DO POZORNOSTI KRAJANOM: Slovenčina na portáli Slovake.eu

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 7.10.2013 rozhodol o využívaní modelového viacjazyčného portálu EÚ „Slovake.eu“ (www.slovake.eu) na bezplatné štúdium slovenčiny a informovanie o Slovensku, o pridávaní do portálu ďalších oficiálnych jazykov krajín, v ktorých má SR diplomatické zastúpenie a odporučil zabezpečenie jeho trvalo udržateľného fungovania.

Tento inovatívny viacjazyčný portál je umiestnený na hlavnej domovskej stránke MZVaEZ SR, ako aj domovských stránkach všetkých našich diplomatických zastúpeniach vo svete. Je k dispozícii na bezplatné učenie sa slovenčiny a informovanie o Slovensku, jeho prírodných krásach, histórii, kultúre, tradíciách a ďalších reáliách, prostredníctvom 13 jazykov (v súčasnosti sa uskutočňuje jeho preklad do kórejčiny) s možnosťou sponzorského pridávania ďalších jazykov.

V rámci podpory mnohojazyčnosti na Slovensku a v EÚ vypracovalo občianske združenie Edukácia@Internet (E@I) v Partizánskom portál na učenie sa slovenčiny a poskytovanie informácií o Slovensku. Tento inovatívny projekt zaujal Európsku komisiu, ktorá v 2 etapách v rokoch 2009–2011 a 2013-2015 finančne podporila jeho realizáciu sumou 650 tis. EUR. Ide o jedinečný a originálny projekt nielen v EÚ, ale aj vo svete.

Portál „Slovake.eu“ umožňuje občanom prostredníctvom internetu, bezplatne a interaktívnou formou učiť sa slovenčinu na úrovni A1 až B2 (podľa Jednotného európskeho referenčného rámca pre jazyky) v súčasnosti v 13 jazykoch. Jeho využívanie sa úspešne rozšírilo a od spustenia portálu v apríli 2011 doteraz ho navštívilo takmer 2 milióny unikátnych používateľov v 210 krajinách, z ktorých je aktuálne registrovaných takmer 57 000 študentov.

Deň európskych jazykov (26. septembra) predstavuje príležitosť prezentovať tento unikátny viacjazyčný modelový portál EÚ v krajinách vašej akreditácie, ktorým Európska komisia podporila vyučovanie slovenčiny (malého oficiálneho jazyka EÚ) vo svete inovatívnym a interaktívnym spôsobom ako aj širokú mnohojazyčnosť.

Informácie o tomto modelovom portáli oficiálne logo, letáky, reklamné plagáty v 13 jazykoch na prezentovanie sú voľne prístupné na stránke www.slovake.eu v časti informačné materiály. V prípade záujmu ZÚ o jeho aktívnu prezentáciu na pripravovaných jazykových podujatiach v krajinách vašej akreditácie je k dispozícií aj PPT prezentácia o tomto portáli.

Vzhľadom na veľký informačný potenciál a efektivitu tohto interaktívneho viacjazyčného portálu MZVaEZ SR má spolu s Ministerstvom kultúry SR záujem na postupnom pridávaní oficiálnych jazykov EÚ a krajín, v ktorých má SR diplomatické zastúpenie (potenciálne okolo 40 jazykov), ako aj jeho trvalo udržateľnom využívaní a fungovaní. Pridávanie ďalších oficiálnych jazykov do portálu je možné sponzorskou podporou, či už zo strany honorárnych konzulov, podnikateľských subjektov alebo iných organizácií, ktoré by mohli finančne podporiť pridanie jazyka(ov) ich krajiny. Náklady na pridanie jazyka do portálu sa pohybujú vo výške 3 až 5 tis. EUR v závislosti od ceny za preklad. Aktuálne je v portáli 230 normostrán textu. Takáto podpora by bola konkrétnym príspevkom na zlepšenie informovanosti o Slovensku, posilnenie dvojstranných vzťahov Slovenska s krajinou/ami vašej akreditácie, umožňujúcou ich občanom učiť sa slovenčinu efektívnejšie a ľahšie prostredníctvom vlastného jazyka, ako aj veľmi efektívnou reklamou pre sponzora v rámci 210 krajín. Pridanie oficiálneho jazyka krajiny bude zároveň významnou pomocou pre Slovákov žijúcich v zahraničí, najmä ich druhej, či tretej generácie, ktorá už neovláda slovenčinu na potrebnej úrovni, aby sa ju mohla učiť priamou metódou.

V prípade záujmu honorárnych konzulov či podnikateľov finančne podporiť pridanie jazyka(ov) do portálu, je vhodné obrátiť sa na Petra Baláža, predsedu občianskeho združenia Edukácia@Internet (www.ikso.net), koordinátora projektu „Slovake.eu“ a ďalších internetových projektov, telefón: 00421-902-203369, e-pošta: peter.balaz@ikso.net.

 

Ing. ALEXANDER MICOVČIN

generálny riaditeľ sekcie

MZVaEZ SR