DO POZORNOSTI DOTAZNÍK PRE KRAJANOV: Zapojte sa do procesu tvorby Koncepcie štátnej politiky SR vo vzťahu ku krajanom na obdobie 2021-2025

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí so svojimi partnermi, v gescii a činnosti ktorých je aj participácia v oblasti krajanskej problematiky, sa už od septembra 2020 programovo podľa vnútorne nastaveného plánu a časového harmonogramu jednotlivých fáz venuje rozpracovaniu konkrétnych téz a námetov v rámci tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Práve tento dokument sa po schvaľovacom konaní stane od budúceho roku pevnou strategicko-obsahovou rukoväťou v komunikácii ÚSŽZ a ďalších rezortov, nevládnych organizácií a inštitúcií či občianskych združení so Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Keďže v rámci tvorby samotnej koncepcie je pre nás cenný každý názor, podnet či myšlienka priamo od našich krajanov, ÚSŽZ dáva do pozornosti obšírny dotazník. Jeho vyplnením a odoslaním sa aj vy, naši krajania, môžete priamo stať spolutvorcami predmetnej koncepcie. Napokon, takto to vyznieva aj slovami Milana Jána Pilipa, predsedu ÚSŽZ.

„Milí krajania, obraciam sa na vás s prosbou zapojiť sa do procesu tvorby novej Koncepcie štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí na roky 2021-2025. Vypracovanie tejto koncepcie je jednou z hlavných úloh Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v roku 2020. Veľký dôraz pri príprave tohto dokumentu kladieme práve na názory, podnety a odporúčania našich krajanov, predstaviteľov ich organizácií a osobnosti krajanského života v zahraničí.

Z uvedeného dôvodu si vás dovoľujem požiadať o spoluprácu a cenné rady, ktoré prispejú ku kvalite pripravovanej koncepcie a zvýraznia jej prepojenosť s reálnymi, autentickými potrebami krajanských komunít, ktoré sú späté s uchovávaním a rozvojom národnej, kultúrnej a jazykovej identity Slovákov žijúcich v zahraničí. Našou snahou je pripraviť modernú koncepciu, ktorá bude reflektovať dynamické zmeny v krajanskom prostredí v kontexte vývoja spoločensko-politických a ekonomických podmienok života slovenských komunít vrátane vecného zhodnotenia činnosti a spolupráce s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dovoľujem si vás preto, milí krajania, poprosiť o zodpovedný prístup a poskytnutie konkrétnych odpovedí (návrhy, odporúčania) na otázky nižšie uvedeného dotazníka. Verím, že čas na to vynaložený bude dobrou investíciou, ktorá prispeje ku skvalitneniu štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí.

Ďakujem za spoluprácu!“

 

                                                                                                 Mgr. Milan Ján Pilip

                                                                                                     predseda ÚSŽZ

 

M. J. PILIP O TVORBE NOVEJ KONCEPCIE V ROZHOVORE

S INGRID SLANINKOVOU V RÁDIU SLOVAKIA INTERNATIONAL RTVS

https://skrsi.rtvs.sk/clanky/slovaci-vo-svete/237619/krajania-zapojte-sa-do-tvorby-koncepcie

 

VYPLNENÝ DOTAZNÍK NÁM POŠLITE

NAJNESKÔR DO NEDELE 15. 11. 2020!

 

DOTAZNÍK VO FORME ONLINE:

https://forms.gle/JoYGzzsuL4PAYJR56

DOTAZNÍK VO FORMÁTE WORD

A PDF VO FOTOGALÉRII

""

Uverejnené 21. 10. 2020