Celoštátna súťaž – XIV. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

Propozície celoštátnej súťaže v tvorbe duchovnej poézie, prózy a drámy s medzinárodnou účasťou – XIV. GORAZDOV LITERÁRNY PREŠOV

Názov súťaže:                        XIV. Gorazdov literárny Prešov
Termín a miesto konania:     január – december 2009, Prešov

Vyhlasovatelia súťaže:

Šarišské osvetové stredisko, Prešov

Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava

Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov
Národné osvetové centrum, Bratislava

Spoluvyhôasovatelia súťaže:

Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava

Gorazdus, n. o., Prešov

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov

Matica slovenská, Martin

Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Svetové združenie Slovákov v zahraničí

Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru

Spolok svätého Vojtecha, Trnava

Spolok svätého Cyrila a Metoda, Michalovce

Zameranie a cieľ súťaže:

 XIV. Gorazdov literárny Prešov je súčasťou jubilejných XX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2005 – 2015, nad ktorými záštitu prevzal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Toto súťažné podujatie utvára platformu pre rozvoj literárnej tvorivosti nábožensky orientovanej literárnej spisby a jej odborné usmerňovanie. Súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou. Orientuje sa na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojom literárnom diele stvárňujú prvopočiatky našich kresťanských dejín a tradícií, zachytávajú život významných osobností kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry.  Súťaž  nie je tematicky ohraničená. Autori sa však vo svojich literárnych prácach budú inšpirovať predovšetkým dielom nášho prvého známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – slovenského pôvodu – svätého Gorazda. Práve Gorazdovi sa pripisuje autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, spoluautorstvo na dielach Život Konštantína a Život Metoda (podľa P. J. Šafárika, E. Paulinyho, Š. Ondruša i ďalších bádateľov  plné autorstvo diela Život Metoda). Gorazd sa výraznou mierou pričinil aj o prvé preklady do staroslovenského jazyka, najmä preklad Knihy kníh – Biblie, ale aj o literárne, pedagogické, právnické a iné texty.

Cieľom súťaže je:

prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho polyhistora – literáta, prekladateľa, filológa, pedagóga andragóga, historika, politológa, diplomata, teológa, veľkňaza, svätca a mysliteľa slovenského pôvodu, ktorý sa spolu so solúnskymi vzdelancami a vierozvestmi sv. Cyrilom a sv. Metodom zaslúžil o rozvoj našej kresťanskej orientácie a o položenie základov našej národnej kultúry, písomníctva, literatúry, vzdelanosti, identity a štátnosti;

iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku;

utvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov venujúcich sa nábožensky orientovanej literárnej spisbe.

Gorazdov literárny Prešov cieľavedome, v duchu Medzinárodného dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (Generálna konferencia UNESCO, Paríž 17. októbra 2003), prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri  tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní sakrálneho nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia, a tým napomáha kultúrnu rozmanitosť a ľudskú tvorivosť.

Podmienky súťaže:

Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky, a to vrátane Slovákov žijúcich v zahraničí a tvoriacich v slovenskom jazyku, ktorým dosiaľ ešte  nebola knižne vydaná publikácia.

Súťaž sa uskutoční v troch literárnych druhoch:  duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra).

Autori budú rozdelení do dvoch vekových kategórií:

a)         žiaci ZŠ,

b)         mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.

Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac však 3 poetické útvary (v rozsahu do 10 strán), prozaický útvar (v rozsahu do 25 strán – napísaných strojom, formát A4) a divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán).

Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované a ani prihlásené do inej súťaže.

Práce treba poslať v 4 kópiách, uviesť meno a priezvisko autora, dátum a miesto narodenia, povolanie a adresu, prípadne uviesť aj pseudonym. Príspevky možno poslať aj v elektronickej podobe (e-mail, CD, disketa).

Literárne práce treba poslať na adresu:

PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička

Námestie legionárov 6

P. O. BOX 146, 080 01 Prešov

tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49

e-mail: kultura@po.psg.sk

Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená: Gorazdov literárny Prešov 2009.

Texty súťažných prác sa autorom nevracajú.

Priebeh súťaže:

Súťaž je jednokolová. Jej uzávierka je 15. októbra 2009. Vyhodnotenie súťaže za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov sa uskutoční do 5. decembra 2009.

Vyhodnotenie a ocenenia súťaže:

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá  vyhlasovateľom súťaže navrhne udeliť ocenenia autorom víťazných prác v každej kategórii.

V prípade, že súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, môže odborná porota vyhlasovateľom navrhnúť niektorú z cien neudeliť.

Vybrané príspevky ocenených autorov budú uverejnené v Zborníku XIV. Gorazdov literárny Prešov 2009.

Vyhlásenie súťaže:

Propozície súťaže budú zverejnené prostredníctvom regionálnych osvetových stredísk a v dennej a odbornej tlači, na webových stránkach Národného osvetového centra Bratislava (http://www.nocka.sk/), Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (http://www.uszz.sk/), Svetového združenia Slovákov v zahraničí (http://www.szsz.sk/),  na webových stránkach členských organizácii, resp. (po získaní súhlasu) aj individál-nych členov Svetového združenia Slovákov v zahraničí a v ďalších médiách.

Výsledky súťaže budú vyhlásené na vyhodnotení súťaže v Prešove do 5. decembra 2009 a v médiách, ktoré zverejnili propozície tejto súťaže.

Sprievodné podujatie:

Vyhlásenie výsledkov súťaže v Prešove bude spojené so slávnostnou sv. omšou vo východnom obrade, umeleckým programom a tvorivou dielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku.

Úhrada nákladov:

Vyhlasovatelia súťaže uhradia zúčastneným autorom časť výdavkov spojených s účasťou na vyhodnotení súťaže v Prešove, a to na základe schválenia žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu projektu GLP v roku 2009 Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

Kontakt a ďalšie informácie o XIV. Gorazdovom literárnom Prešove:

Šarišské osvetové stredisko

PhDr. Vladimír Husár, riaditeľ ŠOS

PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička

Námestie legionárov 6

P. O. BOX 146, 080 01 Prešov

tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49

e-mail: kultura@po.psg.sk

 

PaedDr. Miroslav Holečko,

predseda Spoločnosti svätého Gorazda,

podpredseda Cyrilometodskej spoločnosti,

kurátor pre kresťanské tradície,

Národné osvetové centrum, Námestie I. Kraska 1,

921 01 Piešťany

Korešpondenčná adresa: Národné osvetové centrum Námestie SNP 12; 812 34 Bratislava

mobil: ++421 918 817 131; fax ++421 2 592 14

e-mail: holecko@nocka.sk