Gorazdov literárny Prešov 2019

Pred tridsiatimi rokmi sme na Slovensku zaznamenali zrod novodobej kresťanskej, kultúrnej, národnej a štátnej tradície – svätogorazdovskej. Jej hlavným poslaním je približovať život, dielo, skutky prvého slovenského vzdelanca a svätca Gorazda. Realizáciou množstva celonárodných podujatí aktualizovať myšlienkový presah tohto diela do našej prítomnosti. Jedným z takýchto podujatí je aj literárna súťaž, ktorá sa už dvadsaťštyri rokov koná pod názvom Gorazdov literárny Prešov.

Nosnými cieľmi Gorazdovho literárneho Prešova (GLP) je iniciovať tvorbu duchovnej poézie, prózy a drámy na Slovensku; prispieť k poznaniu života a diela sv. Gorazda, prvého po mene známeho vzdelanca – polyhistora a svätca slovenského pôvodu; prispieť k poznaniu života a diela sv. Konštantína – Cyrila a Metoda a vytvoriť platformu na odborné usmerňovanie takejto tvorby a tvorivý dialóg autorov, ktorí sa venujú nábožensky orientovanej literárnej spisbe.

K charakteristike súťaže: súťaž je celoštátna, s medzinárodnou účasťou súťažiacich. Je jednokolová, vyhlasuje sa každý rok. Súťaž nie je tematicky ohraničená. Autori by sa však vo svojich literárnych prácach mali inšpirovať dielom nášho prvého po mene známeho literáta, spisovateľa, prekladateľa – svätého Gorazda. Gorazdovi sa pripisuje autorstvo omšovej knihy Kyjevské listy, spoluautorstvo na dielach Život Konštantína a Život Metoda (podľa P. J. Šafárika, E. Paulínyho, Š. Ondruša i ďalších bádateľov plné autorstvo diela Život Metoda). Gorazd sa výraznou mierou pričinil aj o prvé preklady diel do staroslovenského jazyka, najmä o preklad Svätého Písma, ale aj literárnych, pedagogických, právnických a iných textov.

Tohoročná literárna súťaž bola vyhlásená 31. mája 2019. Jej uzávierka je 15. októbra 2019. Podrobné propozície XXIV. ročníka GLP sú zverejnené na matičnej webovej stránke: https://matica.sk/gorazdov-literarny-presov-xxiv-rocnik/, tiež na weboch ďalších spoluvyhlasovateľov – napr. hlavného garanta súťaže – Divadla Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov http://djzosvetapresov.weebly.com/propoziacutecie-suacute357a382e-xxiv-glp.html.

Súťaž je orientovaná na autorov všetkých vekových kategórií, ktorí vo svojom literárnej tvorbe stvárňujú prvopočiatky našich národných kresťanských dejín a tradícií, zachytávajú život významných osobností a posolstvá významných udalostí národnej a kresťanskej histórie i súčasnosti, oceňujú a oslavujú duchovné hodnoty kresťansky orientovanej kultúry. Autori budú rozdelení do dvoch vekových kategórií, v prvej budú súťažiť žiaci ZŠ, v druhej mládež (študenti SŠ) a dospelí autori.

Gorazdov literárny Prešov cieľavedome, v duchu medzinárodného Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva (UNESCO) prispieva k plneniu dôležitej úlohy pri tvorbe, ochrane, zachovávaní, no najmä znovuvytváraní kresťanského nehmotného kultúrneho dedičstva, kde má svoje pevné miesto aj svätogorazdovská tradícia.

XXIV. Gorazdov literárny Prešov tvorí súčasť jubilejných XXX. svätogorazdovských dní na Slovensku a Dekády svätého Gorazda na Slovensku 2016 – 2025, nad ktorými jedenástykrát prevzal záštitu exprezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.

Významnými tematickými dominantami XXIV. GLP sú jubileá viažuce sa k významným osobnostiam, udalostiam, inštitúciám súvisiacim s našou štátnosťou:                                                                              

–Rok 2019 bol vyhlásený za Rok Milana Rastislava Štefánika – sté výročie úmrtia,                                      

–Rok 2019 je významným rokom Matice slovenskej – sté výročie jej oživotvorenia a                                

– Rok 2019 je významným rokom svätogorazdovskej tradície na Slovensku.

