Čo robí Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Kompetencie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) sú presne určené v Štatúte ÚSŽZ. Podľa nich úrad koordinuje a vykonáva proces tvorby štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje výkon štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí.

V spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami, zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí.

Ďalej v spolupráci s ústrednými a ostatnými orgánmi štátnej správy a inými organizáciami a inštitúciami vypracováva návrhy koncepcií na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí a predkladá ich na rokovanie vlády Slovenskej republiky (ďalej len "vláda"), koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Okrem toho spolupracuje s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné styky, spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi, úradmi alebo inštitúciami iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o vlastných krajanov žijúcich v zahraničí.

Dôležitou úlohou úradu je rozhodovanie v konaní o vydaní osvedčenia podľa zákona, pritom vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa zákona. Pre účely vedenia evidencie osvedčení úrad spracúva osobné údaje osoby, ktorej bolo vydané osvedčenie podľa zákona, v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, štátna príslušnosť a adresa pobytu.

Zároveň rozhoduje o poskytnutí dotácie na rozvoj kultúrnych, školských, vzdelávacích aktivít Slovákov v zahraničí, na záchranu a ochranu kultúrneho dedičstva.

Podľa štatútu plní iné úlohy vo veciach týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitných predpisov.

Všetky tieto nosné činnosti úradu sú trvalé, úrad sa im intenzívne venuje v aktuálnom čase. Jednou z aktuálnych priorít sú voľby, ktoré sa rovnocenne ako našich občanov dotýkajú aj občanov Slovenskej republiky žijúcich v zahraničí, Tu by sme mohli napríklad spomenúť aktívnu účasť ÚSŽZ pri vydaní a propagácii elektronického bulletinu Volím zo zahraničia.
 
ÚSŽZ musí popri očakávaniach a požiadavkách Slovákov žijúcich v zahraničí mať rovnocenne na zreteli potreby Slovenskej republiky, a to pri rešpektovaní pravidiel európskeho spoločenstva i štátov na iných kontinentoch, kde sa usadili početnejšie komunity Slovákov. Na jednej strane si úprimne ceníme všetky pozitívne aktivity a skutky našich krajanov vo svete, ktoré sú prínosom aj pre Slovensko, na druhom póle s úctou rešpektujeme ich lojalitu k štátom, v ktorých žijú a pracujú.

Konkrétne ciele v legislatívnej oblasti:

– komplexná novela zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Bude okrem iného riešiť tieto okruhy otázok: vymedzenie a spresnenie pojmu Slováka žijúceho v zahraničí, riešenie problematiky vydávania osvedčení Slováka žijúceho v zahraničí osobám so slovenským štátnym občianstvom, odoberanie osvedčení po udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky, predkladanie dokladov potrebných pri podávaní žiadostí o vydanie osvedčenia, kompletného doplnenia časti týkajúcej sa konania o vydanie osvedčenia, zmenu termínu predkladania správy a programu na rokovanie vlády a parlamentu a pod.

– navrhnúť do najbližšej novely zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení doplnenie ustanovenia o možnosti dobrovoľného zdravotného poistenia aj pre fyzické osoby, ktoré sú držiteľmi osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí.

– navrhnúť do najbližšej novely zákona č. 333/2004 o voľbách do Národnej rady SR zjednodušenie mechanizmu hlasovania slovenských občanov zo zahraničia a vytvorenie predpokladov na možnosť voliť elektronickou formou. Je potrebné zdôrazniť, že významným krokom smerom k občanom SR žijúcim v zahraničí bola možnosť v ostatných voľbách do NR SR prvýkrát využiť volebné právo prostredníctvom pošty.

Niektoré konkrétne ciele v oblasti kultúry:

– prezentácia všetkých zložiek tvorivej činnosti Slovákov žijúcich v zahraničí a jej výsledkov, t.j. literatúry, dramatického umenia, hudobného umenia, výtvarného umenia a vydavateľských aktivít na území Slovenska a podporou tejto prezentácie v ich domovských krajinách, napr. formou dotácií.

– vytvorenie centrálnej databázy významných osobností slovenského pôvodu z oblasti vedy, umenia a kultúry a ich predstavovaním slovenskej verejnosti formou besied, výstav, prezentácií a takisto vybudovanie centrálnej databázy informácií o duchovných a hmotných dokumentoch týkajúcich sa dejín, jazyka, kultúry a spôsobu života Slovákov v zahraničí.

– doplňovanie fondov ústredných slovenských knižníc knižnými a časopiseckými titulmi z produkcie Slovákov žijúcich v zahraničí a súčasne hľadaním možností ich predaja vo vytypovaných kníhkupectvách na Slovensku.

Niektoré konkrétne ciele vo výchovno-vzdelávacej oblasti:

– v rámci disponibilných zdrojov je potrebné poskytnúť finančné prostriedky podľa požiadaviek na podporu výstavby a renováciu školských a internátnych zariadení slúžiacich Slovákom žijúcim v zahraničí.

– zvýšiť počet prideľovaných štipendií, rozšíriť skladbu štipendijných študijných odborov v zmysle potrieb komunít.“