Budovanie centrálnej databázy na Slovensku o Slovákoch žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý zo zákona o Slovákoch v zahraničí "koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromaždení, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí", vyzval jednotlivé inštitúcie na Slovensku, v ktorých odbornej náplni je aj činnosť zameraná na Slovákov žijúcich v zahraničí, na spoluprácu pri budovaní centrálnej databázy informácií o histórii, kultúre a spôsobe života Slovákov v zahraničí.

Predmetom zamýšľanej databázy je zosumarizovanie informácií o fondoch s touto problematikou v archívoch, knižniciach, kultúrnych inštitúciách a vedeckých pracoviskách na Slovensku. Po spracovaní digitálnou formou bude slúžiť domácej aj zahraničnej odbornej i laickej verejnosti. Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí plánuje pripraviť projekt postupného budovania centrálnej databázy o dokumentačných strediskách, kultúrnych inštitúciách a spolkoch vo svete, ktoré vlastnia, zhromažďujú, prípadne spracúvajú problematiku slovenského hmotného a duchovného dedičstva.

Výzvu na spoluprácu prijali nasledovné inštitúcie:

Matica slovenská, Bratislava
Slovenská národná knižnica, Martin
Slovenské národné múzeum, Bratislava
Slovenský národný archív, Bratislava
Univerzitná knižnica, Bratislava

Kontaktné adresy na uvedené inštitúcie a základnú databázu informácií o ich zbierkových fondoch nájdete na ďalších podstránkach:
 

  1. Matica slovenská – Krajanské múzeum
  2. Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
  3. Slovenský národný archív
  4. Slovenská národná knižnica – Archív literatúry a umenia
  5. Slovenská národná knižnica – Národný bibliografický ústav
  6. Univerzitná knižnica