Generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník sa s predsedom ÚSŽZ zhodli na efektívnejšej spolupráci v prezentácii krajanov i činnosti úradu v programoch RTVS

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí je si vedomý dôležitosti prezentácie aktivít krajanov, ako aj samotnej informovanosti verejnosti o problematike štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu ku krajanom v domácom mediálnom priestore. Nevraviac o tom, ak v rámci slovensko-slovenského dialógu, výmeny informácií a skúseností medzi krajanmi a ich materskou krajinou a naopak, je adekvátne k závažnosti i príťažlivosti témy vytvorený aj priestor poskytnutý najmä verejnoprávnymi médiami na Slovensku. K týmto i ďalším oblastiam prezentácie tematiky krajanského života, ako aj nastaveniu efektívnejších foriem a obsahu spolupráce, diskutovali v utorok 8. septembra 2020 počas pracovného stretnutia pod rozhlasovou pyramídou Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS), s Milanom Jánom Pilipom, predsedom Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ).

ÚSŽZ a RTVS, čo zhodne konštatovali obaja štatutári inštitúcií, budú nové formy súčinnosti (či už v mediálnom partnerstve a podpore podujatí organizovaných úradom na Slovensku, alebo prezentovanej krajanskej tematiky vo vysielacej dramaturgii RTVS v jej rozhlasových okruhoch a televíznych programoch) odvíjať od zmluvy o spolupráci z 31. mája 2016, ktorá sa po vzájomnej dohode predlžuje. V tomto kontexte k možnostiam a spôsobom ako posilniť informovanosť rozhlasových poslucháčov a televíznych divákov na Slovensku prostredníctvom RTVS sa okrem J. Rezníka vyjadrili  aj Jozefína Mikleová, šéfdramaturgička Radia International Slovakia(RSI) RTVS a redaktorka RSI Ingrid Slaninková, ktorej relácia Slováci vo svete vo vysielaní Krajanskej redakcie RSI, ale aj  stretáva sa už viac ako 25 rokov teší záujmu krajanov.

Ak J. Rezník a M. J. Pilip hovorili o ďalšom spestrení obsahu RTVS krajanskou tematikou v rámci STV (Dvojka) a Slovenského rozhlasu (vysielacie okruhy RSI, Rádio Slovensko, Rádio Regina), potom sa to týka aj samotnej prezentácie aktivít ÚSŽZ vo vzťahu ku krajanom, a to konkrétne v takých vysielacích formátoch, ako je napríklad relácia Z prvej ruky – bezmála hodinový publicistický rozhovor, ktorý denne v pracovnom týždni vysiela Rádio Slovensko.V tejto súvislosti ÚSŽZ oceňuje, čo podčiarkol na stretnutí aj jeho podpredseda Peter Prochácka, otvorenosť k tematike krajanského života a jeho prezentácie aj v ďalších formátoch rozhlasovej publicistiky, vďaka ktorým sa poslucháči na Slovensku viac zbližujú so životom a aktivitami našich krajanov. Aj preto si zasluhuje pozornosť relácia Nočná pyramída, v ktorej sa z času na čas objaví výnimočná osobnosť z krajanskej komunity, predtým aj dlhodobo s patričným ohlasom vysielaná relácia Naši a svetoví.

Napokon, v samotnej zmluve medzi RTVS a ÚSŽZ sa deklaruje, že  obe inštitúcie "sa zaväzujú spolupracovať pri zabezpečovaní a šírení informácii o Slovákoch žijúcich v zahraničí doma i vo svete s cieľom podporovať povedomie obyvateľov Slovenska a krajanov o kultúrnych hodnotách, tradíciách a spôsobe života krajanov ako súčasti spoločného národného kultúrneho dedičstva a prispievať tak k upevňovaniu a rozvoju vzájomných vzťahov medzi Slovákmi žijúcimi v zahraničí a Slovenskou republikou ako ich materskou krajinou."   Ak pre médiá neodmysliteľne platí, že v konkurenčnom boji s inými získava a vyhráva ten, kto má k zdroju informácií aj vďaka nastaveným vzťahom bližšie, flexibilnejšie a tým aj účinnejšie, pre štátnu inštitúciu, akou je ÚSŽZ, je zasa prínosné, keď aj prostredníctvom vkladu našich krajanov do slovensko-slovenského dialógu informuje a objektívne zvesti šíri renomovaný a maximálne dôveryhodný partner, akým je RTVS.

V tomto duchu sa J. Rezník a M. J. Pilip zhodli na obsahovo pestrejšom a tematicky flexibilnejšom pokračovaní spolupráce, pričom budú mať na zreteli aj televíznu zložku RTVS. Tá okrem iných aktivít  má ambíciu obnoviť vysielanie divácky príťažlivého publicistického formátu Slováci vo svete (RTVS, Štúdio Košice) aj v nastavení problematiky života a istých špecifických aspektov a potrieb nových krajanských komunít, ale aj jednotlivcov, ktorí po vzniku samostatnej štátnosti vo veľkom počte pôsobia, študujú či podnikajú  za hranicami našej vlasti, no túžia mať s ňou svoj stály kontakt a ľudské i kultúrne prepojenie.

Na titulnej fotografii:

Po stretnutí predstaviteľov RTVS a ÚSŽZ "pod pyramídou" v Slovenskom rozhlase (zľava): Milan Ján Pilip, predseda ÚSŽZ, Jaroslav Rezník, generálny riaditeľ RTVS, Peter Prochácka, podpredseda ÚSŽZ.