Aktuality 2013

PROBLÉMY S BANKOVÝMI ÚDAJMI

Vážení prijímatelia dotácií ÚSŽZ v roku 2013,

chcem Vás  informovať Vás o jednom z najväčších problémov, ktoré sme mali pri vyplácaní dotácií v r. 2013. Od začiatku sme sa snažili zjednodušovať  administratívu,  a preto sme od Vás nevyžadovali oficiálne potvrdenie banky (s prekladom do slovenského jazyka) o Vašom bankovom účte. Chceli sme Vám ušetriť čas, aj peniaze. Neskončilo to však tak, ako sme očakávali… Najväčšie problémy sme mali a najviac času si vyžadovalo práve získanie a overenie správnosti  údajov o bankovom účte prijímateľa dotácie.

Ako iste viete, pri  finančných operáciách treba 5 údajov: názov/adresa  banky, názov účtu, číslo účtu, IBAN a SWIFT. Možno povedať, že väčšina žiadateľov o dotáciu ÚSŽZ v r. 2013 uviedla  vo svojej žiadosti neúplné, alebo dokonca  nesprávne údaje o svojom bankovom účte.  Najčastejšie to boli nesprávne názvy (banka, účet) a chýbajúce čísla. V absolútnej väčšine takých prípadov sme chyby v bankových údajoch odhalili včas.  Aj pri opakovanom vyžiadaní  bankových údajov sa  však chyby veľmi často opakovali. Niekedy bolo treba bankové údaje overovať u prijímateľa dotácie aj 3-4 krát. Našli sa aj takí, ktorí vyzývali zamestnancov úradu, aby kontaktovali banky a zistili si požadované údaje o účte prijímateľa dotácie… To zamestnanci úradu samozrejme robiť nemôžu a žiadna banka im také údaje neposkytne.

Napriek tomu sa takmer vo všetkých prípadoch zamestnancom úradu podarilo identifikovať a aj odstrániť všetky chybné bankové údaje ešte pred odoslaním peňazí na účet prijímateľa dotácie. Bohužiaľ sa však vyskytli  aj prípady, že peniaze boli odoslané na účet prijímateľa, ktorý zadal nesprávne údaje o svojom bankovom účte.  Zahraničná banka v takých prípadoch samozrejme peniaze vrátila späť úradu, suma však už bola znížená o 2 bankové poplatky – jeden za prijatie a jeden za vrátenie. V takom prípade dostane prijímateľ  – samozrejme až po oprave údajov  o svojom bankovom účte – schválenú sumu finančných prostriedkov zníženú  až o 3 bankové poplatky… Tie dosahujú  takmer 100 € . Úrad môže rozdeliť na dotácie iba takú sumu, akú má stanovenú. Nie viac.

Vážení krajania,

napriek tomu  budeme hľadať ďalšie nové riešenia,  aby sme dotačnú administratívu zjednodušili. Uvítame aj Vaše návrhy na zmeny už v r. 2014.

                                                                                              RNDr. Igor Furdík
                                                                                              Predseda ÚSŽZ 

———————————————————————————————————————————————————————–

 Takmer všetky dotácie 2013 vyplatené

Vážené dámy a páni,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí si dovoľuje informovať žiadateľov o dotácie na podporu projektov v roku 2013 o úspešnom stave a postupe pri vyplácaní dotácií v tomto roku.

Mesiac júl sa ešte iba schyľuje k svojmu záveru, avšak už teraz vám môžeme s radosťou oznámiť, že k 24. júlu 2013 máme z celkového počtu 500 schválených žiadostí uhradených už viac ako  95%.  Pred rokom sme o takomto čase s úhradami iba začínali, teraz už končíme.

Zároveň vás chceme informovať aj o  mimoriadnych žiadostiach o dotáciu. Spolu evidujeme 33 žiadostí, z ktorých bolo zatiaľ schválených 15. Kompletnú  informáciu o prerozdelení všetkých finančných prostriedkov určených na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2013 opäť zverejníme na našej webovej stránke.

Ďakujeme vám za spoluprácu pri tejto náročnej agende. Bez vašej aktívnej spoluúčasti by sme nedokázali rýchlo a efektívne spracovať a vybaviť všetky žiadosti a zmluvy.

