FAŠIANGY – OSTAKI 2019 v Krempachoch: Slávnosť folklóru Slovákov v Poľsku

Posledný februárový víkend patril v Kultúrnom dome v Krempachoch podujatiu Fašiangy -Ostatki 2019, ktoré zorganizoval Spolok Slovákov v Poľsku v spolupráci s Miestnou skupinou SSP v Krempachoch. Dvojdňové podujatie je pestrou prehliadkou spišského i oravského i slovenského folklóru, ľudových kapiel, ľudových spevákov, sólistov a skupín, ako aj ľudových rozprávačov. Vo veselej nálade, ako sa pri fašiangoch patrí, sa diváci presťahovali do sveta ľudového umeleckého prejavu.

Sobota patrila vystúpeniam sólistov inštrumentalistov a spevákov, ako aj speváckych skupín, ľudových kapiel. V úvode podujatia sa divákom predstavila hosťujúca folklórna skupina (FSK) Goral zo Suchej Hory, ktorá prezentovala prítomným oravský folklór zo Slovenska. Pozvaná skupina sa prezentovala pred publikom vďaka Generálnemu konzulátu Slovenskej republiky v Krakove a Slovenskému inštitútu vo Varšave, ktorí finančné podporili príchod slovenského folklórneho zoskupenia medzi krajanov, za čo im patrí poďakovanie. FSK za svoje vystúpenie bola odmenená veľkým potleskom divákov.

Sobotňajším programom podujatia divákov sprevádzali krajania Dorota Mošová a Jozef Lorenc, ktorí navodili príjemnú atmosféru. Úvodom privítali ctených hostí, o. i. predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí J. Varša, konzula SR v Krakove S. Nagyho, riaditeľa Slovenského inštitútu vo Varšave A. Kromku s manželkou, zástupkyňu Malopoľského vojvodského radu pre otázky národnostných menším J. Nawalany, teritorialistku pre Poľsko z ÚSŽZ M. Ďurčaťovú, ekonómku GK SR v Krakove R. Stolárikovú, podpredsedov Spolku Slovákov v Poľsku D. Surmu, J. Majerčaka a J. Bašistiho, generálneho tajomníka ÚV SSP Ľ. Molitorisa, obvodného predsedu OV SSP na Spiši F. Mlynarčíka, richtára obce Krempachy J. Pietraszeka s manželkou, riaditeľku Kultúrneho domu v Krempachoch M. Krzysztofekovú a ďalších.

Účinkujúcich hodnotila porota v zložení: vedúca detského folklórneho súboru Jánošíček Vlasta Horniaková zo Svitu, etnografka Mária Kačmarčíková z Tribša a hudobník Michal Król z Kacvína.

Prítomnosť na podujatí predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí bola príležitosťou pre redakciu Život vyjadriť poďakovanie za udelené ocenenie pri príležitosti 60. výročia fungovania redakcie, ktoré bolo oslavované v závere uplynulého roka. Súčasne šéfredaktorka odovzdala do rúk predsedu J. Varša ďakovný list za doterajšiu podporu i spoluprácu s vyslovením želania prospešnej budúcej spolupráce.

Účinkujúci striedavo prezentovali ľudové žánre – spev a hru na hudobných ľudových nástrojoch. Medzi prihlásenými účastníkmi boli deti a mládež i dospelí z Krempách, Jurgova, Kacvína, Podvlku, Orávky, Vyšných Lápš, Fridmana, Nedece a Novej Belej.

V nedeľu sa prezentovali folklórne súbory i skupiny. Javisko patrilo zvykoslovnému i obradovému folklóru. Pred publikom sa predstavili FS Spiš z Novej Belej pod vedením J. Majerčaka s tradičnou spišskou svadbou, FS Dolina z Krempách pod vedením manželov J. a K. Lorencových so slovenskými spevmi a tancami z Horehronia, FS Hajduky pod vedením D. Mošovej s obradom krstiny, FS Mladé Hajduky pod vedením D. Mošovej a D. Krišíkovej s tradičnými spišskými tancami, Nedecká skupina „Niedzyckie Zazraki“ pod vedením A. Święteho s tlačením kapusty, DFS Malé jedličky z Vyšných Lápš pod vedením M. Braviakovej s detskými hrami, divadelná skupina Krempašské gazdinky s pradením ľanu voľakedy a detská skupina z Podvlku s tlačeným kapusty v oravskej domácnosti. Diváci si pri všetkých vystúpeniach užili veľa smiechu, radosti i s ochotou si zanôtili spolu s účinkujúcimi slovenské ľudové pesničky, ktoré sa niesli široko-ďaleko krempašským chotárom.

Užitočné boli i stretnutia v zákulisí s účinkujúcimi, kde si navzájom vymieňali svoje postrehy tykajúce sa folklórneho pôsobenia vo svojich prostrediach, možností ďalších vystúpení na podujatiach doma i na Slovensku.

Podujatie sledoval aj V. Fabišík, tvorca programu Krajanskej nedele, ktorá sa koná v rámci Podpolianskych slávností. Pre tohtoročný program v Detve si vyhliadol a nominoval tam FS Dolina z Krempách. FS Hajduky z Vyšných Lápš zasa ponúkol možnosť účastí na Jánošíkovom dukáte v Českej republike.

Porota hodnotila súťažnú prehliadku na dobrej úrovní a každý účinkujúci sa ohol porozprávať s členmi porotu o svojom vystúpení a získať takto informácie a pokyny, čo zlepšiť a ako sa rozvíjať ďalej. Vedúca poroty pani V. Horniaková nominovala niektorých účinkujúcich na detské festivaly na Slovensku.

Na záver podujatia boli vyhlásené výsledky súťažnej prehliadky a účastníci si odniesli pekné diplomy a ceny, ktoré im odovzdali zástupcovia organizátora v spoločnosti s predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Poslednú bodku za programom dal generálny tajomník ÚV SSP Ľ. Molitoris, ktorý poďakoval účinkujúcim, divákom, porote, podporovateľom podujatia a Miestnej skupine SSP v Krempachoch za vynaložené úsilie. Súčasne pozval všetkých na budúcoročné podujatie.

Podujatie bolo zorganizované s finančnou podporou

Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ

šéfredaktorka časopisu ŽIVOT

FOTO: MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