚSŽZ vyzdvihol význam symbolov pre národ a zdôraznil, že v dnešnom globalizovanom a preinformatizovanom svete treba upriamiť pozornosť na uchovanie slovenskosti v domovských štátoch krajanov vo väzbe na prebiehajúce procesy prirodzenej asimilácie, či odchod Slovákov z ich domovských prostredí (Srbsko, Rumunsko, Chorvátsko, Ukrajina) z rôznych dôvodov.

V rámci 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (07.-09.07.2017) sa detvianskej a širšej verejnosti predstavili aj po 44. raz Krajanská nedeľa a po 4. krát Krajanský dvora pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky Miroslava Lajčáka, ktoré aj v jeho mene pozdravil štátny tajomník tohto rezortu Lukáš Parízek. Na Krajanskom dvore sa jeho účastníkom i hosťom zasa prihovorili štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga Nachtmannová a štátny tajomník Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Branislav Ondruš, a ani tentoraz ho neobišiel bývalý prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič v sprievode poslanca NR SR Antona Hrnka. Zo Srbskej republiky podujatie navštívili aj poslankyňa národného parlamentu Srbskej republiky Libuška Lakatošová a poslankyňa parlamentu Autonómnej oblasti Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady Slovenskej republiky Anna Tomanová Makanová a tiež ďalší hostia z krajanských prostredí v domovských štátoch, ktorých tradične prijal primátor Detvy Ján Šufliarsky.

 Treba poďakovať primátorovi Detvy a jeho spolupracovníkom za to, že naši krajania, organizátori, účinkujúci i účastníci sa na týchto slávnostiach cítia ako doma. Matica slovenská z Martina zasa požičala zo svojho múzea masky a maškary, ktoré si na krajanskom dvore mohli zhliadnuť jeho návštevníci. Im bola bola tento rok zasvätená tiež popoludňajšia Krajanská nedeľa, v rámci ktorej sa na javisku amfiteátra pod režijným vedením Vlastimila Fabišíka choreograficky nadväzujúco prelínali krajanské folklórne súbory z Francúzska (Nádeje), Rumunska (Sálašan), Ukrajiny (Turianska dolina), Maďarska (Komlóš, Pišpek a Rozmarín), Chorvátska (Josipovac), Srbska (Hložany a Petrovská družina) a USA (Lučina).

Spontánne tlieskajúcemu publiku folklorníci zahalení v maskách a maškarách odhaľovali slovenské kalendárne zvyky z celého roka (fašiangy, pochovávanie basy, vynášanie moreny, priadky, dobrí a zlí duchovia, betlehemci, svadby a ďalšie), čo ocenili aj odborníci. Sme radi, že krajania opäť svojím slovenským a predsa tak osobitým podielom prispeli do podpolianského ľudového festivalu v Detve a do jeho klenotnice. Na Krajanskom dvore, kde tohto roku pribudla „Zvonica“ (k pódiu a humnu), zasa ponúkali dolnozemské gastronomické špeciality Slováci z Dolnej zeme z Chorvátska (Ilok, Josipovac, Našice a Rijeka), Maďarska (Mlynky a Slovenský Komloš), Rumunska (Nadlak) i zo srbskej Vojvodiny (Báčsky Petrovec, Boľovce, Erdevík, Kovačica, Kysáč, Padina, Pivnica, Silbaš a Stará Pazova) a tiež z Poľska (JurgovRozmarín) a z Vojvodiny (Stará Pazova a z Kysáča tradične Ľudmila Berediová Stúpavska). Remeselné a umelecké výtvory predvádzali Ján Keleš z Nadlaku (strojová výšivka), z Báčskeho Petrovca (zapletanie z nití), Anna Legíňová z Pivnice (maľovanie na skle), Zuzana Pudelková (insitná maliarska tvorba a výšivky), Anna Opavská (ručné práce a domáce výrobky), Vladko Ďurík z Erdevíka (výrobca predmetov úžitkového umenia z dreva), Zorica Pavlovová (tkáčka handroviek), Štefan Agársky z Boľoviec (výrobca metiel z metlíňa) a suveníry ponúkali Slováci z Chorvátska. Treba povedať, že dvor si za štyri roky pôsobenia získal svojich priaznivcov a aj nestranný pozorovateľ registruje, že každým rokom sa oň prejavuje hojnejší záujem.

