Dolnozemské zlaté pero: literárnu tvorbu našich krajanov vyhlasuje Spolok Slovákov z Bulharska

Krajania na Dolnej zemi, ale aj tí, ktorí ste potomkami dolnozemských Slovákov a žijete na Slovensku! Jar je časom, keď sa nielen zakladá nová úroda, ale keď v sebe cítime aj rozpuk tvorivých myšlienok. Vari aj to bol jeden z motívov, prečo skrsla v organizátoroch súťaže pre nové, ešte neprejavivšie sa literárne talenty, ale aj pre aktívnych autorov, možnosť ponuky zapojiť sa do premiérového ročníka súťaže Dolnozemské zlaté pero. Vyhlasovateľom I. ročník literárnej súťaže „Dolnozemské zlaté pero“ je Spolok Slovákov z Bulharska.

Na tomto mieste si dovolíme uviesť aj slová z mailu, ktorý nám do Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaslala za organizátora a iniciátora súťaže Ing. Katarína Koňariková, PhD., predsedníčka Spolku Slovákov z Bulharska: "Milí krajania, dovoľujem si vám oznámiť, že v rámci našich nových aktivít sa náš Spolok rozhodol založiť novú, tvorivú literárnu súťaž pod názvom Dolnozemské zlaté pero a vyhlásil I. ročník tejto súťaže. Neváhajte sa zapojiť a posunúť túto správu ďalej.  Prajem vám pekný a možno aj tvorivý víkend, ako aj nasledujúce dni a týždne."

 

Poslanie súťaže:

Súťaž bude prebiehať elektronickou formou, výstupom bude zborník v elektronickej podobe. Poslaním súťaže je podporiť literárnu tvorbu Slovákov žijúcich na Dolnej zemi s cieľom inšpirovať a prezentovať mladú generáciu v literárnej tvorbe v materinskom jazyku, možnosťou rozvíjať svoj talent a prostredníctvom literárnych časopisov uverejniť svoju tvorbu na Slovensku. Súťaž podporuje časopis Dotyky (časopis pre mladú literatúru a umenie) a časopis Fajauka (časopis Spolku Slovákov z Bulharska).

 

Propozície literárnej súťaže:

Súťaž je určená Slovákom, ktorí žijú na Dolnej zemi (Slováci z Bulharska, Slováci z Rumunska, Slováci z Juhoslávie, Slováci z Maďarska) a tvoria v slovenskom jazyku a Slovákom, ktorí žijú na území Slovenska a majú pôvod na Dolnej zemi.

 

Uzávierka súťaže:

1. 5. 2020. Práce zaslané po tomto termíne nebudú do súťaže zaradené a po súhlase autora môžu byť zaradené do ďalšieho ročníka súťaže.

 

Podmienky súťaže:

1. Súťažné práce musia byť pôvodné, doteraz nepublikované a nesmú byť zaslané do iných súťaží a musia byť napísané v slovenskom jazyku.

2. Práce musia byť označené a musia obsahovať:

– názov práce, meno autora, bydlisko – adresa, krajina, vek, kontaktné údaje

– práce v úprave: Times New Roman; veľkosť 12; riadkovanie 1,5

– v prípade účastníkov zo Slovenska treba uviesť pôvod a vzťah k Slovákom z Dolnej zeme

– súhlas so spracovaním osobných údajov

3. Práce je potrebné zaslať emailom: zlatepero.ssb@gmail.com

4. Maximálny rozsah prác:

Poézia:      3 – 5 básní

Próza:       1 – 2 práce, maximálne 5 strán formátu A4

5. Výsledky súťaže oznámi vyhlasovateľ súťaže po vyhodnotení na webových stránkach www.ssb.sk . Víťazi budú upovedomení o výsledkoch a bude im poštou zaslaný diplom. Ocenené práce vyjdú v elektronickom zborníku, ktorý bude zverejnený na webstránke. Vybrané texty uverejní časopis Dotyky a časopis Fajauka. Organizátor si vyhradzuje právo redakčnej úpravy publikovaných textov po konzultácii s autorom.

 

Kategórie:

POÉZIA

I.    Kategória: základné školy

II.  Kategória: gymnázia a ostatné stredné školy

III. Kategória: dospelí

PRÓZA

I.    Kategória: základné školy

II.  Kategória: gymnázia a ostatné stredné školy

III. Kategória: dospelí

 

Súťažné práce hodnotí odborná porota zložená zo spisovateľov pôsobiacich na Dolnej zemi a na Slovensku. Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien.

Vyhlásenie výsledkov – 5. júl: Deň zahraničných Slovákov

Kontakty: www.ssb.sk , Facebook: Spolok Slovákov z Bulharska