Expertná komisia zahraničných Slovákov a odborníkov zo Slovenska rokovala v Bratislave

V piatok 8. decembra 2017 sa v Bratislave uskutočnilo neformálne zasadanie Expertnej komisie Slovákov žijúcich v zahraničí a odborníkov zo Slovenska, ktoré organizovalo Svetové združenie Slovákov v zahraničí (SZSZ) v súčinnosti s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).  Podujatie finančne podporilo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, ktoré schválilo projekt na posilňovanie vzťahov Slovenskej republiky s krajanmi vo svete v rámci fondu určeného na občianske iniciatívy.

Nosnou témou bolo posilňovanie spolupatričnosti medzi krajanskými komunitami navzájom a vo vzťahu k materskému Slovensku i hľadanie nových prístupov pri upevňovaní národného povedomia. Hlavné súčasné výzvy tvoria zmeny podmienok života v domovských štátoch krajanov i na Slovensku pod vplyvom globalizácie. Jej dôsledky sa vo všeobecnosti premietajú od prirodzenej asimilácie, cez vytrácanie sa medzigeneračného (krajanského) dialógu až po vyľudňovanie tradičných krajanských priestorov (prevažne) z ekonomicko-sociálnych dôvodov.

ÚSŽZ predložil účastníkom materiál so základnou informáciou o súčasne používanej metodike prerozdeľovania dotácií na podporu aktivít krajanských komunít z dotačného systému ÚSŽZ. Táto je postavená na špecifičnostiach teritoriálnych (stredná a južná Európa, západná Európa, zámorské štáty) a pokrývania jednotlivých oblastí podľa zákona 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí (vzdelávanie, veda a výskum, kultúra, informačná oblasť a médiá). Metodika uvádza približné percentuálne kvóty na dotácie do jednotlivých krajín, ako aj do jednotlivých oblastí určené na základe skutočného stavu prideľovania dotácií za roky 2014-2016.

Zasadania, ktorému predsedali predseda SZSZ Vladimír Skalský a predseda ÚSŽZ Ján Varšo, sa zúčastnilo takmer 30 odborníkov z 9 krajín sveta a zo Slovenska. Počas niekoľkohodinovej konštruktívnej diskusie, ktorú viedol predseda SZSZ Vladimír Skalský, odznel celý rád námetov a postrehov od expertov z Českej republiky, Írska, Maďarska, Nemecka, Rumunska, Slovenskej republiky, Srbskej republiky, Švédska a USA. Diskusiu zhrnul predseda ÚSŽZ Ján Varšo, ktorý konštatoval, že cieľom štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom je upevňovať národné povedomie a pocit spolupatričnosti Slovákov. Informoval tiež, že na rok 2017 ÚSŽZ zaevidoval 796 žiadostí o dotácie v celkovej sume cca 3,5 mil €.  Experti nevzniesli zásadné výhrady k súčasnej metodiky prerozdeľovania dotácií s dôrazom na investovanie do aktivít škôl a mládeže, čomu by citeľne pomohlo získanie dodatočných rozpočtových zdrojov.

 

Diskusia v oblasti dotačnej politiky bola zameraná najmä na nasledujúce otázky:

*        posilňovanie spolupatričnosti medzi krajanmi a vo vzťahu k Slovenskej republike

*        udržiavanie vyváženej podpory aktivít krajanov v domovských štátoch a na Slovensku

*        udržiavanie vyváženej podpory podujatí podľa regiónov a jednotlivých oblastí  podpory

*        udržiavanie vyváženej podpory lokálnych, regionálnych i celoštátnych aktivít krajanov

*        podpora kapitálových investícií vo vlastníctve spolkov krajanov podľa možností ÚSŽZ

*        pozornosť oceňovaniu aktivít krajanov a spolkov zo strany ÚSŽZ a Slovenskej  republiky

*        účinnejšie zapojenie ústavných činiteľov Slovenskej republiky do krajanskej agendy

 

 

ÚSŽZ

Bratislava 12. december 2017