Alžbeta Hollerová Račková novou predsedníčkou CSSM – vrcholnej organizácie Slovákov v Maďarsku

Ustanovujúce zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM), ktoré sa konalo v stredu  5. novembra 2014 v budapeštianskom sídle CSSM na Fadruszovej ulici, prijalo a potvrdilo významné personálne zmeny. Na portáli ĽUDOVÝCH NOVÍN, týždenníka Slovákov v Maďarsku, o tom referuje redaktor Zlatko Papuček. Aj kvôli tomu, že nové personálne obsadenie CSSM významným spôsobom ovplyvní ďalší spoločensko-kultúrny pohyb slovenskej menšiny v Maďarsku s ambíciou ešte viac oživotvoriť národnú, kultúrnu, najmä však jazykovú resuscitáciu Slovákov, hlásiacich sa k svojim koreňom i slovenským predkom (s akcentom na najmladšiu generáciu), s láskavým dovolením kolegov z www.luno.hu uverejňujeme podstatnú časť spravodajskej reportáže Zlatka Papučka.

Ako je známe, na základe výsledkov volieb do národnostných samospráv v novom 23-člennom VZ CSSM má volebné zoskupenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku a Zväzu Slovákov v Maďarsku 16 poslancov a spolok Identita 7 poslancov. Z nich boli na ustanovujúcom VZ prítomní dvadsiati, čiže zbor bol uznášaniaschopný.

Po hymnách Maďarska a Slovenskej republiky prítomní poslanci zložili sľub, následne zvolili trojčlenný Mandátový výbor na kontrolu platnosti mandátov (Etelka Rybová, Marta Papucsková Glücková, dr. Zoltán Szabó), ktorý uznal mandáty všetkých prítomných poslancov za platné. Zároveň informoval o písomnom vzdaní sa mandátov troch neprítomných poslancov – bývalého predsedu CSSM Jána Fuzika a poslancov Zuzany Medveďovej a Juraja Anda. VZ ich zrieknutie akceptovalo.

Po schválení programu ustanovujúceho zasadnutia, ktorý pozostával zo zákonom predpísaných povinných bodov, nasledovala voľba predsedu CSSM. Vedúca zasadnutia navrhla za kandidátku poslankyňu Alžbetu Hollerovú Račkovú a poslanec Z. Szabó navrhol poslankyňu Martu Demjénovú. V hlasovaní poslanci prijali za kandidátku prvú menovanú, ktorú následne pätnástimi hlasmi zvolili za predsedníčku CSSM. Piati sa hlasovania zdržali.

Novozvolená predsedníčka po prevzatí predsedania zasadnutiu VZ vo svojom príhovore vyjadrila nádej, že VZ bude počas nasledujúcich piatich rokov pôsobiť v duchu spolupráce, snahy o dialóg a hľadania kompromisov. Poďakovala sa doterajšiemu predsedovi CSSM Jánovi Fuzikovi za jeho 16-ročnú prácu na čele zboru, bývalému podpredsedovi CSSM Ondrejovi Csabovi Aszódimu a všetkým bývalým poslancom VZ, ktorí v novom cykle už nie sú členmi zboru. „Považujem za dôležité, aby nasledujúce päťročné obdobie bolo organickým pokračovaním smeru, ktorým sme sa spoločne vydali pred šestnástimi až dvadsiatimi rokmi a prosím vás, aby ste ma v tomto podporili a boli partnermi, aby sme toto naše predsavzatie dokázali uskutočniť,“ ukončila svoj úvodný príhovor Alžbeta Hollerová Račková.

Po ďalších procedurálnych bodoch programu (okrem iných voľba zástupcov novej predsedníčky – hoci zákon povoľuje štyroch, nateraz zvolili dvoch – Tomáša Nagya a Františka Zelmana), na záver ustanovujúceho zasadnutia predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková informovala poslancov o plánovanom neformálnom stretnutí novozvoleného zboru s vítanou účasťou zamestnancov Úradu CSSM ešte v priebehu novembra na Zemplíne, kde by sa okrem miestnej slovenskej školy, čakajúcej na rekonštrukciu, mohli zoznámiť aj navzájom, porozprávať sa o dôležitých otázkach tak organizačného charakteru, ako aj o svojich predstavách na nadchádzajúci cyklus.

Ako uvádza portál www.luno.hu, poslankyňa Marta Demjénová využila možnosť prihovoriť sa v záverečnom rokovacom bode. Vyjadrila svoju nádej, že spoločný cieľ (práca v prospech Slovákov žijúcich v Maďarsku, zachovanie ich identity, materinskej reči, kultúry, tradícií) spojí poslancov bez ohľadu na organizácie, ktoré za nimi stoja, a že pri voľbe ďalších podpredsedov CSSM i členov odborných výborov sa bude rátať so zástupcami všetkých strán zastúpených vo VZ. A. Hollerová Račková vo svojej reakcii pripomenula, že počas celej predvolebnej kampane i pred ňou hovorila o dôležitosti spolupracovať a ubezpečila prítomných, že počíta sa aj s poslancami Identity, s odbornými skúsenosťami a osobnými vkladmi všetkých členov VZ v zboroch CSSM.

ZDROJ: www.luno.hu – Zlatko Papuček

 

Fotografia na titulke: www.oslovma.huImrich Fuhl

Portrét novej predsedníčky CSSM: TASR

Foto z priebehu VZ CSSM: www.luno.huZlatko Papuček, www.oslovma.huImrich Fuhl

Foto z podujatia Slovenská gazdinka 2014 z prostredia Veľvyslanectva SR v Budapešti, kde v otvorenej diskusii povolaním novinárka (Alžbeta Hollerová Račková – rodáčka zo Slovenského Komlóšu, pôsobila niekoľko rokov aj ako šéfredaktorka Ľudových novín) fundovane hovorila okrem iného aj o potrebe záchrany malých škôl, v ktorých sa najmladšia generácia Slovákov v Maďarsku snaží v čo najlepšej miere zvládnuť slovenčinu – reč svojich predkov. Na jednej zo snímok vedľa A. Hollerovej Račkovej ďalšia významná osobnosť Slovákov v Maďarsku – Zuzana Hollósyová, roky šéfujúca XII. budapeštianskemu obvodu CSSM. Foto: Ľudo Pomichal