V národných tradíciách sú to jubileá:

– 100. výročie smrti M. R. Štefánika 4. máj 1919, jednej z najvýznamnejších osobností v novodobých dejinách Slovenska. Bol astronómom, vedcom, významným politikom, diplomatom, vojakom, fotografom, vojenským letcom, špecialistom na bezdrôtovú telegrafiu, jedným zo zakladateľov vojenskej meteorológie, písal knihy i básne. Od roku 1918 bol generálom Francúzskej armády a tiež generálom československých légií. Od roku 2004 je generálom Ozbrojených síl SR in memoriam. 4. máj – výročie úmrtia M. R. Štefánika je pamätným dňom SR Zákon č. 117/1990 o zásluhách, M. R. Štefánika oficiálne uznal, že „sa zaslúžil o vznik spoločného štátu Čechov a Slovákov“. V roku 2020 si pripomenieme 140. výročie jeho narodenia. Narodil sa 21. júla 1880 v Košariskách pri Brezovej pod Bradlom.

– 150. výročie úmrtia Štefana Moysesa, prvého predsedu Matice slovenskej 5. júl 1869. Významný činiteľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, diecézny biskup, pedagóg, kultúrny pracovník, verejný činiteľ, národovec. Po založení Matice slovenskej r. 1863, o povolenie ktorej sa významne pričinil, ho zvolili za predsedu prvej slovenskej úradne povolenej kultúrnej ustanovizne. V tejto funkcii usmerňoval jej činnosť v záujme všestranného rozvoja národnej kultúry, vedy, vzdelávania a ľudovýchovy. Spolu s prvým podpredsedom, evanjelickým superintendentom Karolom Kuzmánym predstavovali na čele Matice dvojicu takmer legendárnu, symbolizujúcu preklenutie konfesionálnych rozporov. Zrodila sa tak moysesovsko-kuzmányovská tradícia, symbol jednoty národa, tolerancie a vznik moderného ekumenizmu.

– 100. výročie oživotvorenia Matice slovenskej 1. januára 2019. Matica slovenská si v roku 2019 pripomína 100. výročie svojho oživotvorenia po násilnom zatvorení bývalou uhorskou vládou v roku 1875. Obnovenie činnosti Matice slovenskej sa začalo 1. januára 1919 vydaním dekrétu Vavra Šrobára. Dekrétom č. 1 z roku 1919 vyhlásil všetky práva Matice slovenskej za neporušené, čo znamenalo, že nezanikli ani počas jej nezákonnej likvidácie.                                                          

V kresťanských tradíciách sú to jubileá:

– 1150. výročie úmrtia Konštantína Filozofa – svätého Cyrila 14. február 869 a 1150. výročie menovania sv. Metoda za veľkomoravsko-panónskeho arcibiskupa metropolitu. Konštantín bol byzantský filozof, teológ, misionár, jazykovedec, prekladateľ, pedagóg a hymnograf, zakladateľ slovanského písomníctva a svätec. Metod bol byzantský vzdelanec, spisovateľ, prekladateľ, právnik, misionár, pedagóg, správca veľkomoravského učilišťa, pápežský legát a svätec. Obaja solúnski bratia boli apoštoli Slovanov. Len a len za dielo, ktoré vykonali u našich predkov Slovenov ich prvý slovanský pápež (dnes už svätý) Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil za spolupatrónov Európy, teda my Slováci sme „dali“ Európe spolupatrónov. Tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

– 1150. výročie kňazského svätenia sv. Gorazda 869. Gorazd bol prvý po mene známy slovenský intelektuál – polyhistor, literát, prekladateľ, pedagóg a andragóg, jazykovedec, historik, politológ, filozof, diplomat, apologét, teológ, veľkňaz a svätec. Spolu s byzantskými vzdelancami Konštantínom – Filozofom a Metodom vykonali nevšedné inkulturačné, apoštolské, kultúrne, pedagogické a diplomatické dielo. Položili ním základy kresťanskej kultúrnej orientácie, vzdelanosti, národnej identity a spolu s našimi vtedajšími panovníkmi, predovšetkým s Rastislavom, Svätoplukom, Koceľom  a Mojmírom II. aj štátnosti našich slovanských predkov – Slovenov, ktorým sme sa ako národ ocitli už v IX. storočí na kultúrnej mape Európy a sveta. Dielo, ktorým sme sa napojili na evanjelium, žili sme, žijeme a verím že budeme žiť evanjeliovú kultúru, ktorou sme obohatili kresťanský fundament Európy. Gorazd, spolutvorca tohto diela je označovaný za nástupcu Metoda na jeho arcibiskupskom stolci i rektorskom poste veľkomoravského učilišťa.

