Dôstojné oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku v dolnozemskom Telekgerendáši

Deň Slovákov v Maďarsku oslavujeme už 18 rokov vždy v inom regióne našej krajiny. V tomto roku sa oslavujúce zhromaždenie schádzalo v sobotu 4. júla v dolnozemskej dedinke Telekgerendáš. Udalosť priblížila na www.luno.hu – portáli týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY – reportérka ANDREA KISS.

Bohatý program nášho najväčšieho sviatku, ktorý aj v tomto roku pripravila Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku v spolupráci s Ústavu pre kultúru Slovákov a miestnymi samosprávami a spoločenskými organizáciami sa začal otvorením výstavy o Ľudovítovi Štúrovimiestnohistorickej výstavy.

Po výstave a recepcii nasledoval oficiálny program podujatia v miestnom ekumenickom kostole, ktorý vybudovali obyvatelia Telekgerendášu spoločnými silami v roku 1992. Po spoločnom zaspievaní štátnych hymien Maďarska a Slovenskej republiky v mene miestneho zboru privítala prítomných evanjelická farárka Mária Liptáková Gajdácsová. Prítomným sa prihovorila farárka celoštátnej slovenskej evanjelickej farárskej služby Hilda Gulácsiová Fabuľová. Ekumenickú pobožnosť celebrovali katolícky farári Tibor Kammerer a Ján Mlynarčik z Rumunska a evanjelický farár Attila Szpisák.

Moderátormi slávnosti boli Daniela Onodiová a Miriam Bukranová. Menovite privítali prominentných hostí: zástupcu mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca SR v Maďarsku Mariána Vargu, slovenského národnostného hovorcu v parlamente Jána Fuzika, podpredsedu Valného zhromaždenia samosprávy Békešskej župy Petra Tolnaiho, predsedu Výboru pre spoločenské vzťahy Valného zhromaždenia samosprávy Békešskej župy Ondreja Mucsiho, generálneho konzula SR Štefana Daňa, riaditeľa Slovenského inštitútu v Budapešti Gabriela Hushegyiho, štátnu tajomníčku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romanu Kanovskú, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, vedúceho národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Antona Paulika, hlavného poradcu Národnostného oddelenia verejnej výchovy Ministerstva ľudských zdrojov Štefana Kraslána, predsedu Únie Slovákov v Maďarsku Františka Zelmana, predsedu Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondreja Kiszelya, podpredsedu Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku Pavla Hlásnika a starostu obce Telekgerendáš Františka Rákliho.

Ako prvá sa ujala slova predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková, ktorá vo svojom slávnostnom príhovore kládla mimoriadne veľký dôraz na predstavenie histórie a súčasného stavu hostiteľskej obce. Začala slovami čabianskeho evanjelického farára Ľudovíta Haana, ktorý bol svedkom čulého života slovenskej komunity na území Telekgerendášu ešte pred jeho vznikom. „Mladá obec Telekgerendáš s 1665 obyvateľmi, v ktorej sme sa zišli, aby sme spoločne oslávili Deň Slovákov v Maďarsku, sa síce z čabianskeho chotára vyčlenila iba v roku 1952, ale jej dejiny sa začali písať oveľa skôr. V období, ktorého svedkom a kronikárom bol aj Ľudovít Haan, na tomto mieste už stála sálašská škola, vznikli rady typického osídlenia v čabianskom chotári, samôt – sálašov, žilo tu evanjelické spoločenstvo, ktoré si do polovice XX. storočia zachovalo aj slovenský materinský jazyk,“ vrátila sa do dávnej minulosti predsedníčka. V príhovore nezabudla ani na iniciátora Dňa Slovákov v Maďarsku, na Páví krúžok Borouka, ktorý deň pred našim najväčším sviatkom oslavoval 40. výročie svojho založenia. Ďalej pripomenula udalosť, ktorú možno v novodobej histórii slovenskej komunity v Maďarsku právom označiť za historickú, a ktorá v každodennom zhone akosi unikla našej pozornosti. Pred vyše dvadsiatimi rokmi, po prvých miestnych národnostných voľbách v roku 1994, dňa 12. apríla 1995 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie zboru Celoštátnej slovenskej samosprávy. Traja z vtedajších 53 zakladajúcich členov sú doteraz aktívnymi členmi najvyššieho voleného zboru – menovite Etelka Rybová, Matej Kešjár a Mária Nagyová, ktorým predsedníčka CSSM poďakovala za ich obetavú prácu.

