DÁNSKO

Gril párty 

Čas letí bláznivým tempom. Aj môj. A tak som dospel k penzii. Budem hľadať pokoj na Slovensku. Už v júli sa budem sťahovať. Na rozlúčku pozývam priateľov a známych v Dánsku na House Cooling Grillparty.
Do kategorie priatelia a známi počítam členov spolku Dánsko-Slovenského priateľstva ako i Slovákov žijúcich v Dánsku, s ktorými som často mal príjemné zážitky. Ak počasie dovolí, bude sa oslava konať na brehu potoka Holevadského pri Turupvej 18, 5610 Assens, v sobotu 19. juna 2010.
Okolo druhej popoludní zapálime vatru a ked plamene strovia nahromadené biopalivo, postavíme nad pahrebu rošt a naložíme naň kuracie stehienka. Zatiaľ budú iní aktívni účastníci krájať zeleninu do šalátu, variť zemiaky a pripravovať dressing. Ak všetko pôjde podľa plánu budeme končiť tieto práce okolo piatej – šiestej a o hodinku potom môžeme začať hody.
Srdečne ťa pozývam na túto slávnosť. Aby som mohol zabezpečiť dostatočné množstvo občerstvenia, je potrebné, aby si sa prihlásil najneskôr 14. júna. Ak nám nebude počasie priať, tak tú slávnosť jednoducho odvolám, a to e-mailom, alebo telefonicky. najneskôr 16. júna.
Karol Daučik
Ex-predseda Spolku Dánsko-Slovenského priateľstva

Tiden flyver af sted. Også min. Således er jeg nået til efterlønen. Den vil jeg gerne nyde i Slovakiet. Jeg flytter i juli måned. I den forbindelse vil jeg gerne invitere mine venner og bekendte i Danmark til et
House Cooling Grillparty. Til kategorien venner og bekendte hører også medlemmer af Dansk-Slovakisk venskabsforening og slovakiske sæsonarbejdere på Vestfyn. Hvis vejret tillader, vil arrangement foregå på bredden af Holevadbækken ved Turupvej 18, 5610 Assens, lørdag den 19. juni 2010.
Det begynder så småt ved 14-tiden med tænding af bål. Når den ophobede bunke af biobrændsel (hegnsafklip, haveaffald m.m.) fortæres af ilden anrettes grillrist og kyllingelår sættes på. I mellemtiden vil de aktive deltagere skære grønsager til salaten, koge nogle kartofler og lave dressing. Hvis alt går efter planen vil disse aktiviteter lodde af ved 17-18-tiden med efterfølgende fortæring ca. en time senere. Der vil være en behersket mængde drikkevarer til rådighed.
Det vil glæde mig at se dig/jer ved denne festlighed. For at sikre tilstrækkelig mængde råvarer er en tilmelding inden den 14. juni nødvendig. Skulle vejret vise sig at være uegnet til udendørs hygge, afløser jeg arrangementet ved e-mail (evt. telefonisk) senest den 16. juni.
Karol Daucik
Exformand for Dansk-Slovakisk venskabsforening