Do večnosti vo veku 104 rokov odišiel Imrich Kružliak, výnimočná osobnosť slovenského krajanského sveta, horlivý vlastenec, historik, redaktor a literát

Vo veku 104 rokov zomrel v nemeckom Uterhachingu pán Imrich Kružliak, výnimočná osobnosť slovenského povojnového exilu, politik, krajanský pracovník, organizátor kultúrneho a politického života, redaktor, publicista, básnik, spisovateľ, historik a prekladateľ. Dožil sa nádherného a úctyhodného veku, veď vlani 8. decembra v tichosti a v okrúžení najbližších priateľov oslávil 104 rokov. Ako pre TASR potvrdil historik Tomáš Černák, ktorý bol s Kružliakovým okolím v úzkom spojení, Imrich Kružliak zomrel 2. februára 2019 v ranných hodinách.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí slovami jeho predsedu Jána Varša vyjadruje hlboký zármutok nad skonom jednej z najvýraznejších osobností slovenského exilu druhej polovice 20. storočia, predstaviteľa národného pohybu Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý významnú časť svojej tvorivej politickej, literárnej a žurnalistickej pôsobnosti venoval ako príkladný vlastenec emancipačným snahám Slovákov.

Predseda ÚSŽZ  vysoko oceňuje ľudský a intelektuálny vklad, ktorým Imrich Kružliak aj vďaka jeho životným skúsenostiam, citlivému vnímaniu historického kontextu vývoja v slovenskej spoločnosti a aj osobnému čaru argumentačného diskutéra bol nápomocný svojej vlasti aj po vzniku Slovenskej republiky v roku 1993. 

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj celý krajanský svet sa v úcte skláňajú nad dielom Imricha Kružliaka, jeho celoživotným prínosom pre sebauvedomenie sa generácií Slovákov v zahraničí i v našej domovine v slovenskosti s cieľom zavŕšiť desaťročia trvajúce obrodzovacie a demokratizačné snahy vznikom našej samostatnej štátnosti po prelomovom roku 1989.  

 

Najbližšej rodine Imricha Kružliaka a jeho priateľom vyjadrujú Slováci v krajanskom svete, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a jeho predseda Ján Varšo svoju hlbokú účasť a úprimnú sústrasť.

 

Česť svetlej a nehynúcej pamiatke

pána Imricha Kružliaka!

 

Posledná rozlúčka s Imrichom Kružliakom sa uskutoční

v sobotu 9. februára 2019 od 11.00 h v kostole sv. Štefana v Mníchove.

 

 

KTO BOL IMRICH KRUŽLIAK

Novinár, historik, básnik, exilový pracovník. Bol čestným predsedom Únie slovenských spisovateľov a umelcov v zahraničí, predsedom kultúrnej komisie Svetového kongresu Slovákov, členom Slovenského ústavu v Ríme, členom PEN Centre of Writers in Exile a v slobodných pomeroch v rokoch 1992-1995 členom Predsedníctva Matice slovenskej. 

Narodil sa 8. decembra 1914 v Detve, na univerzite v Bratislave vyštudoval históriu a sociológiu. Ako novinár pracoval najmä v Národných novinách. Cez vojnu pôsobil v Slovenskej lige a v Úrade pre tlač. Zúčastnil sa Slovenského národného povstania. Po vojne vstúpil do politiky, pokúsil sa založiť kresťansko-republikánsku stranu. Neskôr sa dal k Demokratickej strane a úspešne viedol jej volebnú kampaň v roku 1946.

Po obvinení z protištátneho sprisahania v roku 1947 ho uväznili a rok vyšetrovali. Po prepustení ilegálne prekročil hranice a odišiel do exilu. V neprítomnosti ho odsúdili na 15 rokov. V roku 1951 bol medzi prvými redaktormi Slobodnej Európy. V rokoch 1972-1992 redigoval a vydával v Mníchove exilový časopis Horizont. Od roku 1971 bol jedným z podpredsedov Svetového kongresu Slovákov. Do vlasti sa mohol vrátiť až koncom roku 1989.  

V rokoch 1938-1945 pracoval I. Kružliak v Slovenskej lige v Bratislave, najskôr ako literárny tajomník a redaktor, neskôr ako správca a generálny tajomník. Počas rokov 1940-1943 ho zo Slovenskej ligy uvoľnili a pracoval v HSĽS ako organizátor sčítania ľudu (1940), potom ako tajomník Prípravného výboru Memorandových slávností (1941) a napokon ako šéf slovenskej tlače (1941-1943). V roku 1944  I. Kružliak na mobilizačnú vyhlášku narukoval do Banskej Bystrice, kde prežil revolučné časy SNP. Pracoval najprv v redakcii Bojovník, potom v redakcii Národných novín a ako pomocný technický redaktor Pravdy. Do leta 1946 pracoval ako šéfredaktor Národných novín.