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Romana Kanovská vyjadrila svoju radosť z toho, že môže byť prítomná na tejto slávnostnej udalosti a oceniť aktivity krajanov v Maďarsku. Okrem solúnskych bratov pripomenula aj národného buditeľa, politika, vedca, pedagóga a novinára Ľudovíta Štúra pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia. „Je to najmä Ľudovít Štúr, ktorý sformoval podobu dnešnej slovenčiny a otvoril tak cestu k jazykovému zjednoteniu Slovákov. Vďaka tomu sa mohla spisovná slovenčina transformovať do dnešnej podoby moderného európskeho jazyka, ktorý si obľúbili mnohí ľudia i z ďalekého zahraničia.“ K tomu dodala, že je dôležité, aby sme si naše dejiny a tradície neustále pripomínali a aj vďaka tomu posilňovali svoju identitu, a preto si váži krajanov, ktorí žijú na Dolnej zemi už viac ako 250 rokov, lebo ešte dodnes prispievajú k pestovaniu slovenskej kultúry a svojho materinského jazyka – slovenčiny.

Nasledovne sa prihovoril slovenský národnostný hovorca Ján Fuzik, ktorý pred tým dlhodobo stál na čele Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a bol hostiteľom najväčšieho podujatia slovenskej komunity v Maďarsku. Na začiatku príhovoru sa vrátil do svojich spomienok a vyzdvihol tú, keď ešte ako moderátor Našej obrazovky pred 31 rokmi zavítal do Telekgerendášu a práve tu nakrúcali prvú farebnú reportáž o tradičnej žatve s pomocou vtedy deväťročného Slovenského klubu, predchodcu Pávieho krúžku Borouka. Vo svojom prejave v krátkosti prezentoval aj prvý rok fungovania parlamentného výboru pre národnosti a jeho dosiahnuté výsledky. Vďaka ich práci sa najprv dvoj- a potom strojnásobili finančné zdroje pre národnosti, v nasledujúcom roku napríklad celoštátne národnostné samosprávy budú môcť hospodáriť zo 6 miliárd forintov.

Predseda Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík hovoril o tom, že Slováci svojou vytrvalosťou a pracovitosťou sedia zaslúžene v Európskej únii vedľa ďalších, starších štátov a aj krajanov viedli tieto vlastnosti k tomu, čo doteraz dosiahli. O pracovnom pobyte, ktorý absolvoval pred niekoľkými týždňami vo viacerých Slovákmi obývaných obciach v Maďarsku, sa zmienil takto: „Učiť sa slovenský jazyk a vzťah k slovenčine nie je hrdinským činom, ale normálnou ľudskou potrebou.“

Ako posledný pred odovzdaním vyznamenanie CSSM Za našu národnosť prihovoril sa vedúci národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Anton Paulik, ktorý obsiahlejšie pripomenul 20. výročie vzniku nášho najvyššieho voleného zboru.

Oficiálnu časť osláv Dňa Slovákov v Maďarsku spestrilo vystúpenie členov Mládežníckej koncertnej dychovky zo Slovenského Komlóša.

Potom už predsedníčka CSSM A. Hollerová Račková a podpredsedovia Tomáš Nagy František Zelman odovzdali vyznamenania Za našu národnosť. V tomto roku Valné zhromaždenie CSSM udelilo vyznamenanie Anna Bačkaiová, Zuzana Oczotová a Folklórný spevácky súbor Horenka v Kétšoproni. Vyznamenanie získajú na základe odporúčaní jednotlivcov a zborov osoby, ktoré vykonávali alebo vykonávajú významnú činnosť v prospech Slovákov v Maďarsku, prípadne vytvorili trvalé hodnoty v oblasti slovenskej kultúry, literatúry, výtvarného umenia, vedy alebo spoločenského diania.

ANDREA KISS

Foto: zp, csl

 

VIAC FOTOGRAFIÍ K REPORTÁŽI

http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/22981-d-stojne-oslavy-d-a-slovakov-v-ma-arsku