Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave organizuje v sobotu 23. januára 2016 v čase od 10. do 15. h v priestoroch fakulty a jej jednotlivých katedier Deň otvorených dverí. Táto akcia je určená pre širokú verejnosť, ale najmä pre potenciálnych uchádzačov o vysokoškolské štúdium prvého stupňa, ktorí sa v tomto období rozhodujú o ďalšom smerovaní svojho štúdia a prihlášky môžu podať do konca februára. Fakulta bude v nasledujúcom akademickom roku otvárať spolu 73 študijných programov bakalárskeho štúdia v širokej škále humanitných, sociálnych, pedagogických a filologických odborov a celkovo plánuje prijať na tento stupeň štúdia viac ako  1 300 uchádzačov.

Filozofická fakulta UK v Bratislava je najstaršou a najväčšou filozofickou fakultou na Slovensku. Každoročne prijíma okolo 2 200 uchádzačov na oba stupne štúdia a jej brány opúšťa ročne takmer 1 000 absolventov.

Uchádzačom o štúdium ponúka:

 • dlhodobú, v mnohých oblastiach historickú tradíciu pestovania vedných odborov a ich študijných aplikácií
 • širokú škálu študijných programov

  • umenovedné
  • humanitné
  • historické
  • sociálne
  • pedagogické a učiteľské
  • filologické (so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo)
 • unikátne študijné programy v slovenských podmienkach (najmä v oblasti štúdia jazykov)
 • moderné a atraktívne študijné programy (najmä v oblasti sociálnych a humanitných vied, ako aj jazykových štúdií)
 • široké možnosti zahraničných mobilít počas štúdia
 • možnosť pokračovania na všetkých stupňoch VŠ štúdia (vrátane doktorandského)

 

Počas Dňa otvorených dverí 23. januára 2016 môžu potenciálni záujemcovia a široká verejnosť získať informácie o možnostiach a podmienkach štúdia na fakulte:

 • na stretnutí s vedením fakulty o 10. a 13 hodine v Moyzesovej sieni Filozofickej fakulty UK v budove fakulty na Gondovej ulici
 • na jednotlivých katedrách v čase od 10. do 15. hodiny v priestoroch katedier Filozofickej fakulty UK na Gondovej ulici, Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici

 

Kontakt na ďalšie informácie:

Doc. PhDr. Mariana Szapuová, CSc.

prodekanka pre prijímacie konanie a styk s verejnosťou

tel. 02/59 339 222, e-mail: mariana.szapuova@uniba.sk

 

VIAC O FiF UK V BRATISLAVE