Dôležitý termín: Dotácie 2014 a agentúry

Vážení krajania, ÚSŽZ splnil svoj verejný prísľub zo začiatku októbra 2013 a už koncom marca 2014 začal s úhradou dotácií za kalendárny rok 2014, pričom „Zoznam schválených žiadostí o dotáciu“ bol zverejnený už 14.3.2014. Návrhy dotačných zmlúv sú priebežne rozosielané tým prijímateľom dotácií, ktorí predložili požadované údaje o bankovom účte.

Ďalšie zrýchlenie a skvalitnenie dotačného procesu je možné iba posilnením našej vzájomnej spolupráce. Pracovníci Oboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ sú Vám počas celého  roka pripravení pomôcť nielen pri podávaní žiadostí, ale aj pri čerpaní a vyúčtovaní dotácie. Naša pomoc však neznamená, že požadované úkony môžeme vykonať namiesto Vás, príp. vo Vašom mene.

V čl. 4 ods. 4 dotačnej smernice na r. 2014 (č. 21/2013 z 2.10.2013) sa uvádza:

Žiadateľ, ktorému bola schválená žiadosť o dotáciu, je povinný najneskôr do 30 dní po zverejnení „Zoznamu schválených žiadostí o dotáciu“ zriadiť si samostatný bankový účet (resp. podúčet) na prijatie a zúčtovanie dotácie a zaslať úradu kópiu dokladu o jeho zriadení spolu s prekladom do slovenského jazyka. Ak sa tak nestane ani náhradnom termíne, ktorý stanoví riaditeľ Odboru dotácií a ekonomiky úradu (ďalej len „ODEK“), budú finančné prostriedky tejto dotácie použité na mimoriadne dotácie schválené predsedom úradu.

Všetkým prijímateľom dotácií, ktorí z rôznych dôvodov doteraz nesplnili túto svoju povinnosť, riaditeľ Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ týmto stanovuje náhradný termín na zriadenie samostatného bankového účtu (resp. podúčtu) na prijatie a zúčtovanie dotácie a na zaslanie kópie dokladu o jeho zriadení spolu s prekladom do slovenského jazyka, a to

 

do 31.5.2014.

 

Vážení krajania,

v posledných rokoch sa komunikácia medzi ÚSŽZ a žiadateľmi, resp. prijímateľmi dotácií, značne zlepšila. Často využívate odbornú pomoc a konzultácie s pracovníkmi Odboru dotácií a ekonomiky ÚSŽZ, trendom je však využívanie agentúr. To nemožno samozrejme nikomu vyčítať, pokiaľ agentúra žiadateľovi efektívne pomôže.

Ak pri využívaní dotácií ÚSŽZ spolupracujete s agentúrou, dovoľujeme si upriamiť Vašu pozornosť na niektoré skutočnosti:

  • Žiadna sprostredkovateľská agentúra nemôže zastupovať žiadateľa o dotáciu ÚSŽZ. Zodpovedným subjektom voči ÚSŽZ je iba žiadateľ a prijímateľ dotácie, ktorý je okrem iného povinný uchovávať originály všetkých relevantných dokumentov.
  • Spolupráca žiadateľa/prijímateľa dotácie a agentúry by nemala skončiť podaním žiadosti o dotáciu, ale mala by pokračovať aj zaslaním všetkých požadovaných príloh k žiadosti. V prípade schválenia dotácie by táto spolupráca mala pokračovať aj pri čerpaní a najmä pri vyúčtovaní dotácie.
  • Agentúra by mala mať od svojho klienta priebežne k dispozícii všetky potrebné a vecne správne informácie a dokumenty, aby mohla s ÚSŽZ úspešne komunikovať. Doterajšia prax ukazuje, že komunikácia agentúr s ÚSŽZ nie je postačujúca.

 

Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú spoluprácu.

                                                                                    

                                                                                                                     RNDr. Igor Furdík

                                                                                                                      predseda ÚSŽZ