Deň slovenských novinárov v Maďarsku v tvorivej atmosfére pod Pilíšom

Patrí sa uctiť vypovedané, oceniť napísané a pochváliť zobrazené, ak svojim myšlienkovým posolstvom a motivačným dopadom nielen informačne obohacuje, ale vytvára aj mobilizujúcu inšpiráciu tak pre priamych čitateľov, poslucháčov či divákov pohrúžených do médií slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku, ako aj pre celú slovenskú komunitu od Pilíša cez Novohrad, Zemplín až po šíru Dolnú zem. Tak sa stalo aj v piatok 4. októbra 2019, teda v deň, keď si Slovač v Maďarsku na počesť výročia  vyjdenia prvého čísla Ľudových novín, týždenníka Slovákov v Maďarsku (1957), pripomína silu mediálneho slova spojeného so životom , všednosťou i sviatočnosťou v príbehoch a prejaveniach sa našich krajanov pod pravým brehom Dunaja.

V tomto roku si krajanská verejnosť a pracovníci slovenských národnostných médií v Maďarsku (redaktori, moderátori, publicisti, fotografi a reportéri) pripomenuli už 62. výročie vzniku Ľudových novín (vlani v Békešskej Čabe 35. výročie publicistického formátu TV Domovina), ktoré sú spoľahlivým informátorom slovenskej menšiny o aktivitách Celoštátnej slovenskej samosprávy, ako aj miestnych samospráv, slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií, spolkov, občianskych združení,  a organizácií, najmä však dôkladným sprostredkovateľom všetkého, čím Slováci v Maďarsku najmä v kultúrno-spoločenskej oblasti žijú.

Na tvorivom dni pri príležitostí Dňa slovenských novinárov v Maďarsku sa v Stredisku pilíššskych Slovákov v obci Mlynky zúčastnili zástupcovia médií Slovákov v Maďarsku (celý redakčný kolektív Ľudových novín, ako aj tvoriví redaktori MTV – TV Duna, ktorí sa podieľajú na vysielaní publicistickej relácie v slovenskom jazyku TV Domovina), predstavitelia kľúčových inštitúcií (Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku – Katarína Király), Nezisková organizácia SlovakUm, ktorá „Ľudovky“ vydáva – Imrich Fuhl) a ďalší predstavitelia slovenskej menšinovej pospolitosti, ktorí prikladajú ruku i inšpiratívny duch k rozvíjaniu slovenskosti a zachovávaniu kultúrneho dedičstva, ako aj hostia. Pozvanie na „novinársky deň“ pod babím letom dýchajúci Pilíš prijali Pavol Hamžík, veľvyslanec SR v Maďarsku, ako aj Ildikó Síposová, riaditeľka Slovenského inštitútu v Budapešti.

V úvodnom slove šéfredaktorka Ľudových novín Eva Fábiánová privítala hostí, Alžbeta Hollerová Račková, predsedníčka CSSM, ozrejmila prítomným dôležitosť slovenského slova v Maďarsku pre slovenskú menšinu nielen v rámci informovania a organizovania krajanského života prostredníctvom  médií, ale aj pre význam týchto médií (týždenník Ľudové noviny, televízny formát TV Domovina, slovenské vysielanie Rádia Segedín, ako aj tradičná kalendárová tvorba – Náš kalendár, Čabiansky kalendár ) v oblasti zachovania a rozvíjania slovenského jazyka v prostrediach, v ktorých žijú v Maďarsku Slováci. Obzvlášť, ako poznamenala, je váha médií, najmä týždenníka Ľudové noviny, dôležitá v mobilizácii slovenskej menšiny v politicko-spoločenskom dianí v Maďarsku (v týchto dňoch tomu tak bolo pred komunálnymi a zajedno aj národnostnými voľbami, ktoré sa v Maďarsku konajú v nedeľu13. októbra), ktoré okrem občianskej angažovanosti Slovákov v Maďarsku zrkadlí aj ich životný záujem o „slovenskú vec“ – teda o súčasnosť a budúcnosť Slovače v Maďarsku, jej životaschopnosť, možnosti ďalšieho rozvoja. Premenené „na drobné“ – sebauvedomovanie sa v schopnosti a ambíciách jednotlivca z rodiny našej národnostnej menšiny chcieť byť Slovákom v Maďarsku a slovenskú reč (skrze ňu predsa najviac možno prejaviť úctu k svojim predkom!) a slovenskosť v jej rozmanitých prejavoch nielen v sebe pestovať, ale aj ďalej šíriť. Pričom, prirodzene, v jej večitom fundamente – vlastnej rodine!

