Delegácia ÚSŽZ vedená predsedom I. Furdíkom sa zúčastnila osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Delegácia ÚSŽZ vedená predsedom I. Furdíkom sa zúčastnila osláv 1150. výročia príchodu svätých Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy

Hlavné oslavy 1150. výročia príchodu solúnskych bratov Cyrila a Metoda začali v piatok 5. Júla na Svätoplukovom námestí v Nitre. Boli súčasťou Cyrilo-metodskej národnej púte, ktorá vyvrcholila slávnostnou svätou omšou.

Na oslavách sa zúčastnila aj delegácia Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pod vedením predsedu Igora Furdíka. Na slávnostnom podujatí v Nitre sa zúčastnili aj predstavitelia zahraničných katolíckych misií v Mníchove,  Paríži, ako aj pútnici z radov krajanov.

Desaťtisíce veriacich, v  skupinách aj individuálne, rôznych vekových kategórií pricestovalo z  celého Slovenska do Nitry. Mesta, ktoré symbolizuje bohatú históriu Slovákov spätú s počiatkami civilizačného pôsobenia kresťanstva v Európe.

Prítomní boli aj najvyšší predstavitelia štátu na čele s  prezidentom republiky Ivanom Gašparovičom, ďalej zástupcovia diplomatických misií na čele s  pápežským nunciom MOns. Máriom Giordanom a mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Zvrchovaného vojenského, špitálskeho rádu sv. Jána Jeruzalemského z Ródu a Malty v Slovenskej republike Ottokarlom  Florianom Finsterwaldrom .

Slávnosti poctili svojou účasťou aj vysokí hodnostári katolíckej cirkvi z Maďarska, Chorvátska, Poľska, Česka, ako aj predstavitelia pravoslávnej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi na Slovensku.

Pútnikov, všetkých prítomných a vzácnych hostí privítal nitriansky primátor Jozef Dvonč. Osobitne vyzdvihol účasť vysokého hodnostára, pápežského legáta Franca Rodého, ako aj prezidenta SR Ivana Gašparoviča, predsedu Národnej rad SR Pavla Pašku a predsedu vlády SR Roberta Fica.

Podľa slov nitrianskeho biskupa Viliama Judáka, ktoré predniesol na záver svojho privítacieho príhovoru,  je pre prebiehajúce slávnosti pápežský legát tým najlepším osobným listom z Vatikánu.

Hlavným  celebrantom historickej svätej omše pod Zoborom bol mimoriadny veľvyslanec Svätého otca Františka kardinál Franc Rodé, pôvodom zo Slovinska, emeritný prefekt Kongregácie pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Svätý otec sa prihovoril účastníkom osláv poverovacím listom adresovaným kardinálovi Rodému a pozdravom, v ktorom pripomenul význam misie solúnskych bratov nie len v kontexte histórie Slovenského národa, ale aj celej Európy.

Osobitný list adresoval Svätý Otec prezidentovi SR Ivanovi Gašparovičovi, v ktorom opätovne vyzdvihol výnimočnosť misie  Cirila a Metoda, ktorá do dnešných dní oslovuje veriacich a všetkých obyvateľov Slovenska.

Na záver svätej omše vystúpil prezident Ivan Gašparovič.  Poukázal na veľkolepé dielo a duchovný odkaz Cyrila a Metoda, ktorí predurčili vývoj slovanských národov v Európe, osobitne národa slovenského, pritom ich poslanie bolo sprevádzané aj osobnými krivdami a prenasledovaním. Dnes všetci pociťujeme veľkú vďaku za posolstvo, múdrosť a obetu, ktorú podstúpili pre našu budúcnosť.

Neočakávaným prekvapením v závere svätej omše bolo slávnostné uvedenie pamätnej slovenskej poštovej známky k 1150. výročiu príchodu vierozvestcov, ale aj pamätnej dvojeurovej mince s motívmi sv. Cyrila a Metoda. Oba artefakty predstavili guvernér Národnej banky a generálny riaditeľ Slovenskej pošty, ktorý informoval,  že známka je reprezentatívnym výsledkom spolupráce Slovenskej republiky, Českej republiky, bulharskej republiky a Vatikánu.

Guvernér NB odovzdal limitovanú edíciu pamätnej mince najvyšším politickým predstaviteľom SR a vzácnym hosťom pričom upozornil, že priamo po slávnosti budú mince aj známky k dispozícii účastníkom osláv.  Podľa vyjadrenia Národnej banky  bolo v prvý deň osláv predaných 10 000 pamätných mincí.

Veľmi významnou súčasťou sviatočných podujatí bola výstava  „Počiatky kresťanstva na Slovensku“,  ktorú pripravil Archeologický ústav SAV v Nitre v spolupráci s Nitrianskym biskupstvom priamo v Katedrále sv. Emeráma na Nitrianskom hrade.  Návštevníci si majú možnosť pozrieť ojedinelé exponáty dokumentujúce počiatky kresťanstva na území Slovenska a hlavne v Pribinovej Nitrawe. Takto sa totiž volala Nitra v časoch Veľkej Moravy. Ako sa vyjadrili zostavovatelia výstavy,  jedná sa o predstupeň reprezentatívnej expozície, ktorá bude v závere roka inštalovaná vo Vatikáne, priamo v ústrednom Vatikánskom múzeu.

Záujemcovia z radov účastníkov si mohli aj naživo pozrieť vzácne archeologické nálezy z románskeho obdobia priamo na rozkopanom parkovisku pod hradom, kde je odkrytý ojedinelý múr o hrúbke 3 metrov z 11. storočia, ktorý je najstaršou kamennou stavbou na hrade.  Súčasťou osláv  bolo aj nedeľňajšie odhalenie základov veľkomoravského kostola na Martinskom vrchu  v areály bývalých kasární v Nitre.

Po skončení slávnostného programu  sa predseda Igor Furdík stretol s farárom Rudolfom Maslákom, vedúcim Slovenskej katolíckej misie, ako aj s farárom  Tóthom, vedúcim Slovenskej katolíckej misie v Paríži. R. Maslák pozval predsedu I. Furdíka na návštevu misie v Mníchove s pôsobnosťou pre celý Slobodný bavorský štát, ktorá usporiada v októbri 2013 tradičnú púť do Elwangenu, kde bol sv. Metod väznený.  Predstavitelia misií vyjadrili poďakovanie za finančnú podporu projektov, ktoré sa týkajú jazykovej, kultúrnej a duchovnej stránky krajanskej komunity.