Žiaľ, v tomto štvrťroku (22.7.2017) nás navždy opustila vo veku 90 rokov aj ikona slovenského folklóru prof. Štefan Nosáľ, ktorý bol zakladateľom umeleckého súboru Lúčnica, umelecký vedúci a choreograf Lúčnice, tanečník, režisér, pedagóg. Iste sa aspoň na sklonku svojho života potešil z toho, že mu jeho rodáci venovali úvodný program tohto ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Majster Nosáľ rovnako patril k významným podporovateľom krajanského folklóru.

V maďarskej obci Bánk/Banka sa konalo (29.-30.7.2017) 51. Novohradské národnostné stretnutie a 21. Celoštátny folklórny festival Slovákov v Maďarsku, ktoré pozdravil aj predseda ÚSŽZ a ocenil úsilie Zväzu Slovákov v Maďarsku a Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za organizovanie života slovenskej menšiny v Maďarsku. Vystúpili na ňom, okrem maďarských jednotlivcov a súborov, aj hostia zo Slovenska, medzi ktorými bol aj Folklórny súbor Urpín z Banskej Bystrice, celkový víťaz už vyššie zmieňovaného televízneho programu Zem spieva.

Vo vojvodinskom Báčskom Petrovci v Srbskej republike sa konali (3.-6.8.2017) v poradí už 56. Slovenské národné slávnosti s početnými sprievodnými podujatiami. Na druhej strane na väčšine podujatí bol oproti minulosti zjavne nižší počet účastníkov, čo nepochybne priamo súvisí aj s odchodom vojvodinských Slovákov do zahraničia, najmä na Slovensko. To sa však netýkalo zaplneného kostola Slovenskej evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v B. Petrovci s programom „Sláva národa hodná je obetí“, ktorý pripravila bývala predsedníčka MSS Katarína Melegová Melichová. Bol venovaný podstate Reformácie, ktorú pred 500 rokmi do kresťanskej viery vniesol Martin Luther. Náboženská viera, jazyk, tradície a zvyky Slovákov v tomto prostredí a väzby na materské Slovensko sú piliermi, na ktorých slovenská menšina žila a dodnes prežíva. Vládu Slovenskej republiky na slávnostiach zastupoval štátny tajomník Ministerstva vnútra a primátor Liptovského Mikuláša Rudolf Urbanovič a zástupcovia partnerských subjektov B. Petrovca zo Slovenska (Martin, Nitra, Riečka, Ružomberok, Stará Ľubovňa). V rovnakom termíne (prvý augustový víkend) sa konal v Rožňove pod Radhoštěm najväčší krajanský festival v Českej republike „Jánošíkov dukát“, ktorý je prehliadkou umenia domácich i zahraničných folklórnych súborov a tiež slovenskej gastronómie.

V nádhernej kysuckej scenérii miestneho Skanzenu vo Vychylovke (Nová Bystrica okres Čadca) sa predseda ÚSŽZ sa zúčastnil (26.-27.8.2017) na V. ročníku „Jánošík & Ondráš folk fest“. Fest prispieva k budovaniu infraštruktúry vzájomných slovensko-českých vzťahov na báze folklóru. Predseda ÚSŽZ vo svojom pozdrave zdôraznil, že folklór patrí medzi dôležité piliere zachovávania identity národa a jeho tradícií. Zároveň podporil organizovanie takýchto „susedských medzištátnych podujatí“, keďže je vynikajúce mať dobré vzťahy so vzdialenými národmi, ale je dobré mať vynikajúce vzťahy so susedmi, navyše, keď ich ešte nedávno spájala spoločná štátnosť.

Predseda ÚSŽZ navštívil v tomto štvrťroku (27.8.2017) v oravskej Párnici (dolnokubínsky okres) letný tábor pre krajanské deti v rámci ich 10-dňového pobytu (20.-29.8.2017), ktorý ÚSŽZ (už štvrtý rok) finančne podporil. Účasť krajanských detí na letných detských táboroch na Slovensku (v prázdninovom období) prispieva k napĺňaniu článku 7a Ústavy Slovenskej republiky o podpore vzťahov (detí a mládeže) k materskému Slovensku. V roku 2017 sa v rámci štyroch 10-dňových turnusov (tri v Párnici a jeden v Tatranskej Lomnici) na táboroch zúčastnilo 231 žiakov a 20 dospelých zo 16 krajín na základe prejaveného záujmu a výberu: Srbsko 48, Ukrajina 32, Anglicko 29, Chorvátsko 16, Maďarsko 16, Poľsko 16, Francúzsko 13, Rakúsko 11, Rumunsko 8, Írsko 7, Cyprus 4, Taliansko 3, Luxembursko 2. Predseda ÚSŽZ navštívil (19.9.2017) v Hronci (okres Brezno) aj slovenskú školu v prírode pre deti z Maďarska, ku ktorým sa v ostatných rokoch pričleňujú žiaci zo srbskej Vojvodiny, čo prispieva k vzájomnému spoznávaniu a prispieva ku komunikácii v slovenčine. Školu v prírode pre žiakov, ktorí sa vo svojej domovskej krajine učia slovenský jazyk organizuje v septembri od roku 2006 Zväz Slovákov v Maďarsku a tohto roku sa jej v piatich turnusoch zúčastnilo do 300 žiakov, pričom v piatom turnuse sú účastníkmi gymnazisti z Maďarska i Srbska.

