Hodžov novinový článok 2019

ZŠ s MŠ Milana Hodžu Škarniclova 1 v Bratislave v spolupráci s Ústavom politických vied SAV a s vydavateľstvom SAV VEDA v rámci Dní Milana Hodžu, nad ktorými od ich vzniku každoročne preberá záštitu úradujúci predseda vlády SR, vyhlasuje pre žiakov ZŠ a študentov stredných škôl vo veku 13–16 rokov v Slovenskej republike aj v zahraničí 12. ročník celoslovenskej súťaže Hodžov novinový článok 2019 na tému Ako môže intelekt ľudstvu pomáhať, ale aj škodiť.

Motto:

"Intelekt, tento zázračný dar prírody, do služby ktorého sme vstúpili, ktorému sme povďační za naše najgeniálnejšie výsledky, predsa len nepredstavuje to, čo je v človeku to posledné a najvyššie. Nevedel dosť zavčasu odhaliť, ako narastajú skryté sily zla, ktoré časom narušili naše dielo. Napriek bohatstvu fantázie a sile v oblasti logiky je inštanciou bez citovej hĺbky, bez potreby protestovať a konať…“                                               

Aurel Stodola,  vedec, pedagóg, konštruktér  

 

Podmienky súťaže:

 1. Súťaž je určená pre žiakov a študentov vo veku 13–16 rokov (základné a stredné školy na   Slovensku  a  v zahraničí).
 2. Príspevky môžu byť žánrovo rôznorodé, ale autentické. Musia vystihovať tému.
 3. Príspevok treba poslať v elektronickej podobe ako prílohu vo Worde na adresu: sutaz@zsmh.sk
 4. Termín doručenia prác: najneskôr do 12. 5. 2019.
 5. Maximálny rozsah práce: 2 strany – formát A4 = 60 riadkov.
 6. Maximálny počet prác z jednej školy : 5.
 7. Práce musia prejsť jazykovou korektúrou na pôde vysielajúcej školy, ktorú reprezentujú.
 8. Kontaktné údaje musia v hlavičke práce obsahovať:
 • meno a priezvisko súťažiaceho
 • vek a navštevovaný ročník
 • presný názov a adresu navštevovanej školy
 • e-mailovú adresu a kontaktný telefón školy
 • meno učiteľa.

Porota bude zložená z vedeckých a kultúrnych pracovníkov, novinárov a učiteľov.

Víťazi sa umiestnia v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a dostanú hodnotné ceny. Ich práce budú uverejnené v zborníku.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutoční 18. 6. 2019 o 10.00 h v Pálffyho paláci na Zámockej ulici.

Zoznam ocenených účastníkov uverejníme aj na internetovej stránke www.zsmh.sk po slávnostnom vyhodnotení v rámci Hodžových dní 2019.

 

Poznámka

Prosíme všetkých učiteľov, aby svojim žiakom a študentom opäť pomohli  priblížiť  zadanie a vyhľadať spolu s nimi aj dostupné materiály o osobnosti, ktorá ich bude svojou myšlienkou  inšpirovať k napísaniu prác. Pripomíname, že téma a motto v záhlaví súťaže by malo byť pre študentov motiváciou k hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré im nastolila a že ju opäť, tak ako v minulých rokoch, uchopia autenticky cez prežívanie ich blízkych, rodičov, starých rodičov, priateľov a najmä ich vlastné prežívanie a videnie sveta v tom prostredí a v tých podmienkach, v ktorých žijú. Že do súťažných prác vložia čo najviac zo seba. Aj prostredníctvom našej súťaže sa učia žiaci a študenti kriticky myslieť, zrelo sa vyjadrovať a súťaž je aj príležitosťou spoznávať ďalšie osobnosti slovenského vedeckého, kultúrneho a spoločenského života. Mladí ľudia sa musia v živote učiť, ako čeliť rôznym negatívnym vplyvom a úskaliam života. A potrebujú mať reálne vzory. Uvedomovať si, že sú súčasťou vyspelého kultúrneho národa, z ktorého vyšli veľké osobnosti, ktoré sú svojou tvorbou a životom pre nich príkladom.

Tento rok sme zvolili osobnosť Aurela Stodolu. Aurel Stodola 1859 – 1942 – vedec, pedagóg, konštruktér a humanista si zaslúži našu pozornosť.  Dokázal si získať úctu a obdiv študentov, ktorých učil, svetoznámych vedcov, vynálezcov a konštruktérov, s ktorými spolupracoval vo viacerých krajinách. Bol talentovaný, nesmierne pracovitý, veľa študoval, vyznačoval sa skromnosťou, pravdovravnosťou a hlbokým vzťahom k národu a k viere. Bol vynikajúcim pedagógom so silným sociálnym cítením. Získal mnoho významných ocenení, bol na špičke technického inžinierstva vo svetovom meradle, profesorské miesto mu ponúkali na viacerých univerzitách v rôznych štátoch.

Vážení kolegovia, vážení učitelia,

dúfame, že budete motivovať žiakov, aby sa zapájali aj do ďalších ročníkov súťaže a budete mať možnosť spolu s nami sledovať a v mnohých prípadoch aj obdivovať práce mladých autorov s prekvapujúco sviežimi myšlienkami a úprimnými postrehmi a názormi, ktorými  reagujú na otváranie dôležitých tém, nevyhnutných na formovanie pracovitého, férového, premýšľajúceho a cítiaceho mladého človeka.

Etela Hessová, riaditeľka ZŠ s MŠ Milana Hodžu

Miroslav Pekník, ÚPV SAV, predseda organizačného výboru Dní Milana Hodžu

Milan Brňák, riaditeľ vydavateľstva SAV VEDA