Blogy na portáli Slovenské zahraničie

Za významnú súčasť internetového portálu  Slovenské zahraničie (SZ) považujeme Blog. Keď má Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí poveril vypracovaním koncepcie a  obsahovou prípravou portálu, pri blogu som sa prihováral za osobnostnú účasť stálych autorov i príležitostných prispievateľov. 

Pracovne som Blog pomenoval V čase. Mám pri tom na zreteli, že čas je výsostne aktuálna jednotka bez ohľadu na priestor, v ktorom sa momentálne alebo dlhodobo nachádzame. Bude na každom, kto sa rozhodne na tento elektronický nosič poslať svoj osobný odkaz alebo odozvu na verejné dianie, ako pri tom naloží s vlastným časom a ako bude mať na zreteli čas tých, od ktorých by rád prijal vecnú a zároveň účastnú odozvu.

Nemyslím si, že píšuci (bloger) si musí želať okamžité ohlasy. Verím totiž, že ambíciou väčšiny aktívnych prispievateľov bude vyjadriť sa v aktuálnej prítomnosti a ponad ňu poslať nadčasové posolstvo z jedného konkrétneho miesta kontinentu na iný. Keď sa ujme takéto „pravidlo“, budeme stáť pred nekaždodennou príležitosťou, ktorá nám umožní aj vo všedný deň podeliť sa s vlastnou skúsenosťou získanou rovnocenne na Slovensku alebo mimo neho. A zaujať ňou niekoho zo slovenských vysťahovalcov, emigrantov, exulantov či migrantov vo svete.

A zároveň ponúkne ústretové podnety na uvažovanie o nás „vo svete i doma na Slovensku“.  Význam blogu V čase a zmysel blogovania na ňom sa totiž môže násobiť našou ochotou vnímať slovenský svet ako mnohoraký a rôznorodý spoločný celok s osobitými pohľadmi a vecnými názormi. 

A aké sú naše prvotné redakčné očakávania?
Mnohoraké, no vôbec nie iba pragmatické. Budeme sa usilovať o to, aby sa blog stal dôstojnou platformou na uvažovanie o časových i nadčasových témach, udalostiach, skutkoch.  

Ako sa nám prvotné predstavy daria napĺňať, to môžete posúdiť už na prvých príspevkoch, ktoré sme dostali. Dva sú od spisovateľov, ktorí sa angažovali aj vo veciach verejných či priamo politických, dva sa týkajú inštitucionálnej a spolkovej činnosti, ďalšie uvažovaním o propagácii Slovenska vo svete prostredníctvom médií alebo v oblasti cestovného ruchu, iný i slovenčine, najnovší pripomína jedného z tisícok Slovákov a Sloveniek, ktorí sa uchytili v zahraničí na významných postoch v rozličných oblastiach a sú ochotní podeliť sa so svojimi skúsenosťami a pohovoriť si na diaľku s ďalšími, ktorí sú spätí so slovenským domovom.

Na úvod zaraďujeme príspevok, ktorý sa priamo viaže na naše predstavy o spolupráci na obsahovej náplni portálu Slovenské zahraničie. Poslala nám ho zo Srbska Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom v Sade. So sprievodným uvedením „o portáli na superportál“.
 
Dušan Mikolaj

Na portáli slovenskezahranice.sk bude aj blog Mgr.art. Miliny Sklabinskej.

 

Internetový portál vojvodinských Slovákov v službe zviditeľňovania a afirmovania kultúry Slovákov v Srbsku
 

"Sklabinsky_uprava"
 
Meno a priezvisko Mgr.art. Milina Sklabinská
 
O mne: Som Slovenkou narodenou a žijúcou v Srbsku a táto skutočnosť v mnohom ovplyvnila  moje vzdelanie a profesionálnu orientáciu. Vyštudovala som teóriu hudby na VŠMU v Bratislave a následne aj Manažment kultúry a kultúrne politiky Balkánu na Univerzite umenia v Belehrade. Pracovné skúsenosti som nadobudla pracujúc na menšinovej problematike najmä vo vrcholnej inštitúcii Slovákov v Srbsku – Národnostnej rade slovenskej národnostnej menšiny a svoje vedomosti zveľaďujem a uplatňujem najmä v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov, kde som riaditeľkou od jeho založenia v roku 2008. K najvýznamnejším programom, pod ktoré sa autorsky podpisujem, patrí organizácia siedmych ročníkov muzikologických konferencií na tému Slovenská hudba vo Vojvodine, ktoré sa konajú od roku 2005, editorovanie šiestich zborníkov muzikologických konferencií, Databáza kultúry vojvodinských Slovákov a Portál kultúry vojvodinských Slovákov a najnovšie aj knižné dielo o kultúre vojvodinských Slovákov v súčasnosti pod názvom Slováci v Srbsku z aspektu kultúry.
 
