Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v zrkadle 10 rokov činnosti

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala 19. októbra 2013 v Stredisku pilíšskych Slovákov v Mlynkoch konferenciu pod názvom 10 rokov systému inštitúcií CSSM – výsledky a perspektívy.  Konferenciu otvoril predseda CSSM Ján Fuzik a pozdravil vzácnych hostí, medzi nimi nového veľvyslanca Slovenskej republiky v Budapešti JE Rastislava Káčera, generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefana Daňa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, vedúceho národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Maďarska Antona Paulika, ako aj vedúceho oddelenia pre národnostné školstvo Ministerstva ľudských zdrojov Štefana Kraslána. Z prednášok konferencie plánuje CSSM vydať zborník ešte v tomto roku. O dianí na konferencii informovala redaktorka týždenníka Ľudové noviny Eva Fabiánová Patayová.

Prítomným sa po privítacích slovách predsedu CSSM prihovoril Igor Furdík, ktorý zdôraznil, že okrem obsahu je dôležité mať aj inštitúcie, ktoré tento obsah naplnia. Dodal, že v súčasnosti pracovníci ÚSŽZ pripravujú novú koncepciu štátnej politiky starostlivosti o zahraničných Slovákoch do roku 2020 a zároveň aj novelu zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Rastislav Káčer sa podelil s prítomnými o svoje skúsenosti s Mlynkami, ktoré navštívil pred 30 rokmi počas svojej cesty domov po tom, ako jemu a jeho kamarátom nedovolili prejsť hranice do Rumunska. Ako povedal, vtedy sa stretol s veľmi ústretovými Mlynčanmi a zároveň ponúkol svoju pomoc Slovákom v Maďarsku.

Anton Paulik vo svojom príhovore zdôraznil, že prvé kroky smerujúce k vytvoreniu siete slovenských inštitúcií v Maďarsku sa urobili už dávnejšie ako pred desiatimi rokmi, ale ozajstné možnosti sa vytvorili až v roku 2003, poskytnutím finančných rámcov na fungovanie týchto inštitúcií. Podotkol, že Slováci majú spomedzi národností žijúcich v Maďarsku najviac inštitúcií: v Maďarsku je v rukách národnostných samospráv 61 inštitúcií a 26 škôl. Čo sa týka perspektív, vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov vidí možnosť ďalšieho fungovania inštitúcií v nároku kolektívov, lebo ako povedal, finančné a právne pozadie je dané a ich opodstatnenosť bude, ak plnia funkciu uspokojiť národnosti. Zároveň pripomenul, že na čele inštitúcií stoja zväčša pôvodní riaditelia, teda pri zmene vedenia jednotlivých inštitúcií sa ukáže opodstatnenosť jednotlivých inštitúcií.

Počas mítingu si hostia vypočuli prednášky o samotnom inštitučnom systéme a Úrade CSSM a odzneli príspevky vedúcich jednotlivých inštitúcií CSSM.

Ako prvý referoval predseda CSSM Ján Fuzik o inštitučnom systéme nášho najvyššieho voleného zboru, ktorý zahŕňa 11 inštitúcií a jednu hospodársku spoločnosť. Ján Fuzik zdôraznil, že konferencia je o inštitučnom systéme CSSM, lebo Slováci mali aj pred desiatimi rokmi inštitúcie. Ako povedal, hoci dnes už dvadsaťročný národnostný zákon prijatý v roku 1993 zabezpečil možnosť národnostiam zakladať si vlastné inštitúcie, „museli sme čakať desať rokov na to, aby sa zabezpečili aj financie na založenie a prevádzkovanie týchto inštitúcií.“ V roku 2003 zabezpečila maďarská vláda financie v rozpočte v hodnote 440 miliónov forintov na prevzatie a zakladanie inštitúcií. J. Fuzik vyslovil presvedčenie, že vďaka týmto inštitúciám národná uvedomelosť slovenskej inteligencie v Maďarsku zosilnela, pripomenul, že inštitúcie pracujú na všetkých úrovniach národnostného života od raného veku až po dospelosť na zachovávaní slovenského jazyka a kultúry našich predkov, resp. na vytváraní nových hodnôt slovenskou národnosťou. Spomenul ojedinelý odborný časopis, ako aj systém štipendií či doškoľovaní.

O najväčšej inštitúcii CSSM referovala jej riaditeľka Katarína Király. Za uplynulých desať rokov sa sedem regionálnych kultúrnych stredísk Osvetového centra CSSM rozrástlo na desať a dnes pokrýva takmer celú krajinu. Riaditeľka vo svojej prednáške vyzdvihla najdôležitejšie momenty činnosti jednotlivých regionálnych centier a dodala, že vďaka iniciatíve OC CSSM od roku 2006 majú možnosť sa predstaviť všetky regióny v rámci Dňa Slovákov v Maďarsku na jarmoku. Na záver svojej prednášky konštatovala, že okrem tradičných krajanských podujatí je málo podporovaných festivalov na Slovensku, kde by sa mohli predstaviť naše tanečné a spevácke súbory.