V tomto štvrťroku (8.-16.9.2017) zorganizoval v meste pod Sitnom v Banskej Štiavnici, ktorá dýcha banskou históriou a je rodiskom Deža Hoffmanna, slávneho fotografa legendárnej bigbítovej liverpoolskej skupiny „Beatles“, XVI. ročník Tvorivej školy žurnalistiky. Bola zameraná na fotografiu v tlačených a internetových médiách a na vizuálnu koncepciu nových médií a zúčastnilo sa jej 15 krajanských novinárov z ôsmich krajín (Česko, Chorvátsko, Kanada, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko a Srbsko) pod odbornou garanciou Mariána Pauera. Patrí sa poďakovať mestu B. Štiavnica, ktoré v tomto roku oslavuje 800 rokov od prvej (dôveryhodnej písomnej) zmienky o svojom založení a Slovenskému banskému múzeu (mesto si pripomínalo aj 255 rokov od založenia Banskej akadémie, prvej svojho druhu na svete) za nezištne a ochotne poskytnuté priestory na túto školu tvorivej žurnalistiky, ktorej hosťom bol aj hrdý lokálpatriot Anton Hykisch, slovenský spisovateľ a diplomat.

Médiá predstavujú jednu zo štyroch oblastí, ktoré ÚSŽZ v rámci svojho dotačného systému podporuje. Táto siedma veľmoc v tlačovej alebo v elektronickej podobe šíri slovo, hudbu, pohyb a umenie v národnom alebo domovskom jazyku, ako aj informácie o krajanských aktivitách v materskej či domovskej krajine a má tak výrazný potenciál v procese posilňovania spolupatričnosti krajanov v domovskej krajine, vo svete i vo vzťahoch s materským Slovenskom. Som veľmi rád, že väčšina médií prispieva k stmeľovaniu krajanských komunít v domovských krajinách a ku konštruktívnemu mobilizovaniu krajanských aktivít a za to treba novinárom i všetkým, ktorí sú zapojení do ich tlačového alebo elektronického vydávania poďakovať. V tejto súvislosti by som chcel osobitne oceniť prácu RTVS – Radio Slovakia International a jej redaktorku Ingrid Slaninkovú, ktorá svojimi reportážami prispieva k propagácii krajanského života a jeho významných predstaviteľov pre domácu i krajanskú verejnosť. ÚSŽZ sa usiluje, hlavne na svojej webovskej stránke podchytávať a aktualizovať ťažiskové informácie z krajanského života a napomáha tomu, aby sa prirodzene stmeľoval aj náš krajanský novinársky svet.

V New Brunswicku (štát New Jersey) sa (16.9.2017) konal 40. ročník Festivalu slovenského dedičstva, na ktorom Slováci z východného pobrežia Spojených štátov amerických demonštrujú (podobne ako iné národy v Amerike) svoju existenciu v USA. Grécko-katolícku omšu na celebroval slovenský biskup Milan Lach, ktorý bol v júni tohto roku vymenovaný za apoštolského administrátora s právami biskupa v Eparchii Parma pokrývajúcej 14 štátov severnej a strednej Ameriky. Kultúrny program, popri domácich súboroch, obohatili slovenské speváčky populárnej hudby Beáta Dubasová a Nika Karch. Festival pozdravil aj Miroslav Lajčák, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktorý krajanov povzbudil v aktivitách na uchovávanie a prezentovanie slovenskosti v tomto prostredí.

V rumunskom Nadlaku sa konal (22.-24.9.2017) XIX. ročník „Prehliadky sólistov slovenskej ľudovej piesne CEZ NADLAK JE…“ na ktorej sa (v troch vekových kategoriách), okrem početného domáceho zastúpenia vrátane v zaplnenom hľadisku, predstavili aj speváčky a speváci zo susedného Maďarska a Srbska a v rámci galaprogramu vystúpil aj Folklórny súbor Liptov z Ružomberka. V rovnakom termíne sa sukutočnil v v Oradei krajanský turnaj v minifutbale, na ktorom sa zúčastnili dve družstvá z Rumunska (slovenská menšina a rumunský tím), ďalej z Poľska (Krempachy), Maďarska (Celoštátna samospráva Slovákov v Maďarsku) a zo Slovenska (Matica slovenská z oblasti Topoľčian a Bánoviec nad Bebravou). V krajanských zápoleniach dvojnásobne platí olympijské heslo Peirra Coubertina „nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa“. 

