Evanjelický chrám vo Veľkom Bánhedeši rozozvučali spevácke zbory Slovákov v Maďarsku

V tomto roku 120-ročný evanjelický kostol vo Veľkom Bánhedeši sa stal dejiskom jedného z najväčších podujatí slovenských veriacich v Maďarsku. V slnečné sobotné predpoludnie, 19. septembra sa tu uskutočnilo 13. ekumenické stretnutie speváckych zborov a koncert chrámovej hudby. V reportáži týždenníka Slovákov v Maďarsku ĽUDOVÉ NOVINY približuje na portáli www.luno.hu reportérka ANDREA KIŠŠOVÁ.

Veľkolepé podujatie otvorila miestna farárka Magdolna Lászlóová Háziová. „Priznám sa, nehovorím po slovensky, ale bolo a bude vždy mojou srdcovou záležitosťou počas mojej služby odovzdávať reč a tradície slovenských predkov, a je to často aj boj proti veterným mlynom,” vyjadrila sa farárka.

„Je dobré, že aj dnes máme príležitosť, aby sme sa v bratsko-sesterskom spoločenstve spolu modlili, spievali, chválili nášho Boha,“ zneli úvodné slová putujúcej evanjelickej farárky Hildy Fabuľovej Gulácsiovej. „Vhodný je náš pán na všetky chválospevy, on je ten, ktorý miluje nás, kto sa postará o nás. Prijímajme to pripravené požehnanie aj dnes s otvoreným a úprimným srdcom.“

Farár Zoltán Nagy začal kázeň osobným zážitkom. Prezradil, že jeho dobrý vzťah k hudbe a spevu korení v ranom detskom veku a trvá dodnes. Ešte ako škôlkar začal chodiť do hudobnej školy, hral na husliach, neskôr sa stal členom spevokolu a teraz spieva spolu s veriacimi. „Pre mňa je jedným z najväčších zázrakov a najkrajších pocitov spolu spievať a Boha chváliť spevom,“ povedal Z. Nagy. „Už od Martina Luthera sme sa naučili: po teológii je druhým najväčším umením muzika,“ zdôraznil dôležitosť hudby.  Po pobožnosti všetci účastníci podujatia zaspievali spoločne Otčenáš. Na organe hral István Sipos.

Účastníkov v mene hlavného organizátora, Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku pozdravila Edita Szekeresová a Mariana Bajczerová Melegová. Zvlášť pozdravili generálneho konzula Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Štefana Daňa, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igora Furdíka, riaditeľa národnostného odboru Ministerstva ľudských zdrojov Antona Paulika a hlavného poradcu národnostného oddelenia Ministerstva ľudských zdrojov Štefana Kraslána.

Po pozdrave sa ujala slova predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. „Dlho som rozmýšľala nad tým, čo by a mohlo stať hlavným motívom môjho prejavu, a keď som vstúpila do kostola, vtedy som si uvedomila, že na tomto podujatí sú zastúpené všetky regióny a všetky náboženstvá Slovákov v Maďarsku. A ak nič iné už nedosiahneme týmto podujatím, len to, že sme sa tu všetci stretli, tak už stálo za námahu zorganizovať toto stretnutie,“ povedala predsedníčka CSSM. Ďalej sa zmienila o tom, že vtedy, keď CSSM začala budovať svoj systém inštitúcií, mnohé úlohy odovzdala im, ale nie náhodou náboženský život nepripojila ani k jednej z nich, ale má ich na starosti Náboženský a sociálny výbor. Podľa jej slov v živote slovenských cirkevných obcí v Maďarsku dodnes zohráva významnú úlohu spev a hudba. Evanjelici sa pridržiavajú Tranoscia a piesní v ňom napísanom v slovakizovanej češtine a hoci už katolíci a gréckokatolíci vo väčšine nemajú bohoslužby v slovenskom jazyku, pokladajú za dôležité, aby spevy odzneli v materinskom jazyku ich predkov. „To všetko svedčí o tom, a svedčilo o tom aj Mariánske stretnutie, ktoré sa uskutočnilo nedávno v Baňačke, že spev a hudba sú najhlbšou vrstvou nášho života, našej identity.“

