Dotácie 2015

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 

v súlade s čl. 11 vnútorného predpisu č. 7/2014

vyhlasuje  

VÝZVU NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O DOTÁCIU NA ROK 2015

Vážení krajania,

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ďalej len „úrad“) v zmysle § 5 zákona č. 474/2005 o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a platných vnútorných predpisov úradu č. 7/2014 z 13.10.2014 (Smernica о poskytovaní dotáciív pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí) a Smernica č. 8/2014 z 13.10.2014 (Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotácií

v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí)zverejňuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2015(ďalej len „žiadosti“) pre účely v zmysle uvedeného zákona pre oblasti :

a)    vzdelávania, vedy a výskumu,
b)    kultúry,
c)    informačnú,
d)    médií.

Na dotácie v roku 2015 bolo vyčlenených 819.916,- EUR.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií, ako súčastí štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude aj v roku 2015 podpora aktivít zameraných  na oblasť posilňovania národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, podpora ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a podpora vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Prioritou v pôsobnosti úradu bude najmä podpora zvyšovania úrovne vzdelávania detí a mládeže, a to predovšetkým z hľadiska znalosti jazyka a upevnenia národnej identity.

Ďalšou prioritou bude podpora informatizácie s cieľom vytvoriť lepšie predpoklady prešírenie informácií, prístup k informáciám krajanských komunít, vytvorenie podmienok pre rozvoj a zefektívnenie kontaktov medzi krajanmi po celom svete a zefektívňovanie spolupráce medzi úradom a krajanmi.

Všeobecne budú preferované projektys dlhodobejším účinkom.

Základnými kritériami na posúdenie žiadostisú:

a)        súlad projektu so zákonom o Slovákoch žijúcich v zahraničí, s Koncepciou štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí do roku 2015 a s prioritami úradu,
b)        kultúrno-spoločenský význam projektu v komunite,
c)        prínos realizácie projektu pre cieľovú skupinu,
d)       predpokladaná efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov.

Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi len na základe elektronickej a zároveň aj písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie. Elektronicky – prostredníctvom elektronického online systému TU

Písomnú žiadosť je potrebné zaslaťna adresu:

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Radlinského 13
817 80 Bratislava 15
Slovenská republika

Žiadosti, vrátane povinných príloh, sa predkladajú úradu najneskôr do 30. novembra 2014, pričom rozhodujúci je dátum registrácie v elektronickom systéme a dátum poštovej pečiatky na obálke písomne zaslanej žiadosti.

Každá doručená žiadosť bude zaevidovaná odborom dotácií a ekonomiky a bude jej pridelené evidenčné číslo podľa poradia v registri žiadostí vo formáte ČÍSLO ŽIADOSTI/SKRATKA KRAJINY/2015. Po úspešnej evidencii žiadosti elektronickým systémom žiadateľ dostane prostredníctvom emailu vyrozumenie o zaevidovaní žiadosti a čísle, ktoré bolo pridelené jeho žiadosti.

V prípade, ak sa počas administratívnej kontroly zistí, že žiadosť nespĺňa predpísané náležitosti uvedené v zákone, vo výzve, ostatných usmerneniach a vnútorných predpisoch, ktoré tvoria prílohy výzvy, úradvyzve žiadateľa, aby v lehote do 15 dní od doručenia výzvy odstránil nedostatky, alebo neúplnú žiadosť doplnil. Úrad svoju výzvu na odstránenie nedostatkov žiadateľom zasiela elektronicky  iba raz a nebude ju opakovať.

Vzhľadom k tomu, že komunikácia ohľadne odstránenia nedostatkov v žiadosti sa bude uskutočňovať výlučne elektronicky (e-mailom), žiadatelia o dotácie musia dbať na to, aby v žiadosti uviedli svoju funkčnú emailovú adresu. Zároveň počas výzvy pravidelnekontrolovali prichádzajúce emaily či neboli vyzvaní, aby odstránili nedostatky či doplnili svoju žiadosť.

