Cena Ondreja Štefanka

Vážené kolegyne a kolegovia, milí Slováci žijúci v zahraničí,

Ondrej Štefanko bol zakladajúcim a dlhoročným predsedom Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, zakladateľom Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku, prvým podpredsedom Svetového združenia Slovákov v zahraničí, šéfredaktorom viacerých slovenských časopisov a významný spisovateľ, básnik, esejista, kultúrny dejateľ. Bol stmeľujúcou a mnohokrát aj smerodajnou osobnosťou slovenskej Dolnej zeme a – v určitých momentoch – aj celého slovenského zahraničia.

Na pamiatku literáta, spolkového činiteľa a výrazného lídra slovenskej Dolnej zeme sa Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku rozhodla založiť Cenu Ondreja Štefanka, ktorá sa počnúc rokom 2009 udeľuje každoročne dvom žijúcim osobnostiam slovenského zahraničného sveta, respektíve občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.

Doterajšími laureátmi Ceny Ondreja Štefanka sú:

  • za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete: Víťazoslav Hronec zo Srbska (2009) a Ivan Miroslav Ambruš z Rumunska (2010);
  • za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete: Anna Ištvánová z Maďarska (2009) a Mária Katarína Hrkľová zo Slovenska (2010).
Cenu udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Kraska v spolupráci so Svetovým združením Slovákov v zahraničí.

Aj touto cestou vyzývame organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom v SR, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa priloženého Štatútu Ceny Ondreja Štefanka navrhli potenciálnych ocenených na rok 2011, a to najneskôr do 10. februára 2011.

Tešíme sa na spoluprácu.


prof. Ivan Miroslav AMBRUŠ, 
predseda KVSIK
 

Š T A T Ú T
C e n y   O n d r e j a   Š t e f a n k a
(schválený na zasadnutí Rady Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku dňa 15.01.2009)

Rada Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku sa uzniesla na tomto štatúte:

Článok 1.
(1) Zriaďuje sa Cena Ondreja Štefanka (ďalej len cena). Zriaďovateľom ceny je Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (ďalej KVSIK).
(2) Cenu Ondreja Štefanka udeľuje Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku (KVSIK) v súčinnosti so Svetovým združením Slovákov v zahraničí (ďalej SZSZ).
(3) Cena sa udeľuje individuálne:
a) Slovákom žijúcim v zahraničí;
b) občanom Slovenskej republiky, ktorí svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispeli k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
(4) Cena sa neudeľuje post mortem.
(5) Súčasti ceny sú:
a) bronzová pamätná medaila, ktorá má na averze reliéfny portrét Ondreja Štefanka a po obvode text „Cena Ondreja Štefanka“; na reverze logo KVSIK a po obvode text: „Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku v Nadlaku“;
b) diplom, ktorý udeľuje KVSIK a SZSZ, s uvedením základných údajov o ocenenom, oblasť v ktorej bola cena udelená a rok udelenia ceny;
c) finančný príspevok vo výške stanovenej každoročne zriaďovateľom.
Tieto súčasti môžu byť postupne doplnené aj inými, ktoré predtým schváli zriaďovateľ.
(6) S cenou je spojené právo laureáta ceny uvádzať si jej udelenie v spojitosti so
svojím menom.

Článok 2.
(1) Cena sa udeľuje každoročne pri príležitosti výročia narodenia Ondreja Štefanka (18. marec).
(2) Cena sa udeľuje:
a) za príspevok k rozvoju a propagácii slovenskej literatúry tvorenej v slovenskom zahraničnom svete;
b) za príspevok k rozvoju, organizovaniu a diverzifikovaniu kultúrneho života a spolkovej činnosti v slovenskom zahraničnom svete.
(3) V oboch kategóriách podľa odseku (2) sa udeľuje spravidla jedna cena ročne.
(4) V opodstatnených situáciách zriaďovateľ ceny môže rozhodnúť o udelení ešte jednej ceny v niektorej z kategórií uvedených v odseku (2). Taktiež zriaďovateľ môže rozhodnúť v určitom roku aj o neudelení ceny v niektorej kategórii v danom roku.

Článok 3.
(1) Cenu môže získať:
a) Slovák žijúci v zahraničí;
b) občan Slovenskej republiky, ktorý svojou činnosťou výrazne a dlhodobo prispel k rozvoju slovenského zahraničného sveta.
(2) Cenu je možné získať len raz.
(3) Navrhnúť na ocenenie môže:
a) organizácia Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky;
b) organizácia so sídlom v Slovenskej republike, ktorá má vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí.
(4) Návrhy na ocenenie podávajú len právnické osoby. Nie je možné podávať návrhy zo strany fyzických osôb.
(5) Návrhy sa podávajú písomne vždy do 10. februára daného roka na adresu KVSIK a elektronickou poštou na adresy uvedené v prílohe č. 1. Rozhodujúca je však písomná forma návrhu, ktorá má byť zaslaná v uvedenom termíne. Elektronická forma má len informatívny charakter a nie je záväzná.
(6) Návrhy na ocenenie budú povinne obsahovať:
a) návrhový list na tlačive, ktoré je v prílohe č. 2 tohto štatútu;
b) doklad o právnej subjektivite navrhovateľa (kópia dokladu + autorizovaný preklad do slovenského jazyka – ak je vydaný v inom jazyku);
c) doklad, z ktorého vyplýva, že ide o organizáciu Slovákov žijúcich v zahraničí, respektíve o organizáciu zo Slovenskej republiky, ktorá má v predmete činnosti aj problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí;
d) stručný štrukturovaný životopis navrhovanej osoby;
e) predkladaciu správu, ktorá upresní opodstatnenosť návrhu;
f) ukážku z tvorby navrhovaného – pokiaľ ide o oblasť literatúry;
Okrem uvedených povinných príloh je možné priložiť aj iné, ktoré by boli nápomocné pri rozhodovaní o udelení ceny.
(7) V prípade potreby zriaďovateľ ceny môže vyžiadať od navrhovateľa aj ďalšie doplňujúce údaje o navrhovanej osobe.