Aj tento rok Zahraničný výbor NR SR pod vedením jeho predsedu Františka Šebeja prijal (6.9.2017) „Správu za rok 2016 o štátnej politike vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí a o poskytnutej štátnej podpore Slovákom žijúcim v zahraničí a návrh programu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na rok 2018“, ktorú predložil predseda ÚSŽZ. Správa, ktorú pred letom (7.6.2017) prijala vláda Slovenskej republiky, informuje o ťažiskových aktivitách ÚSŽZ v roku 2016 a je k dispozícii na webovej stránke úradu.

Na podnet Ľubomíra Petráka, predsedu Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, ÚSŽZ pripravil (18.5.2017) v spolupráci s predstaviteľmi menšín a predseda úradu predložil (5.9.2017) „Informáciu o školstve a vzdelávaní Slovákov žijúcich v jednotlivých krajinách so štatútom národnostnej menšiny" (Česká republika,  Chorvátsko,  Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajina), ktorú výbor zobral na vedomie a je tiež k dispozícii na webovej stránke úradu. Správa odráža zahrňuje legislatívny a inštitucionálny rámec vzdelávania a počet škôl i žiakov a študentov vrátane problémov a výziev, ktorým v súčasnom období čelia.

Z hľadiska počtu vydávaných osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí nie je nič nové a požiadaviek o ne neubúda. Kým v roku 2012 bolo vydaných celkom 785 osvedčení, v roku 2016 to bolo 2 207 a do konca septembra tohto roku 1 416. Najviac je ich vydávaných vojvodinským Slovákom v Srbsku a potom aj Slovákom na Ukrajine. ÚSŽZ sa usiluje zabezpečovať plnenie tejto funkcie v zákonnej lehote, čo si však vyžaduje aj korektnú komunikáciu zo strany žiadateľov s ÚSŽZ. Z osvedčení vyplýva pre jeho držiteľa možnosť získať prechodný pobyt na Slovensku a tiež zamestnať sa v SR bez inak potrebných aministratívnych postupov, a tak je zrejmé, že väčšina žiadateľov sa o osvedčenie uchádza z týchto dôvodov. Držiteľovi osvedčenia, krajanovi, ktorý je občanom iného štátu, tak zo slovenskej legislatívy vyplývajú určité právne väzby k Slovensku, ktorých podstata však ostáva rovnaká – z hľadiska národného povedomia krajana bližie primkýna k materskej krajine a jej národu.

Z internej kuchyne ÚSŽZ treba spomenúť, že koncom septembra – na základe auditu a následných organizačných zmien – ukončilo pôsobenie na úrade päť zamestnancov, ktorým chcel týmto poďakovať za ich prácu pri zabezpečovaní štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k vám, krajanom. Hoci takáto redukcia o väčšinou skúsených zamestnancov na málo početnom úrade je zásadná, verím, že zmeny nebudeme pociťovať pri zabezpečovaní plnenia našich spoločných úloh na poli podpory posilňovania krajanskej spolupatričnosti. Na základe vašich požiadaviek na stálej konferencii z minulého roku tiež sme racionalizovali žiadosti o podporu projektov a na to nadväzujúcich dotačných zmlúv. V každom prípade tam zostávajú rubriky, ktoré (na vyúčtovávanie projektov) vyžaduje zákon a tie, ktoré poskytnú lepší pohľad na posudzovanie predkladaných žiadostí a potom aj prehľad pri vyhodnocovaní efektivity využitia poskytnutých prostriedkov realizovaným projektom.

Do pozornosti krajanov dávam aj zaradenie na našu webovú stránku modelového portálu EÚSlovake.eu" (www.slovake.eu) na mnohojazyčné bezplatné vyučovanie slovenčiny (na úrovni A1 až B2) a informovanie o Slovensku v súčasnosti 13 jazykoch. Portál funguje od roku 2011 a podľa MZVaEZ SR v súčasnosti študuje slovenčinu prostredníctvom neho už viac ako 60 000 registrovaných študentov v 200 krajinách.

 

                                                                                                              JÁN VARŠO

                                                                                                           predseda ÚSŽZ

 

Bratislava 15. október 2017