Deň zahraničných Slovákov v siločiarach 1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda

            Neopakovateľná duchovná a spoločenská atmosféra štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda a  1150 výročie ich príchodu, sprevádzala vo štvrtok 4. júla 2013 slávnostné podujatie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, pri príležitosti Dňa zahraničných Slovákov.

            Po popoludňajšom spomienkovom zhromaždení pri Pamätníku slovenského vysťahovalectva v  Sade Janka Kráľa pokračovalo podujatie slávnostnou akadémiou v historickej budove Národnej rady Slovenskej republiky.

            Početných predstaviteľov slovenských krajanských organizácií z  Európy a USA, prišla pozdraviť podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková a Erika Jurinová, vedúci kancelárie prezidenta SR Ján Šoth, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba, predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský, predseda MS Marián Tkáč a ďalšie osobnosti spoločenského, politického a krajanského života.

            Igor Furdík predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vo svojom slávnostnom otváracom príhovore vyzdvihol skutočnosť, že prežívame rok významných jubileí. Na prvom mieste poukázal na 1 150 výročie príchodu solúnskych bratov, ktorý neovplyvnili len duchovný život a kultúru na území historickej Veľkej Moravy, ale aj národov v strednej a východnej Európe. Pripomenul ďalej, že pred 150 rokmi bola založená Matica slovenská, pričom osobitne vyzdvihol, že pred 20 rokmi odsúhlasila Národná rada SR 5. júl ako pamätný Deň zahraničných Slovákov. Ďalším významným výročím je 20. rokov existencie  Slovenskej republiky, ktorá získala akceptovanú medzinárodnú pozíciu, preukazuje svoju úspešnosť, čo navodzuje pozitívne vnímanie a status zahraničných Slovákov v krajinách, v ktorých si našli svoj nový domov. V siločiarach uvedených historických výročí I. Furdík vyzdvihol úlohu a význam takých hodnôt, ako je hrdosť na svoj národ, slovenskosť, úcta a rešpekt k dejinám, ktoré často strastiplne v náročných životných podmienkach spoluutvárali naši predkovia nielen na území dnešného Slovenska, ale aj v cudzine.  Tak sa v priebehu dejín zahraniční Slováci svojou osobnou obetou a vzájomnou spoluprácou pričinili o presadzovanie slovenských záujmov. V kontexte týchto snažení,  hodnôt a  potreby upevňovania spoločného historického povedomia, povedal Igor Furdík, hodnotíme aj slávnostné odhalenie súsošia sv. Cyrila a Metoda v  maďarskom meste Zalavár, ktoré pod svojim pôvodným názvom Blatnohrad, bolo sídelným miestom nitrianskeho kniežaťa  Pribinu a jedným z centier Veľkej Moravy.  

            Celý projekt realizoval a finančne podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v spolupráci s krajanmi v Maďarsku pod gesciou  Ministerstva zahraničných vecí a európskej integrácie SR.  K spolupráci bola prizvaná aj MS.

            Podpredsedníčka NR SR Jana Laššáková odovzdala pozdrav predsedu pána Pavla Pašku. Zdôraznila, že Slováci žijúci v zahraničí sú nedeliteľnou súčasťou nášho národa, našich spoločných dejín, s ktorými nás bytostne spája spoločné jazykové a kultúrne dedičstvo.           

            Vedúci kancelárie prezidenta SR Ján Šoth pozdravil účastníkov slávnostnej akadémie od prezidenta Slovenskej republiky pána Ivana Gašparoviča, ktorý si váži dobré vzťahy a osobné kontakty s predstaviteľmi krajanov z celé sveta. Vyjadril presvedčenie, že krajanská problematika bude mať vždy pevné a dôstojné miesto v snaženiach politických a spoločenských osobností Slovenska. Poukázal na významné zahraničnopolitické aktivity realizované pánom prezidentom, respektíve kanceláriou prezidenta z ostatného obdobia, ktoré potvrdzujú úspešné zaradenie sa SR do medzinárodnej komunity a  sú tiež jedným z nesporných a oprávnených zdrojov hrdosti Slovákov.

            Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefan Chudoba ospravedlnil neprítomnosť ministra Dušana Čaploviča, pozdravil v jeho mene krajanov a účastníkov podujatia a  ubezpečil, že rezort školstva bude naďalej vo zvýšenej miere podporovať školstvo, výchovu a vzdelávanie krajanov v štátoch, v ktorých žijú, ako aj štúdium slovenskej mládeže na Slovensku prostredníctvom štipendijného systému, ktorý sa osvedčil a potvrdil svoju prospešnosť a opodstatnenosť.

            Predseda svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí Vladimír Skalský vyzdvihol pamätný Deň zahraničných Slovákov ako ojedinelú príležitosť pripomienky miliónov krajanov, ktorí z rôznych dôvodov v priebehu historického vývoja opúšťali svoje rodné Slovensko. Pozdravil podujatie v mene všetkých kolektívnych a individuálnych členov organizácie, ktorej je predsedom a  privítal konanie akadémie v priestoroch historickej budovy Národnej rady SR, čo umocňuje slávnostný rámec 1150 výročia príchodu Cyrila a Metoda, ktorých duchovné hodnoty spájajú všetkých Slovákov roztratených po celom svete.

            Marian Tkáč, predseda MS po krátkom pozdrave vyzdvihol historickú, ale aj súčasnú úlohu MS vo vzťahu k slovenskej diaspóre, informoval krajanov a  hostí o 12. Svetovom stretnutí Slovákov, ktoré sa bude konať  4. – 7. 7. 2013 v Košiciach v znamení 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu  a  150 rokov založenia Matice slovenskej. Vyjadril nespokojnosť s tým, že STVR nemá z finančných dôvodov záujem o prenos osláv 150 výročia MS, ktoré sa budú konať v Martine.

            Významnou súčasťou slávnostnej akadémie bolo udelenie pamätnej medaile dvom osobnostiam slovenského krajanského života, pani Zuzane Holósyovej a pánovi Gregorovi Papučekovi, ktoré odovzdal predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík.

            Pani Zuzana Hollósyová  vyučovala slovenský jazyk na základnej škole v  obci Seď a na slovenskom gymnáziu v Budapešti, kde viedla slovenský spevokol a tanečný súbor. Je autorkou viacerých učebníc a  odborných publikácií o  etnografii a  folkloristike. Je spoluzakladateľkou Slovenskej samosprávy v Budapešti a doposiaľ je jej predsedníčkou. Významným spôsobom a  osobným vkladom prispela  pri zariaďovaní  a  organizačnom zabezpečovaní inštalácie a  odhalenia súsošia sv. Cyrila a Metoda

            Pán Gregor Papuček patrí k najvýznamnejším publicistom, básnikom, prekladateľom a organizátorom slovenského  literárneho a kultúrneho života v Maďarsku. Je držiteľom viacerých maďarských, ale aj slovenských vysokých štátnych vyznamenaní a  iných prestížnych ocenení. Predseda úradu Igor Furdík udelil pamätnú medailu G. Papučekovi za celoživotný prínos pre umelecký a kultúrny  rozvoj slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku.

            O slávnostný kultúrny rámec, hodnotný umelecký program a  príjemnú krajanskú atmosféru sa v priebehu celého podujatia postaral spevácky zbor Rodokmeň, slovenské Pilíšske trio z Mlynkov v Maďarsku,  sólista opery Slovenského národného divadla  v Bratislave Ivan Ožvát, ako aj moderátor celej slávnostnej akadémie, člen ND SR Š. Bučko, ktorý prednesom básne v kultúrnom programe a svojimi duchaplnými improvizáciami umocnil príjemnú, slávnostnú náladu a pekné zážitky účastníkov.