Starosta hostiteľskej obce Sándor Farkas prítomných zaviedol naspäť do roku 1895, keď bol posvätený evanjelický kostol vo Veľkom Bánhedeši. Predtým sa pobožnosti konali v malom kostole vybudovanom v roku 1859, ktorý slúžil zároveň aj ako obilnica. Pre tieto nevhodné priestory bolo každý rok aktuálnou otázkou vybudovanie nového kostola. Presbyteri vynaložili veľké úsilie, nakoniec sa o výstavbe nového chrámu rozhodlo v roku 1892, jeho miesto určili vedľa starého, malého kostola a vypísali konkurz. Víťazom sa stal Jozef Krimm a jeho projekt, ktorý sa dal uskutočniť za 19 990 forintov. Stavba sa začala na jar 1895 a na jeseň ju už dokončili. Starosta S. Farkas sa vo svojom prejave poďakoval predkom za ich vytrvalosť a úsilie, a vyzval prítomných, aby ich spolu nasledovali.

Čestná členka Spolku pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši Mária Žiláková vyjadrila vďaku organizátorom, všetkým účastníkom, že prišli na podujatie, a speváckym zborom, ktoré obohatili toto predpoludnie spevom. Poďakovala sa aj za morálnu podporu, ktorú čoraz menšia obec a slovenský kolektív potrebuje.

Po oficiálnom privítaní nasledovala očakávaná hudobná časť, v rámci ktorej vystúpilo päť súborov z Maďarska a zo susedného Srbska. Koncert otvoril ženský spevokol Rozmarín z Baňačky. Vedúcou tohto súboru už od roku 1999 je Mária Holodová. Na stretnutí sa predstavili gréckokatolíckymi vianočnými piesňami, ktoré sú im srdcu blízke.

Slovenský spevácky zbor Ozvena z Budapešti založili v roku 2000 ako spoločenskú organizáciu z amatérskych slovenských spevákov. Jeho vedúcou je Zuzana Hollósyová. Na podujatie vybrali zo svojho širokého repertoáru slovenské aj latinské piesne. Členovia spevokolu Kvety Hút z Pálházy sa predstavili zemplínskymi mariánskymi piesňami a prezradili aj to, že sa snažia vždy zúčastniť na rôznych speváckych stretnutiach, medzi nimi na Mariánskom stretnutí cirkevných zborov v Baňačke, lebo toto spoločenstvo je pre nich najväčšou hodnotou, vďaka hudbe sa cítia ako jedna rodina. Následne si obecenstvo vypočulo žalmy a spevy z Tranoscia v podaní spevákov zboru Čabianska ružička, ktorý založili v roku 1995 slovenskí pedagógovia z Békešskej Čaby a spravuje ho Dom slovenskej kultúry. Ako posledný sa predstavil obecný cirkevný miešaný spevácky zbor slovenskej evanjelickej cirkvi, ktorý vznikol iba pred pár mesiacmi z iniciatívy kantorov z Hložian, Kulpína a Báčskeho Petrovca, ako i členov mladších cirkevných spevokolov vo Vojvodine. V repertoári 30-členného zboru sú skladby a cirkevné piesne od renesančnej doby až po súčasnosť, ako i príležitostné a umelecké zborové skladby s cirkevnou tematikou.

Prvá časť podujatia vyvrcholila spoločným zaspievaním staroslovanského spevu z Tranoscia: Chváltež Boha našého.  V neďalekom Kultúrnom dome sa následne konalo otvorenie výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815-1856. Ekumenické stretnutie speváckych zborov a koncert chrámovej hudby sa skončilo v príjemnej, družnej atmosfére pri spoločnom obede.

Spoluorganizátormi stretnutia boli Slovenské regionálne kultúrne stredisko Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku v Slovenskom Komlóši, Evanjelický cirkevný zbor vo Veľkom Bánhedeši, Samospráva obce Veľký Bánhedeš, Slovenská národnostná samospráva vo Veľkom Bánhedeši, Spolok pre zachovávanie slovenských tradícií vo Veľkom Bánhedeši a Slovenská samospráva Békešskej župy.

(kan)

Foto: autorka