FACEBOOK NA WEBE AJ PORTÁLI ÚSŽZ posilní komunikáciu úradu s krajanmi i prepojenosť medzi nimi samotnými

Od novembra tohto roku sa Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí rozhodol posilniť svoju komunikáciu s krajanmi a tým aj väčšiu frekvenciu informácií o krajanskom svete prostredníctvom podpory sociálnych sietí. V nasledujúcich dňoch a týždňoch si preto, ctení krajania, viac všímajte dianie a zmeny- najmä pridanie tlačidla a banera Facebooku, resp. služby Instagramu či ďalších sociálnych sietí, prostredníctvom ktorých budete môcť zdieľať slovné aj obrazové informácie Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Už na zakladajúcom zasadnutí Komisie pre médiá a vydavateľskú činnosť Slákov žijúcich v zahraničí (poradný orgán predsedu ÚSŽZ mal svoje inauguračné stretnutie v utorok 24. septembra 2019 v Košiciach) sa praktická potreba a priam nevyhnutnosť podporiť internetové médiá ÚSŽZ (oficiálne webové sídlo www.uszz.sk a zajedno aj informačno-publicistický portál Slovenské zahraničie – www.slovenskezahranicie.sk) sociálnymi sieťami, viedli v debatách jej členov. Zhodli sa na tom, že informačnému rozsahu komunikácie tak medzi ÚSŽZ a krajanmi, ako aj vzájomnej informovanosti krajanov medzi sebou (keďže drvivá väčšina spolkov, organizácií a inštitúcií, najmä však individuálni predstavitelia krajanských komunít komunikujú na sociálnych sieťach) v mnohom napomôže práve zriadenie vybraných sociálnych sietí na webe i portáli ÚSŽZ. Pričom v oboch prípadoch pôjde skôr o reštart, keďže svojho času (od konca roku 2011 do júna 2012) bol Facebook ich súčasťou.

Ambíciou každej sociálnej siete – a týmto trendom a zároveň aj motiváciou sa budeme principiálne riadiť aj v ÚSŽZ, by malo byť predovšetkým šírenie hodnoverných, overených, objektívnych a dobrej veci prospešných informácií. Bez nánosu bulvárneho populizmu, podpásovej rétoriky, predpojatosti, vzájomného osočovania, škandalizovania či iných neetických postupov návštevníkov facebookovej stránky či "fanúšikov" zdieľajúcich informácie z Facebooku webovej stránky ÚSŽZ a  portálu Slovenské zahraničie. Facebook na webe ÚSŽZ (s akcentom na informačný a spravodajský charakter prezentovaných či zdieľaných materiálov), ako aj na portáli Slovenské zahraničie (tu aj s presahom na  mienkotvorný aspekt) si bude ctiť nestrannosť

Hoci istý druh podprahových animozít a názorových neporozumení i nedorozumení medzi krajanmi samotnými dočista nepominul (ak ale majú vecný, obsahový, tematický a najmä krajanskú problematiku inšpirujúci, posúvajúci a obohacujúci zámer a náboj, prirodzene, nič proti podobným názorom, postrehom a pohľadom…), sme presvedčení, že Slováci žijúci v zahraničí, ako aj ich priatelia na Slovensku a všade inde vo svete, snahu ÚSŽZ byť ešte viac na pulze krajanského diania, privítajú. A teda oceňujúc príležitosť "mediálneho priestoru v stope času", si dovoľujeme vysloviť prianie, že v tomto duchu – či už ako autori samotných informácií, alebo ich zdieľaním a ďalším šírením v internetovom krajanskom prepojení – návštevníci Facebooku ÚSŽZ prispejú k často proklamovanej snahe o krajanskú spolupatričnosť, súdržnosť a vzájomnú žičlivosť.

Skromne si aj preto želáme, aby sa stali našou dennodennou súčasťou a svojou účasťou na Facebooku USŽZ – či už na oficiálnej webovej stránke úradu alebo na publicistickom portáli Slovenské zahraničie – vložili svoj intelektuálno-mediálny diel na prospech slovenskosti a slovenského krajanského sveta.

My vám, milí naši krajania, vopred za túto vašu súčinnosť, priazeň a vzájomnú podporu, ďakujeme.