Deň národností v Slovenskom Komlóši: pocta A. Hollerovej Račkovej a Z. Laukovej

V roku 1995 maďarská vláda, podľa deklarácie Organizácie spojených národov, 18. december vyhlásila za Deň národností. V tento deň v celej krajine oslavujú, spomínajú. V Slovenskom Komlóši tiež pri tejto príležitosti býva odovzdávanie vyznamenaní Za komlóšskych Slovákov. V tomto roku, ako záverečný program Mesiaca slovenskej kultúry, bola táto slávnosť 14. decembra v budove slovenskej školy. O udalosti vo fotoreportáži informuje týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY na svojom portáli luno.hu.

Slovenská samospráva v Slovenskom Komlóši od roku 1998 každoročne udeľuje vyznamenania Za komlóšskych Slovákov. V tomto roku členovia samosprávy rozhodli o udelení dvoch ocenení. Vyznamenanie si najprv prevzala predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková. Druhou vyznamenanou bola predsedníčka Slovenskej národnostnej samosprávy v Slovenskom Komlóši a riaditeľka miestnej slovenskej školy Zuzana Lauková.

Súčasťou udalosti bol aj kultúrny program, v ktorom vystúpili žiaci speváckeho zboru. Pozdrav zo Slovenska tlmočila prítomným Anna Piláriková, predsedníčka Spolku Slovákov z Maďarska (so sídlom v Galante), v ktorom sa organizujú slovenskí presídlenci z Maďarska v rámci výmeny obyvateľstva v rokoch 1947-1949. Ocenením dámam zablahoželal o. i. aj Igor Furdík, generálny konzul SR v Békešskej Čabe.

MARIANA BAJCZEROVÁ

ľp-uszz.sk

Foto: autorka