Centrum jazykovej a odbornej prípravy Paneurópskej vysokej školy – rok 2011

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dáva do pozornosti aktuálnu ponuku programu kurzov slovenského jazyka Centra jazykovej a odbornej prípravy Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) – predtým Bratislavskej vysokej školy práva – ktoré pripravili pre zahraničných záujemcov o vysokoškolské štúdium na Slovensku pre nasledujúci akademický rok 2011/2012.

2-semestrálne programy jazykovej prípravy pred vysokoškolským štúdiom A a B sú pripravené pre budúcich zahraničných študentov PEVŠ, ako aj pre záujemcov o štúdium na ďalších vysokých školách na Slovensku a takisto aj pre mladých potomkov Slovákov žijúcich v zahraničí. Oba vzdelávacie programy v rozsahu jedného akademického roka vedú k dosiahnutiu jazykovej kompetencie zo slovenského jazyka na úrovni stredne pokročilý – stupeň B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre osvojovanie a výučbu jazyka. Táto úroveň znalosti jazyka je štandardom jazykovej kompetencie pre vstup na štúdium na vysokých školách. Okrem slovenského jazyka je pre neanglicky hovoriacich zahraničných študentov v programe jazykovej prípravy zaradený aj anglický jazyk so zameraním na jeho zdokonalenie.

Už vo februári 2011 sa otvárajú 3 a 5-mesačné intenzívne denné kurzy slovenského jazyka a večerné kurzy slovenčiny pre cudzincov, určené pre širokú zahraničnú verejnosť. Ďalej nájdete aj pozvánku na 7. ročník Letnej školy slovenského jazyka a kultúry 2011.

S komplexnou ponukou programov jazykového vzdelávania, skúšok a možností získania certifikátov jazykovej kompetencie a ďalšími informáciami o podmienkach štúdia, ako aj činnosti Centra je možné sa zoznámiť na internetovej stránke www.uninova.sk/clap.

Foundation programmes 2011-2012

Intensive Slovak language Courses 2011

Letna skola 2011 – invitation

Letna skola 2011 – workshop