– XXX. svätogorazdovské dni na Slovensku 29. júl 1990. Prvé podujatie Svätogorazdovských dní na Slovensku v Kútoch, ktorým sme zaznamenali zrod novodobej duchovno-kultúrnej, národno-vlasteneckej svätogorazdovskej tradície na Slovensku.

K riadeniu súťaže. Iniciátorom súťaže je PaedDr. Miroslav Holečko, predseda Cyrilometodskej spoločnosti, Bratislava, kurátor pre kresťanské tradície Národné osvetové centrum, Bratislava (1996), predseda Prezídia Matice slovenskej, Martin. Vyhlasovatelia súťaže sú Divadlo Jonáša Záborského – útvar osvetovej činnosti, Prešov; Gréckokatolícke arcibiskupstvo, Prešov a Spoločnosť svätého Gorazda, Bratislava. Spoluorganizátormi súťaže sú Matica slovenská, Martin; Oblastná rada Matice slovenskej, Prešov; Cyrilometodská spoločnosť, Bratislava; Spolok slovenských spisovateľov, Bratislava; Gorazdus, n. o., Prešov; Knižnica P. O. Hviezdoslava, Prešov; Rada Konferencie biskupov Slovenska pre vedu, vzdelanie a kultúru, Bratislava; Spolok svätého Cyrila a Metoda, Michalovce; Spolok svätého Vojtecha, Trnava a Svetové združenie Slovákov v zahraničí.

Podmienky súťaže. Na súťaži sa môže zúčastniť každý občan Slovenskej republiky aj Slovák žijúci v zahraničí, tvoriaci v slovenskom jazyku, ktorému doteraz nebola knižne vydaná  publikácia. Súťaží sa v troch literárnych druhoch: duchovná poézia, próza a dráma (divadelná hra). Zúčastnení autori môžu poslať do súťaže svoje práce napísané v slovenskom jazyku, najviac však päť poetických útvarov (v rozsahu do 10 strán), tri prozaické útvary (v rozsahu do 25 normalizovaných strán, t. j. 30 riadkov x 60 úderov v riadku) a jednu divadelnú hru (bez obmedzenia počtu strán). Do súťaže sa neprijímajú rukou písané práce. Prihlásené práce nesmú byť až do vyhlásenia výsledkov tejto súťaže nikde publikované ani prihlásené do inej súťaže. Autori sú povinní poslať práce v tlačenej podobe v 4 kópiách s uvedením svojho mena a priezviska, prípadne pseudonymu, dátumu a miesta narodenia, typu školy (ZŠ, SŠ), povolania a adresy; v elektronickej podobe (e-mail, CD). Každá obálka so súťažnými prácami musí byť označená: Gorazdov literárny Prešov 2019 .

Súťažné práce posudzuje odborná porota, zložená z literárnych vedcov, vysokoškolských pedagógov, ktorí sú literárne činnými umelcami. Odborná porota navrhne vyhlasovateľom GLP udeliť ocenenia – diplomy, čestné uznania a vecné ceny – autorom víťazných prác v každej kategórii každého literárneho druhu. Základným kritériom hodnotenia prác je ich originálnosť a umelecká kvalita. Pri výbere oceňovaných prác sa hodnotí najmä autorov prístup k téme, jej spracovanie po obsahovej. i formálnej stránke, výber jazykových prostriedkov a pod. V prípade, že súťažné práce nedosiahnu požadovanú úroveň, môže odborná porota vyhlasovateľom navrhnúť niektorú z cien neudeliť.

Literárne práce zasielajte na adresu: PhDr. Dagmar Rusnáková, metodička Divadlo J. Záborského – útvar osvetovej činnosti (ďalej len „DZJ“) Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov. Ďalšie informácie o XXIV. Gorazdovom literárnom Prešove môžete získať od odborného garanta súťaže D. Rusnákovej na tel.: 051/772 47 49, tel. a fax: 051/772 47 49; E-mail: rusnakova.osveta@djz.sk a tiež od autora projektu Gorazdov literárny Prešov Miroslava Holečka – Mobil: 0918 817 131; E-mail:  mirko.holecko@gmail.com.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie výsledkov XXIV. ročníka GLP sa uskutoční 30. novembra 2019 v Prešove za účasti ocenených autorov, odbornej poroty a organizátorov. Budú spojené s umeleckým programom a tvorivou dielňou na tému Duchovná poézia, próza a dráma na Slovensku. Výsledky súťaže garanti XXIV. GLP zverejnia aj v médiách, ktoré zverejnili propozície tejto súťaže.

MIROSLAV HOLEČKO