Deň boja za slobodu a demokraciu

Milí krajania, 17. november, Deň boja za slobodu a demokraciu, ktorý je štátnym sviatkom v Slovenskej republike, symbolizuje pád totalitného režimu v Česko-Slovensku. Spája sa s demonštráciami, ktoré sa konali od 16. novembra v Bratislave a od 17. novembra 1989 v Prahe. Ich výsledkom bol formou zamatovej revolúcie nenásilný prechod smerom k pluralistickej demokracii, trhovo orientovanej ekonomike a rešpektovaniu ľudských práv.

Udalosti 17. novembra 1989 sa výrazne dotkli aj života slovenských vysťahovalcov po II. svetovej vojne, a to najmä z rokov 1948-1989, ktorí v tomto období uprednostnili emigráciu do západných krajín pred životom v totalitnom štáte. Tieto generácie krajanov vo svojich nových domovinách, často v neľahkých počiatočných podmienkach, dôstojne reprezentovali národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov. Zanechali nezmazateľné stopy v mnohých domovských štátoch západnej Európy i na severe amerického kontinentu, či v Austrálii. Svojim spôsobom nadviazali na generácie vysťahovalcov, ktoré sa do týchto priestorov sťahovali na prelome XIX. a XX. storočia s cieľom zarobiť na chlieb pre seba a svoje rodiny. Za nezištnú propagáciu slovenskosti im patrí uznanie a úprimné poďakovanie.

Obdobie po roku 1989 znamená tiež zásadný obrat vo vzťahoch medzi materskou krajinou a krajanmi, keďže otvorilo priestor na oživenie desiatky rokov zmrazených až umŕtvených krajanských vzťahov. Formovalo aj predpoklady na vytváranie dovtedy nerealizovateľných kontaktov, vzájomných zblížení a spoznávania sa Slovákov naprieč svetom. Zároveň predznamenalo novú formu slovensko-slovenskej komunikácie medzi krajanmi domovských štátov a materskou krajinou. Vytvorením samostatnej demokratickej Slovenskej republiky 1. januára 1993 získali naši krajania materský prístav, ktorý predstavuje ich útočisko bez ohľadu na to, z ktorej svetovej strany doň priplávajú alebo prichádzajú. Tento prístav nadobudol širšie dimenzie od 1. mája 2004, po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.  

Slovenská republika vo svojom ústavnom a zákonnom rámci podporuje národné povedomie a kultúrnu identitu Slovákov žijúcich v zahraničí a 17. november 1989 výrazne prispel k zintenzívneniu kontaktov medzi krajanmi z rôznych častí sveta a materskou krajinou. Slovensko podporuje krajanské spolky a združenia v domovských krajinách a je pyšné na to, že naši krajania tvoria integrálnu súčasť spoločenstiev v ich domovských štátoch a zároveň si udržiavajú, prezentujú a rozvíjajú slovenskú kultúru, tradície a zvyky, ktoré sú charakteristické a pestré v závislosti od vysťahovaleckého kúta Slovenska.

Za Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí by som chcel pozdraviť ozdravenie a oživenie vzťahov s našimi krajanmi po Novembri 1989 a vyjadriť želanie, aby duch krajanskej jednoty v jednotlivých krajinách a v šírom svete prevládal nad trieštením pri prezentovaní a rozvíjaní národného povedomia a kultúrnej identity. Som presvedčený, že len stmelenými aktivitami v oblasti vzdelávania, duchovného, kultúrneho i matičného života, rozvíjaním informovanosti a médií posilníme spolupatričnosť a solidaritu medzi spolkami a združeniami, ktoré získali čerstvý dych vyslobodením sa spod totalitného jarma. Takýmito skutkami prispejeme k naplneniu odkazu 17. novembra 1989 a napokon aj odkazu našich demokratických predkov.

                                                  

                                                                                                                               Ján Varšo

                                                                                                                          predseda ÚSŽZ