———————————————————————————————————————————————————————–

Vážení prijímatelia dotácií 2013 !

Ešte 12.12.2012 sme na našej webovej stránke zverejnili časový harmonogram dotácií na rok 2013, v ktorom sme oznámili, že od 16.5.2013 budeme uzatvárať dotačné zmluvy a poskytovať dotácie 2013.

Tento prísľub sa nám naozaj aj podarilo úspešne splniť. Za necelé 4 týždne od schválenia dotácií 2013 (http://www.uszz.sk/data/files/Schvalene-ziadosti-o-dotaciu-2013.pdf )

sme na 110 dotačných zmlúv vyplatili spolu 430 060,- €, čo je 41,13 % z celkovej sumy vyčlenenej na dotácie v roku 2013 (celkom 1 047 026,- €). Vy sami, prijímatelia dotácií, viete najlepšie porovnať tento výsledok s tým, ako to bolo v minulosti.

Verím, že vo vyplácaní dotácií 2013 budeme – po tomto skorom a rýchlom začiatku – pokračovať aj naďalej. Všetko je však teraz už vo Vašich rukách. Dovoľte mi preto, aby som Vás požiadal o aktívnejšiu spoluprácu v súvislosti s vyplácaním dotácií 2013.

Vo svojich emailových schránkach máte už všetci návrh dotačnej zmluvy, alebo výzvu na zaslanie chýbajúcich údajov do zmluvy. Postupujte podľa zaslaných inštrukcií,  to znamená:

 • vo vlastnom záujme zmluvu pozorne prečítajte a skontrolujte všetky údaje
 • zašlite nám chýbajúce údaje (napr. číslo účtu u prvožiadateľov)
 • v prípade nejasností kontaktujte príslušnú pracovníčku alebo pracovníka ÚSŽZ
 • zmluvu vytlačte (4 výtlačky), podpíšte a všetky výtlačky odošlite na našu adresu.

Čím skôr my od Vás dostaneme zmluvu, tým skôr Vy od nás dostanete dotáciu.

 

12.6.2013                                                                              RNDr. Igor Furdík

                                                                                              Predseda ÚSŽZ

 

________________________________________________________________________________________________________

 

 

Dôležité zmeny v čerpaní a vyúčtovaní dotácie za rok 2013:

 • V roku 2013 prijímateľovi už nemôže čerpať dotáciu aj na úhradu prevádzkových nákladov projektu.
 • Úrad má nové číslo príjmového účtu. Nevyčerpanú časť dotácie zasielajte na účet číslo  7000457360/8180
 • Dotáciu je možné použiť iba na priamu úhradu výdavkov dodávateľovi služby alebo tovaru. Každá faktúra musí byť adresovaná na prijímateľa dotácie. Nie je možné dotáciu ani jej časť previesť na tretiu osobu, ktorá dodanie služby alebo tovaru pred tým uhradila, a to za účelom úhrady sprostredkovania tohto  nákupu.
 • Predĺžil sa čas podávania žiadostí o zmenu podmienok použitia dotácie. Odôvodnenú písomnú žiadosť môžete predsedovi úradu zaslať až do 30.11.2013.
 • Boli predĺžené termíny čerpania a vyúčtovania dotácie za rok 2013, a to nasledovne:

Poskytnutú dotáciu je prijímateľ povinný použiť:

 • do 31.12.2013 a vyúčtovať najneskôr do 31.1.2014, alebo
 • do 28.2.2014 – v prípade, ak bola dotácia poskytnutá po 31.10.2013 – a vyúčtovať najneskôr do 31.3.2014.

Podrobné informácie nájdete v smernici o poskytnutí dotácii v pôsobnosti USŽZ – vnútorný predpis ÚSŽZ  č. 38/2012, článok 12 a príloha 7,  na našej stránke http://www.uszz.sk/data/files/1167_38-2012-smernica-o-poskytnuti-dotacii-v-posobnosti-uszz.pdf

 

 

12.6.2013                                                       RNDr. Igor Furdík

                                                                              predseda