Dotácie 2013

Inštrukcia pre žiadateľov o dotácie 2013

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
v súlade s článkom 11 ods. 1 písm. c) vnútorného predpisu č. 38/2012
vyhlasuje
   
VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2013
 
Milí krajania,
dovoľujeme si vás informovať, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí novelizoval  a skrátil dotačnú smernicu, ako aj metodický pokyn pre poskytovanie dotácií v r. 2013. Novelizáciou sme sa snažili odstrániť aj tie nedostatky, na ktoré ste poukazovali počas roka 2012. Novelizácia dotačného systému na rok 2013 sa prejaví vo viacerých zjednodušeniach pri uplatňovaní zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí, napr.:  

 • prehľadný systém 4 oblastí štátnej podpory, bez podprogramov,
 • možnosť udelenia mimoriadnej dotácie počas celého rozpočtového roka,
 • možnosť vytvoriť si bankový účet až po zverejnení zoznamu schválených žiadostí.

 
Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2013 zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Prioritou v pôsobnosti úradu bude najmä podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady pre komunikáciu a spoluprácu medzi úradom a krajanmi, ako aj medzi krajanmi po celom svete tak, aby táto spolupráca bola efektívnejšia než doteraz. Ďalšou nemenej významnou prioritou bude podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže. Všeobecne budú preferované projekty s dlhodobejším účinkom.
 
 
Medzi základné kritériá hodnotenia žiadostí o dotáciu v roku 2013 budú patriť :

 1. účel projektu,
 2. opodstatnenosť navrhovaného rozpočtu projektu,
 3. účinok projektu,
 4. cieľová skupina projektu,
 5. význam a dôležitosť projektu v kultúrno-spoločenskom kontexte,
 6. prínos projektu pre šírenie dobrého mena Slovenskej republiky

 
 
Časový harmonogram:
do 31.1.2013  lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2013
do 15.3.2013  odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu
do 15.4.2013  spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie
do 15.5.2013  zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie
od 16.5.2013  uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií
 
Hodnotené budú len včas predložené a  úplné žiadosti. Na základe posúdenia kvality projektov budú žiadostiam o dotácie prideľované bodové ohodnotenia, ktorých súčet stanoví poradie žiadostí v každej oblasti. Úspešné budú len tie žiadosti, ktoré dosiahnu najmenej 50% bodov z limitu, ktorým je súčin počtu kritérií a hornej hranice bodového rozpätia. Dotačná komisia navrhne jednotlivým projektom výšku finančnej dotácie, ako aj oprávnené účelové položky dotácie. Poskytnutie dotácie a výšku finančnej podpory schvaľuje predseda úradu na základe odporúčaní dotačnej komisie.
 
Žiadosť sa musí podať najprv elektronicky, a to TU. Po správnom vyplnení elektronického formulára a jeho potvrdení z Vašej e-mailovej adresy bude vaša žiadosť akceptovaná: úrad jej pridelí číslo a zaradí ju do jednej zo 4 oblastí poskytovania dotácií. Následne Vám úrad zašle elektronické potvrdenie prijatia žiadosti, v ktorom Vás vyzve na zaslanie písomnej žiadosti aj písomných príloh k žiadosti (podľa čl. 6 ods. 5 dotačnej smernice), ako aj osobitných náležitostí žiadosti (elektronicky aj písomne), t.j. vybraných príloh k Metodickému pokynu. Žiadosť aj všetky prílohy musia byť úplné a správne vyplnené. Všetky prípadné nedostatky musia byť odstránené do 30 kalendárnych dní od prijatia elektronickej žiadosti. V opačnom prípade bude žiadosť vyradená.
 
 
Základné dokumenty dotačného systému na rok 2013:
 
Elektronický formulár žiadosti o poskytnutie dotáciena podporu projektu v r. 2013
Formulár je možné stiahnuť tu (.doc formát) aj tu (.pdf formát).
 
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí(.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)
 
Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013 (.doc formát)

Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotácií
v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2013 (.pdf formát)

 
Oblasti dotačného systému v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
na rok 2013 (.doc formát)

Oblasti dotačného systému v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí
na rok 2013 (.pdf formát)

 
Zmluva o poskytnutí dotácie (.doc formát)
Zmluva o poskytnutí dotácie (.pdf formát)

Zoznam príloh Smernice (.pdf formát)
Zoznam príloh Metodického pokynu (.pdf formát)
 
 
Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí
(spolu)organizovaných úradom v roku 2013:
 
Úrad bude aj v roku 2013 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie, cestovné), a  to v rámci oblasti „Kultúra“.
Zoznam podujatí:

 • Palárikova Raková (46. ročník) 
  apríl – máj 2012, Čadca a obec Raková v okrese Čadca; hlavným organizátorom je Kysucké kultúrne stredisko v Čadci
   
 • Beseda s literárnymi tvorcami v rámci Martinskej literárnej jari (13. ročník)
  máj 2013, Martin; v spolupráci so Slovenskou národnou knižnicou v Martine
   
 • Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  (21. ročník)
  jún 2013
   
 • Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí
  5.7.2013, Bratislava
   
 • Krajanská nedeľa v rámci Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (48. ročník)
  11. – 15.7.2013, Detva
   
 • Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (17. ročník)
  26. – 28.7.2013, Dulovce; hlavnými organizátormi sú obec Dulovce a Miestny odbor Matice Slovenskej v Dulovciach
   
 • Medzinárodný knižný veľtrh „Bibliotéka“ (21. ročník) 
  november 2013, Bratislava; hlavnými organizátormi sú Ministerstvo kultúry SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
   
   
  Žiadosti o dotácie – spolu so všetkými prílohami a osobitnými náležitosťami – je kvôli finančnej kontrole potrebné zasielať aj písomne, poštou na adresu:

  Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
  Radlinského 13
  817 80 Bratislava 15
  Slovenská republika
    
  Bratislava 12.12.2012

                                                                                                 RNDr. Igor Furdík
                                                                                                       predseda