Vážnosť slovenským národnostným médiám v Maďarsku vo svojom príhovore zdôraznil aj Pavol Hamžík, veľvyslanec SR v Maďarsku, ktorý o. i. vyjadril ochotu a spoluúčasť MZVaEZ a ZÚ Budapešť aj v súčinnosti s ÚSŽZ v rámci komunikácie s verejnoprávnou inštitúciou RTVS o možnom ďalšom hľadaní alternatívneho spôsobu ako sprístupniť slovenskej menšine v Maďarsku, ale aj iným krajanským komunitám vo svete, možnosť sledovania televíznych programov verejnoprávnej RTVS.  V následnej diskusii k tejto téme predstavitelia ÚSŽZ informovali o. i. o tom, že problematika verejnoprávnosti médií v SR vo vzťahu ku krajanom (RTVS a TASR) bude zahrnutá aj v novej Koncepcii politiky SR vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025.

V tvorivo-pracovnej  časti programu Dňa slovenských novinárov v Maďarsku odzneli tri odborné prednášky. Imrich Fuhl, konateľ spoločnosti SlovakUm s. r. o., vystúpil s témou „Verejnoprávnosť a slovenské médiá“, Ľudo Pomichal, publicista a pracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí pre oblasť médií a člen Redakčnej rady Ľudových novín, prispel tematickým pohľadom nadpísaným titulom „Čo znamená byť národnostným novinárom?“, kým Gregor Martin Papucsek, jazykový redaktor týždenníka Ľudové noviny a spravodajca Slovenského rozhlasu RTVS, účastníkov podujatia oslovil prostredníctvom Evy Fábiánovej, šéfredaktorky ĽN (G. M. Papucsek sa ospravedlnil organizátorom za neúčasť pre iné pracovné povinnosti v Slovenskom rozhlase RTVS) s témou „Jazyk národnostných novinárov“.

Všetky príspevky aj s následnou debatou o možnostiach pretvárania odznejúcich myšlienok do reálnych pohnútok samotných tvorcov v slovenských médiách v Maďarsku priniesli pozitívnu výmenu názorov, čo sa prejavilo v typicky bezprostrednej atmosfére príznačnej pre podobné podujatia a stretnutia žurnalistov.

 

X                            X                              X

 

Noviny, časopisy, rozhlas a televízia, ako aj internetové formáty, sú dôsledným zapisovateľom, pozorovateľom, kritikom, ale aj kolektívnym informátorom, agitátorom, propagátorom a organizátorom krajanského života – vrátane zachovávania slovenského jazyka a slovenskosti v prostrediach slovenskej menšiny v Maďarsku. CSSM a všetky národnostné inštitúcie Slovákov v Maďarsku s podporou domovskej krajiny, ako aj SR – prostredníctvom grantového systému ÚSŽZ – vytvárajú maximálne možné podmienky (finančné i morálne), aby sa skrze ne motivovala a rozvíjala slovenská menšina v Maďarsku.

Zajedno vo svojich ambíciách proklamujú tieto médiá (Ľudové noviny, TV Domovina, Rádio a televízia Segedín – vysielanie v slovenskom jazyku, kalendárová tvorba – ročenky Náš kalendár a Čabiansky kalendár) aj výchovno-vzdelávací, poznávací, kultúrno-estetický a sociálno-duchovný aspekt, pričom v prostrediach národnostných menšín – a Maďarsko v tomto nie je výnimkou – vystupuje do popredia fenomén slovenského jazyka. Slovákov. Slováci v Maďarsku si ho uchovávajú (napriek historickým priekom stáročí, netolerancii až hegemónii väčšinového maďarského národa aj v 20. storočí poznačenom viacerými vlnami maďarizácie a štátom riadenej asimilácie Slovákov v Maďarsku!) v neľahkom sociálno-kultúrnom a jazykovom prostredí pozvoľna žičiacemu "nevzopreniu sa prirodzenej presile".

Úprimne tvorcom v národnostných médiách Slovákov v Maďarsku želáme, aby v s príslovečným fortieľom, odhodlaním a elánom vytrvali vo svojom úsilí obrodzovať a posilňovať slovenkosť ďalšie desaťročia na radosť nielen všetkých Slovákov v Maďarsku, ale aj ich úprimných priateľov, priaznivcov a podporovateľov na Slovensku!

 

ĽUDO POMICHAL

 

FOTO: ANDREA KIŠŠOVÁ – Ľudové novinywww.luno.hu

            ĽUDO POMICHAL – ÚSŽZ

 

VIAC FOTOGRAFIÍ NA LUNO-HU:

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/28127-predstavitelia-slovensk-ch-medii-v-ma-arsku-sa-zi-li-v-mlynkoch