Článok 4.
(1) O udelení ceny v oboch kategóriách rozhoduje sedemčlenná porota, ktorú každoročne menuje rada KVSIK.
(2) Člen poroty nemôže byť navrhnutý na ocenenie v danom roku.
(3) V porote bude povinne zastúpený zriaďovateľ ceny minimálne tromi členmi a SZSZ aspoň jedným členom. Zloženie poroty je spravidla nasledovné:
a) predseda KVSIK;
b) generálny tajomník KVSIK;
c) hospodár KVSIK;
d) zástupca SZSZ;
e) Tatiana Štefanková, dcéra Ondreja Štefanka;
f) zástupca Slovákov v Maďarsku a Srbsku;
g) iný člen podľa potreby.
Členov poroty po ich akceptácii nominuje rada KVSIK formou menovacích dekrétov.
(4) Predsedom poroty je spravidla predseda KVSIK.

Článok 5.
(1) Porota získa k nahliadnutiu materiály od vedenia KVSIK, a to vždy najneskôr do 20. februára.
(2) V poslednej dekáde februára sa porota stretne na pracovnom zasadnutí, kde
rozhodne o udelení ceny.
(3) Porota rozhoduje o udelení ceny v dvoch kolách, a to:
a) v prvom kole vyberie troch nominantov v každej kategórii;
b) v druhom kole analyzuje návrhy, ktoré postúpili z prvého kola.
(4) V prípade, že sa v druhom kole pri rozhodovaní o udelení ceny nedosiahne
konsenzus, rozhodne sa hlasovaním s jednoduchou väčšinou. Pri hlasovaní
predseda KVSIK má právo veta.
Rozhodnutie hlasovaním sa pokladá za kolektívny výsledok a je záväzné pre
všetkých členov poroty.
(5) Členovia poroty sú viazaní mlčanlivosťou do vyhlásenia výsledkov a udelenia
ceny.

Článok 6.
(1) Cena sa udeľuje na slávnostnom zasadnutí KVSIK spravidla v Nadlaku alebo v opodstatnených situáciách na mieste stanovenom vedením KVSIK.
(2) Cena sa udeľuje vždy v marci, a to spravidla najbližší víkend k 18. marcu.
(3) Na slávnostné udelenie ceny sa pozývajú vždy ocenené osoby a zástupcovia organizácií, ktoré ich navrhli.
(4) V prípade neprítomnosti niektorého z ocenených na slávnostnom udeľovaní ceny môže vedenie KVSIK poveriť s odovzdaním ceny niekoho z vedenia KVSIK pri inej vhodnej príležitosti, a to do konca daného kalendárneho roka.

Článok 7.
(1) Tento štatút nadobúda platnosť počnúc 15. januárom 2009.
(2) Ďalšie informácie je možné získať od vedenia KVSIK elektronickou poštou.

Príloha 1.

Poštová adresa Kultúrnej a vedeckej spoločnosti Ivana Krasku:
Kultúrna a vedecká spoločnosť Ivana Krasku
Societatea Culturală şi Ştiinţifică „Ivan Krasko”
str. Independenţei nr. 36
315500 NĂDLAC
Judeţul Arad
România

Adresy elektronickej pošty, na ktoré je možné zaslať návrhy:
kvsivankrasko@gmail.com
hlasznik@clicknet.ro

Príloha 2.

Návrh na udelenie Ceny Ondreja Štefanka
1. NAVRHOVATEĽ
a) názov organizácie:

____________________________________________________________

b) úplná adresa:

_____________________________________________________________

c) telefón, fax, e-mail organizácie:

_____________________________________________________________

d) zodpovedná osoba zo strany organizácie za tento návrh

_____________________________________________________________

e) priamy kontakt na zodpovednú osobu (telefón, e-mail)

_____________________________________________________________

2. NAVRHOVANÁ OSOBA (včítane titulov)

_____________________________________________________________

3. KATEGÓRIA

________________________________________________

4. STRUČNÉ ZDÔVODNENIE NÁVRHU

___________________________________________________________

Prílohy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dátum: ________________

                                                                                                Meno, priezvisko, podpis
                                                                   štatutárneho zástupcu organizácie a pečiatka