Dokumentačné centrum CSSM vedie od svojho založenia Anna Sabadošová. Centrum zbiera, spracúva a sprostredkúva záujemcom dokumenty duchovnej kultúry Slovákov v Maďarsku, resp. tie materiály, ktoré dokumentujú verejný život slovenskej národnosti. Elektronicky sprístupňuje dokumenty a spolupracuje s projektom Zbierka dedičstva (Örökségtár), v rámci ktorého digitalizujú písomné pamiatky jednotlivých národností.

Riaditeľka Divadla Vertigo pri CSSM Daniela Onodiová referovala o 17-ročnej činnosti divadla, ktoré sa z amatérskej scény rozrástlo na divadlo s amatérskou a profesionálnou zložkou. Počas svojej doterajšej existencie herci divadla mali 17 premiér, z toho sedem spolu so sarvašským divadlom Cervinus a 15 v Slovenskom inštitúte. Ročne majú 25-35 predstavení v Maďarsku, ale aj za hranicami, sú stálymi účastníkmi medzinárodných divadelných stretnutí.

O rozmanitej činnosti Výskumného ústavu CSSM informovala jeho riaditeľka Anna Kováčová. Hovorila nielen o domácich projektoch (séria prednášok, interdisciplinárny vedecko-výskumný tábor, vydávanie publikácií), ale aj o zahraničnej spolupráci pracovníkov výskumného ústavu. Zmienila sa o tom, že VÚ CSSM bude koordinovať vydávanie spoločného slovensko-maďarského historického časopisu Kor®idor, ktorého vznik je aj v odporúčaniach medzištátnej zmiešanej komisie.

Pedagogické metodické centrum CSSM vzniklo pôvodne na uspokojenie potrieb odbornej činnosti pre učiteľsky materských škôl. Ako povedala jeho riaditeľka Mária Czégényová, neskôr sa ukázalo, že podobnú odbornú pomoc potrebujú aj na ostatných stupňoch výchovno-vzdelávacieho procesu, preto sa rozhodli rozšíriť činnosť centra. Dnes PMC CSSM organizuje metodické dni, doškoľovania, vydáva metodické zošity Slovenčinár a koordinuje prácu v Programe pre nadaných.

O aktivitách, možnostiach a problémoch referovali aj riaditeľky škôl prevádzkovaných CSSM. Zuzana Medveďová bola riaditeľkou sarvašskej školy aj vtedy, keď ju v roku 2004 prevzala CSSM. Ich ustanovizeň je uznávaná a rozširuje sa. Riaditeľka békeščabianskej slovenskej školy Edita Pečeňová pripomenula, že o rok oslávi ich inštitúcia 65 rokov svojej existencie a dodala, že dovtedy bude možno hotová aj rekonštrukcia a obnova budovy, ktorá je už v 19. etape.  Riaditeľka školy v Novom Meste pod Šiatrom Júlia Kucziková si ako cieľ vytýčila založiť materskú školu pri inštitúcii, aby príliv nových žiakov bol jednosmerný a informovala, že o rok začnú s rekonštrukciou budovy. „Najnovšia“ škola CSSM, komlóšska, podľa jej riaditeľky Zuzany Laukovej v čase zápisu zápasí o deti, nakoľko v posledných rokoch značne ubudol počet obyvateľov tohto dolnozemského mesta a napríklad minulý rok sa narodilo iba 30 detí, pričom v meste pôsobia dve školy.

O činnosti Neziskovej verejnoprospešnej s. r. o. referovali jej zakladajúci riaditeľ Juraj Ando a súčasná vedúca Katarína Király. Kým J. Ando hovoril o národopisných zbierkach a oblastných domoch, K. Király sa zmienila o téme budúcoročného stretnutia vedúcich oblastných domov: nehmotné kultúrne dedičstvo národností v národnom zozname. Pripomenuli, že pri zbierkach bude naďalej pomáhať J. Ando. O činnosti redakcie Ľudové noviny – týždenníka Slovákov v Maďarsku, hovorila šéfredaktorka Ivett Horváthová Körtvélyesi, ktorá vyzdvihla zmeny formátu a finančné problémy pri vydávaní. Za predsedu kuratória Verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku Štefana Malého referovala tajomníčka nadácie, referentka CSSM Erika Lázárová a o práci Úradu CSSM jeho vedúci Ondrej Horváth.

Konferencia CSSM sa skončila živou diskusiou o aktuálnych problémoch týkajúcich sa vedúcich inštitúcií, ale aj bežných občanov slovenskej národnosti v Maďarsku.

 

ZDROJ: www.luno.hu – portál týždenníka Ľudové noviny

Text a foto: EVA FABIÁNOVÁ PATAYOVÁ