Životné krédo: Snaga je u nama – Sila je v nás

Kontakt: sklabinska@gmail.com
 
Keď sme v roku 2009 v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov (ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov bol založený v roku 2008 Zhromaždením Autonómnej pokrajiny Vojvodiny a Národnostnou radou slovenskej národnostnej menšiny s cieľom zachovania, zveľadenia a rozvoja kultúry vojvodinských Slovákov) usporiadali edukáciu na tému web novinárstva, s cieľom uschopniť spolupracovníkov nášho vtedy čerstvo zverejneného portálu www.slovackizavod.org.rs, jeden z prednášateľov záverom pointoval – neviem nakoľko si uvedomujete, ale vytvorili ste nové médium.

V tej chvíli sme iba tušili, a neskôr sa nám to v praxi aj potvrdilo, že internetové médium, ktoré nepozná hranice či geografické vzdialenosti, je šité na mieru menšinovým societam. Navyše, že prekladom do ďalších jazykov sa prostredníctvom tohto média problematika slovenskej menšinovej kultúry v Srbsku stane dostupná a zrozumiteľná širokej verejnosti.

Portál kultúry vojvodinských Slovákov mal za cieľ existujúcu kultúrnu infraštruktúru, o ktorej v úplnosti vedel len zanedbateľný počet znalcov kultúrnych dejín a súčasnej kultúrnej tvorby vojvodinských Slovákov, v prvom rade jasne a dôkladne zdokumentovať a následne pútavo, adekvátne a prehľadne predstaviť verejnosti.

To prakticky znamená, že sme kultúru tunajších Slovákov rozdelili do štyroch oblastí, a to na: Produktívnu kultúru (resp. súčasnú tvorbu), Kultúrne dedičstvo, Kultúru v médiách a Kultúru a širšiu verejnosť. Segmenty, ktoré sú v týchto celkoch spracované, vzájomne súvisia a neraz sa prelínajú, a preto bolo potrebné existujúce údaje predovšetkým dobre poznať a následne vhodne usporiadať a poprepájať.

Tak napríklad oblasť produktívnej kultúry zahŕňa oblasti, ako sú: hudba, divadlo, vizuálne umenie, literatúra, vydavateľstvo, film a audiovizuálne umenie, ľudová kultúra, ale aj osobnosti slovenskej kultúry. Každá z týchto podkategórií sa člení na rad ďalších podkategórií, avšak každá z nich obsahuje aj položku Osobnosti, ktorej náplň je generovaná z už spomínanej databázy osobností, umiestnených v Produktívnej kultúre. Ak napríklad spracúvame osobnosť z oblasti vizuálneho umenia, zároveň v nej máme aj vytvorenú možnosť utvárať galérie obrazov, ktoré opäť, v súlade s vopred dobre naplánovanou štruktúrou portálu, nájdeme umiestnené v položke Vizuálne umenie a ďalej v podkategórii, ktorej prislúcha. Databáza osobností je zároveň plánovaná aj tak, aby bola základom generovania informácií o výročiach a jubileách a aby návštevníkovi cestou prepájania obsahov dávala čím komplexnejšiu odpoveď na tému kultúry tunajších Slovákov.

Takmer každá položka má svoje špecifiká: v oblasti hudby sú umiestnené hudobné nahrávky podľa žánrov, v literatúre sú spracované existujúce edície, vo vydavateľstve sú vydavateľstvá a vydania, v ľudovej kultúre rôzne odvetvia, ktoré sa ňou zaoberajú. Pozorne sme ich vytvárali na základe dennodennej výskumnej a dokumentačnej činnosti v našej ustanovizni.

Dôkladne sme spracovali aj oblasť kultúrneho dedičstva, rozdeľujúc ho na kultúrne body, ktoré chránia dedičstvo vojvodinských Slovákov (na úrovni slovenskej menšiny v Srbsku, Srbska a Slovenska), ako sú múzeá, galérie, archívy, knižnice, či kultúrne a architektonické pamiatky.

Kultúra v médiách spracúva tlačené, elektronické a nové médiá na všetkých úrovniach, ktoré sa zaoberajú kultúrou tunajších Slovákov. Oblasť slovenskej kultúry a širšej verejnosti zahŕňa rad obsahov, týkajúcich sa prezentácie každého prostredia, v ktorom Slováci mali alebo majú organizované formy kultúrneho života v Srbsku (Kultúrna mapa počítajúca 34 lokalít), činnosti početných združení a spolkov, komplexného adresára subjektov v kultúre, prezentácie slovenskej kultúry doma a v zahraničí, rozvoja potenciálov kultúrneho turizmu, rozvoja vzdelávania, ľudských zdrojov a podobne. Vďaka takto rozpracovanej mape kultúrnej činnosti vojvodinských Slovákov v minulosti a v súčasnosti je vytvorená platforma, do ktorej možno vnášať ďalšie množstvo vhodných obsahov a tak zviditeľňovať kultúru Slovákov v Srbsku. 

