Alžbete Uhrinovej a Vieroslave Timárovej udelili Cenu Ondreja Štefanka 2018 v Nadlaku

Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku a Demokratický zväz Slovákov a Čechov v Rumunsku (DZSČR), ktoré od roku 2009 organizujú v Nadlaku medzinárodnú konferenciu motivovanú podnetnými témami o národnom, kultúrno-duchovnom, vzdelanostnom a spoločenskom pohybe Slovákov v priestoroch slovenskej Dolnej zeme a presadzovaní slovenskosti aj v kontexte celosvetového života "zahraničných Slovákov". V dňoch 15.-17. marca 2018 sa na pôde  DZSČR uskutočnila už po desiatykrát, pričom počas jej úvodného večera sa uskutočnilo jubilejný raz slávnostné odovzdanie Ceny Ondreja Štefanka. Na podujatí sa zúčastnil aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý vo svojom príhovore pozdravil účastníkov konferencie a zablahoprial aj novým držiteľkám ocenenia zrkadliaceho významný tvorivý  podiel osobností Dolnej zeme na šírení slovenskosti v prostrediach našich národnostných menšín na poli kultúry, vzdelávania, vedy a výskumu.

Cenu Ondreja Štefanka v roku 2018 za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete získala Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska, za organizátorskú činnosť bola ocenená Vieroslava Timárová z Rumunska.  Na konferencii v Nadlaku sa aj tentoraz zúčastnili početní odborníci a vedeckí pracovníci z krajanského sveta s dôrazom na štáty Dolnej zeme a Slovenska, vzhľadom na tému konferencie boli početnejšie zastúpení aj predstavitelia cirkví.

Cena Ondreja Štefanka (na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme) sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Doterajší laureáti Ceny Ondreja Štefanka:

– za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej

   v slovenskom zahraničnom svete:

Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011), Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012), Peter Andruška zo Slovenska, Michal Harpáň zo Srbska (2013), Michal Babiak zo Slovenska (2014), Samuel Boldocký zo Srbska (2015), Ján Botík zo Slovenska (2016) a Ján Labáth zo Srbska, Anna Rau-Lehotská z Rumunska (2017).

– za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života

  a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete:

Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etelka Rybová z Maďarska (2011), Imrich Kružliak z Nemecka (2012), Pavel Hlásznik z Rumunska (2013), Nina Holá z USA a Katarína Melegová Melichová zo Srbska (2014), Anna Divičianová z Maďarska (2015), Samuel Vrbovský zo Srbska (2016) a Anna Tomanová Makanová zo Srbska (2017).

Cieľom konferencie Úloha cirkvi v živote dolnozemských Slovákov bolo poskytnutie  priestoru na vytvorenie komplexného obrazu pôsobenia cirkvi na život, kultúru a národnostné jestvovanie slovenských komunít v politicko-historickom  a kultúrno-geografickom priestore Dolnej zeme. Skúmanie života Slovákov na Dolnej zemi z tohto aspektu sa uskutočňuje a zajedno aj prezentuje prostredníctvom poznatkov aktuálneho interdisciplinárneho bádania s akcentom na historické, religiózne, teologické, antropologické, etnologické, kulturologické, jazykovedné, slavistické, filozoficko-axiologické a umenovedné disciplíny. Prezentované práce na konferencii organizátori plánujú vydať v zborníku.

X                        X                       X

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

 

Na titulnej fotografii:

Držiteľky Ceny Ondreja Štefanka v roku 2018 (zľava): Viera Timárová z Rumunska a Alžbeta Uhrinová Hornoková z Maďarska.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy počas otváracieho večera v nadlackom sídle Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku a slávnosti odovzdávania Ceny Ondreja Štefanka 2018.

FOTO: DZSČR

 

Na ďalších snímkach vo fotogalérii:

Rozmery duchovného života Slovákov na Dolnej zemi.

Evanjelický kostol v Nadlaku.

Evanjelický kostol v Kovačici.

Evanjelický kostol v Padine – aj s duchovným dedičstvom predkov.

Evanjelický kostol v Sarvaši, kde pôsobil ako kňaz i pedagóg Samuel Tešedík, ktorý v živote dolnozemských Slovákov na súčasnom území Maďarska zanechal významnú duchovno-pedagogickú a osvetovú stopu a posolstvá.

Symboly dolnozemského života a ducha v etnodome v Nadlaku dokumentujúceho pozoruhodnú minulosť a príbehy Slovákov v jednom z kľúčových centier slovenskosti v priestoroch Dolnej zeme.

FOTO: ĽUDO POMICHAL