Úrad upozorňuje, že na dotáciu nie je právny nárok.

Úrad bude posudzovať len tie žiadosti, ktoré budú spĺňať predpísané náležitosti, ktoré sú uvedené vo vnútorných predpisoch úradu č. 7/2014 z 13.10.2014(Smernica о poskytovaní dotácií)a č. 8/2014(Metodický pokyn o poskytovaní dotácií na rok 2015)a boli predložené na úradv stanovenom termíne.

Žiaosti, ktoré nebudú obsahovať všetky povinné prílohy v súlade so zákonom, výzvou a ostatnými usmerneniami a vnútornými predpismi úradu, ktoré tvoria prílohy tejtovýzvy, nebudú akceptované a nebudú predložené na ďalšie hodnotenie.

Ďalšie podrobnosti o poskytovaní dotácií sa nachádzajú vo vnútorných predpisoch úradu č. 7/2014(Smernica о poskytovaní dotácií)a č. 8/2014 (Metodický pokyn o poskytovaní dotácií na rok 2015),ktoré sú prílohami tejto výzvy. (Aktualizované dňa 16.10 – zmena formátu bankového spojenia do formátu IBAN) 

Časový harmonogram dotácií  2015:

do 30.11.2014 – lehota na podávanie žiadostí o dotáciu v r. 2015,
do 15.12.2014-odstraňovanie formálnych nedostatkov žiadostí o dotáciu (iba jedna výzva),
do 31.01.2015-spracovanie žiadostí o dotáciu na hodnotenie,
do 01.03.2015-zasadnutia dotačných subkomisií a dotačnej komisie,
od 11.03.2015 – uzatváranie dotačných zmlúv a poskytovanie dotácií

Základné dokumenty dotačného systému na rok 2015:

Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí(.doc formát)
Smernica о poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (.pdf formát)
Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotáciív pôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2015 (.doc formát)
Metodický pokyn predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí o poskytovaní dotáciívpôsobnosti Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí na rok 2015 (.pdf formát)

Zoznam vzdelávacích, kultúrnych a spoločenských podujatí (spolu)organizovaných úradom v roku 2015:

Úrad bude aj v roku 2015 z rozpočtu na dotácie uhrádzať náklady vybratých účastníkov podujatí (spolu)organizovaných úradom. Záujemcovia o účasť na týchto podujatiach môžu požiadať úrad o finančnú podporu na úhradu s tým spojených výdavkov (napr. strava, ubytovanie,cestovné) a to v rámci oblasti „Kultúra“.


Zoznam podujatí:

§   Palárikova Raková (48. ročník), termín: apríl, Čadca a obec Raková, hlavní organizátori: Kysucké kultúrne stredisko v Čadci, Žilinský samosprávny kraj, Mesto Čadca, Obec Raková,
§   Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko  (23. ročník), termín: jún, Nové Zámky, hlavní organizátori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo kultúry SR, Matica slovenská, Mesto Nové Zámky,
§   Pamätný deň Slovákov žijúcich v zahraničí, termín: 5. júl, Bratislava, hlavný organizátor: ÚSŽZ,
§   Krajanská nedeľa a Dolnozemský dvor v rámci 50. Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve (42. ročník Krajanskej nedele, 2. ročník Dolnozemského jarmoku), termín: júl, Detva, hlavní organizátori: Mesto Detva, ÚSŽZ,
§   Južnoslovenské detské a mládežnícke folklórne slávnosti v Dulovciach (19. ročník), termín: júl, Dulovce, hlavní organizátori: Obec Dulovce a Miestny odbor Matice Slovenskej v Dulovciach,
§   Letná škola žurnalistiky (9. ročník), termín: august, Bratislava, hlavní organizátori: ÚSŽZ a Katedra žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave.

V Bratislave dňa 14.10.2014
           
RNDr. Igor Furdík
predseda