Kultúrna infraštruktúra je zložitým systémom, ktorý sme teda chceli preniesť aj do internetového média, vrátane všetkých jej oblastí a segmentov, všetkých úrovní, na ktorých existuje, početných špecifík lokalít, v ktorých žije slovenská komunita v Srbsku, ako aj početných verejných a súkromných kultúrnych činiteľov či kultúrnych činiteľov tretieho sektora.

Takto definovanú a prezentovanú  oblasť vojvodinskej slovenskej kultúry zvykli sme nazývať aj statickou časťou portálu, ktorá svoj celkový význam nadobúda prepájaním s dennodenne pulzujúcou kultúrnou činnosťou, predstavenou prostredníctvom správ o kultúrnych podujatiach, výročiach, jubileách, rôznorodých kultúrnych programoch a aktivitách, ktoré sa dejú v súčasnosti. Tým sa databázy textov, fotografií, videí či hudobných stvárnení stávajú základom súvislého chápania kultúrnych javov, ktoré sa dejú v súčasnosti. Dobre prepojené ponúkajú komplexné informácie aj pre náročnejšieho návštevníka portálu.

Tretím segmentom tohto portálu je časť venovaná samotnej činnosti ustanovizne, ktorá portál prevádzkuje – Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. Synonymom tejto časti je transparentnosť práce, lebo má za cieľ zainteresovanému návštevníkovi dať množstvo informácií o tom, čím sa ustanovizeň zaoberá, ktoré sú jej zámery a ciele, krátkodobé a dlhodobé plány, organizácia práce, aktuálne prebiehajúce  projekty a podobne. Jej súčasťou je aj média centrum, v ktorom sa zverejňuje fotoarchív všetkých doteraz realizovaných akcií ústavom.

Okrem spomínaných celkov si portál nárokuje byť vhodným informátorom aj o kultúrnom živote Slovákov v regióne a tak prostredníctvom jednotlivých segmentov prezentuje kultúru Slovákov v Rumunsku, Maďarsku ale informuje aj o kultúrnych javoch na Slovensku. Príležitostne sa na portáli vytvárajú aj ďalšie bannery späté s kultúrou vojvodinských Slovákov a jej plného uplatnenia doma a v zahraničí.

Možno povedať, že po vyše dvoch rokoch aktívnej práce dnes prevádzkujeme relevantné, aktuálne a interaktívne médium venované kultúre vojvodinských Slovákov, ktorého navštívenosť zaznamenáva stály rast. Vzhľadom na špecifickú problematiku, ktorou sa zaoberá, portál ponúka vždy aktuálne a obsahovo relevantné informácie usmernené k takej cieľovej skupine, ktorá si chce rozšíriť svoje poznatky o vojvodinských Slovákoch a využiť ich na ďalšiu edukačnú, výskumnú alebo prezentačnú činnosť. Svojou slovenskou, srbskou a čiastočne aj anglickou verziou je portál v prvom rade používaný vojvodinskými Slovákmi, radi sa o slovenskej kultúre v zahraničí dozvedajú Slováci na Slovensku či Slováci v regióne a vôbec v zahraničí, najbližšie však zo zahraničného sveta majú práve vojvodinskí Slováci, ktorí migrovali do ďalších krajín, najmä do zámoria. Portál však dostal vysoké hodnotenie aj zo strany väčšinového národa v Srbsku, ktorý má príležitosť získať podrobné informácie o kultúre Slovákov, ktorí tu s inými spoločenstvami spolunažívajú už vyše dvestošesťdesiat rokov.

Veríme, že sme týmto portálom obsiahlu oblasť kultúry vojvodinských Slovákov sprístupnili širokej verejnosti odborným a pútavým spôsobom a že na týchto základoch v budúcnosti vznikne rad ďalších výskumov a úspešných projektov, ktoré budú svedčiť o jednej neveľkej, ale predsa dobre organizovanej a životaschopnej komunite, ktorá si z jednej strany vie vážiť svoje slovenské korene, zveľaďovať a rozvíjať osobitosti a špecifiká tohto kultúrneho kódu, ale ktorú z druhej strany považujú za plne integrovanú do celkového spoločenstva Srbska. 
 

Prílohou tohto príspevku je aj PPT prezentácia o portáli www.slovackizavod.org.rs