Cena Ondreja Štefanka a impulzy slovenského intelektu na Dolnej zemi

V rumunskom Nadlaku, v centre vzdelanostných, literárnych, vedecko-výskumných i vydavateľských aktivít tamojších dolnozemských Slovákov, sa v dňoch 15.-16. marca 2013 schádzajú kultúrni, vedeckí, osvetoví, pedagogickí a literárne aktívni pracovníci z krajín so slovenskou národnostnou menšinou – Srbska, Maďarska a Rumunska, ako aj predstavitelia štátnych inštitúcií zo Slovenska na slávnostnom odovzdávaní Ceny Ondreja Štefanka a medzinárodnej konferencii s názvom Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. Na podujatí sa zúčastňuje aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Účastníci tohtoročnej konferencie sa budú zamýšľať nad otázkami, determinujúcimi kľúčové témy problematiky: Kto sú dolnozemskí Slováci? Ide o geografický, kultúrny, historický, antropologický pojem? Aké sú historické a aké súčasné chápania vymedzenia tohto pojmu? Existuje pocit spolupatričnosti medzi slovenskými enklávami v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku? Koho tieto enklávy vnímajú ako „našich“ a koho ako „nie našich“? Aká je intenzita tohto pocitu spolupatričnosti? Menila sa historicky? Pohybovala sa v rozličných amplitúdach? Čo vplývalo na intenzitu tohto pocitu? Aký má dnes zmysel táto spolupatričnosť? Ide o reziduum romantického nazerania, alebo dolnozemská slovenskosť má svoje miesto aj v súčasnom svete?  V priebehu konferencie na tieto a ďalšie témy vystúpi s fundovanými referátmi celkom až 38 účastníkov –  odborníkov z prostredia krajín Dolnej zeme a Slovenska.

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme Ondreja Štefanka sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku – Rumunsko v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa od roku 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta. V tomto roku sa teda Cena  udeľuje po piaty raz. Touto významnou literárnou cenou Dolnej zeme boli doteraz poctení spisovatelia Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009), Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010), Viera Benková zo Srbska (2011) a Juraj Antal Dolnozemský z Maďarska (2012). Za spolkovú a organizačnú činnosť v predchádzajúcich rokoch boli ocenení Anna Ištvánová z Maďarska (2009), Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010), Etela Rybová z Maďarska (2011) a Imrich Kružliak z Nemecka (2012).

Ondrej Štefanko (1949 – 2008) bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista,  kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.