V povojnovom politickom živote ako známy politický odporca Hitlerovho nacizmu spolupracoval I. Kružliak s katolíckou skupinou, ktorá sa usilovala založiť kresťansko-demokratickú stranu. Po uzavretí dohody s Demokratickou stranou I. Kružliak viedol volebnú kampaň katolíckeho krídla. Po víťazných voľbách DS roku 1946 pracoval na Povereníctve výživy. Pri masovom zatýkaní katolíckych pracovníkov DS ho v tzv. sprisahaní proti republike na jeseň 1947 zatkli. Prešiel tortúrou nátlakového vyšetrovania. Po dočasnom prepustení z väzenia pracoval v obchodnej spoločnosti Svojchémia, pričom sa musel pravidelne hlásiť na polícii.

Na Silvestra 1949 emigroval do zahraničia. Zdržiaval sa najprv v Rakúsku, kde spolupracoval s J. Vicenom vo vysielaní Bielej légie. Zároveň nadviazal spoluprácu s Hlasom Ameriky vo Washingtone a s BBC v Londýne. Už na jeseň 1950 ho Štefan Osuský skontaktoval s pripravovanou rozhlasovou stanicou Slobodná Európa. Na jar 1951 prešiel do Mníchova, kde vstúpil do služieb RFE a pracoval tam 30 rokov (1950-1980). V roku 1950 emigroval do USA, ale vrátil sa späť do Mníchova. V exile spolupracoval s E. Bohmom v Demokratickom bloku a s časopisom Rozhľady.

Keď po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy založili Svetový kongres Slovákov (1970 v New Yorku), I. Kružliak sa zapojil do práce v kongrese. Pracoval ako predseda kultúrnej komisie, potom dlhé roky ako výkonný podpredseda. V rokoch 1954-1956 spolupracoval s kultúrnou revue Most a so Spolkom slovenských spisovateľov a umelcov. Pracoval aj v medzinárodných organizáciách (exilový Pen-Club, Pan Europa, Chrzesscijanska Služba wyzwolenia narodóv a iných).

Z tvorby: Imrich Kružliak vydal knihu básní Piesne a smútky (1974), knihu esejí Živé stopy (1975), preklady z maďarskej, poľskej a ruskej poézie odmäku Podaj nám ruku, Európa (1959, na Slovensku 1995), ktorej slovenské vydanie venoval pápežovi Jánovi Pavlovi II., prepašované verše zo slovenských komunistických žalárov Modlitby v putách (1955 v Mníchove, 1995 v Bratislave) a obsiahlu historickú štúdiu Písomné a výtvarné prejavy cyrilometodského kultu u Slovákov, v roku 1985 pripravil na túto tému zborník SS. Cyril and Methodius among the Slovaks a roku 1988 zborník Prvoučiteľ národa slovenského (k 1100. výročiu smrti sv. Metoda).

Na počesť maliara Martina Benku pripravil zborník Rekviem za maliara (1972). V roku 1983 v zastúpení Svetového kongresu Slovákov zorganizoval v Mníchove medzinárodnú konferenciu Mier v slobode pre Európu a v roku 1984 vydal zborník referátov z tejto konferencie. Spoločne s Jánom Okálom autorsky a editorsky pripravil zborník Svedectvo jednej generácie (1990). Niekoľko rokov uverejňoval v časopise Slovák v AmerikeListy z Európy. V zahraničných zborníkoch a časopisoch uverejňoval štúdie o slovenských spisovateľoch a ich literárnej tvorbe po druhej svetovej vojne.

Pozoruhodné sú aj jeho laudátiá pri udeľovaní Národnej ceny Svetového kongresu Slovákov na básnika Valentína Beniaka (1973), na poslanca Európskeho parlamentu Heinricha Aignera (1984), rakúskeho vicekancelára Gerharda Buseka (1989) a na básnika Milana Rúfusa (1990). Napísal aj obsiahle úvahy (Európa je našou spoločnou vlasťou, Slovenská dilema, Slovanský dar Európe), esej (Akí sme) a veľa kultúrno-historických, literárnych a politologických štúdií.

Početné kultúrno-historické a politologické práce I. Kružliaka, ako aj jeho eseje, prózy a básne sú v rukopisoch. Vlastní bohatú korešpondenciu, ktorá znamená kus slovenských dejín.  Za svoju literárnu činnosť dostal viaceré zahraničné i domáce vyznamenania a ocenenia.

 

DO VAŠEJ POZORNOSTI:

Imrich  Kružliak: 100 rokov

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3413/imrich-kruzliak-100-legenda-slovenskeho-krajanskeho-sveta-a-jeho-svedomia-sa-v-mnichove-doziva-skvostneho-zivotneho-jubilea

Slovenské národné noviny k storočnici Imricha Kružliaka

http://snn.sk/news/imrichovi-kruzliakovi-vinsovali-styria-prezidenti-a-jeden-kardinal/

Monografiu o Imrichovi Kružliakovi predstavil v Mníchove historik Pavel Pollák, autor knihy a priateľ krajanskej legendy

http://www.uszz.sk/sk/monografiu-o-imrichovi-kruzliakovi-predstavi-v-mnichove-pavel-pollak-autor-knihy-a-priatel-krajanskej-legendy

Imrich Kružliak: 104 rokov! Blahoželáme doyenovi krajanského sveta k vzácnemu jubileu

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/krajania-informuju/2827/imrich-kruzliak-104-rokov-blahozelame-doyenovi-krajanskeho-sveta-k-vzacnemu-jubileu