I. Furdík na diskusnom fóre „Slováci žijú aj v zahraničí“ v Lučenci

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, vystúpil v sobotu 30. júna 2012 na diskusnom fóre o pastorálnom zabezpečení slovenských evanjelikov v zahraničí, ktoré sa konalo v rámci sprievodných podujatí III. evanjelických dní v Lučenci. Fórum, rámcované témou s názvom Slováci žijú aj v zahraničí, sa v obsahovom duchu stalo tematickým pokračovaním pracovného rokovania III. konferencie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí, ktorá sa konala v dňoch 27.-29. júna vo Veľkom Krtíši.

Diskusné fórum v Dome Matice slovenskej v Lučenici otvoril slávnostným príhovorom Miloš Klátik, generálny biskup Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku. Publiku, v ktorom boli aj Slováci žijúci v zahraničí z Kanady, Českej republiky, Talianska a krajín Dolnej zeme – Srbska, Maďarska či Rumunska, pripomenul odhodlanie, pevnosť viery a najmä vrúcny vzťah k slovenčine a slovenskosti, ktorou evanjelici žijúci v zahraničí prejavujú nielen svoju prináležitosť k svojej cirkvi a jej duchovným hodnotám, ale zároveň zapaľujú pre dobro veci v tradícii národného povedomia aj srdcia nových generácií našich krajanov, ich detí, vnukov, potomkov. M. Klátik vyjadril presvedčenie, že napriek neľahkej ekonomickej situácii, ktorú prežívame, zostane ECAV na Slovensku stále pri bratoch a sestrách v Kristu, žijúcich a organizujúcich sa v zahraničí, a tak ako doteraz, im bude poskytovať v rámci svojich možností pomoc a podporu finančnú, materiálno-organizačnú a najmä duchovnú.

Z príhovorov a referátov hostí zaujali slová Jeho excelencie Axela Hartmanna, veľvyslanca Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku. Vysoko v nich ocenil občiansky prístup ako aj ľudský, ekonomický a kultúrno-duchovný prínos takmer 60-tisíc Slovákov, žijúcich a pôsobiacich v Nemecku. A. Hartmann vyjadril nádej, že aj pričinením a aktivitami evanjelikov a. v. tak v Nemecku ako aj na Slovensku, môže duchovné posolstvo Písma v prejaveniach praktického života napomôcť šíreniu dobrých vzťahov a porozumeniu našich národov a povznášať kultúru vzťahov vo všetkých oblastiach.

Predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík akcentoval vo svojom vystúpení aktivity, poslanie a činnosť úradu, prostredníctvom ktorého Slovenská republika napĺňa program svojej štátnej starostlivosti o krajanov.I. Furdík prezentoval ÚSŽZ aj z pohľadu potenciálnych zmien v horizonte najbližšieho obdobia v súlade s kompetenčným zákonom, keď jeho činnosť bude priamo prepojená na Ministerstvo zahraničných vecí SR. Predseda ÚSŽZ v časti, v ktorej sa venoval koncepčným zámerom úradu, ako aj samotnej podstate podpory Slovákov žijúcich v zahraničí prostredníctvom dotácií na projekty našich krajanov v oblasti vzdelávania, zachovávania slovenského národného povedomia, kultúrnych, vydavateľských, mediálnych a duchovných aktivít, zvýraznil potrebu rovnocenného a nedeliteľného vnímania všetkých slovenských komunít za hranicami našej vlasti. Pri vyzdvihovaní úcty a zásluh autochtónnych slovenských komunít na Dolnej zemi, potomkov slovenských vysťahovalcov a emigrantov v Severnej a Južnej Amerike či západnej Európe, neslobodno, podľa jeho slov, zabúdať ani na Slovákov, ktorí tvoria v otvorenom občianskom svete vďaka migračným podmienkam pozoruhodný počet našich krajanov v súčasnosti. Úrad tento stav akceptuje a vo svojej činnosti chce aj  naďalej zveľaďovať, pričom mu záleží na tom, aby aktivitami – najmä v oblasti podpory národného povedomia a starostlivosti o výučbu slovenčiny v radoch najmladšej generácie našich krajanov – Slovákov žijúcich v zahraničí s vznešenou motiváciou slovenskosti ešte viac spájal a nabádal ich k zomknutosti.

V ďalšej časti diskusného fóra vystúpili so svojimi podnetnými referátmi, dokladujúcimi a potvrdzujúcimi mnohorakú a rozmanitú duchovnú, ale aj spoločensko-kultúrnu činnosť slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí – či už priamo v cirkevných zboroch, ale aj mimo nich, biskup Samuel Vrbovský zo Srbska, senior Juraj Bálint z Rumunska a reverend Dušan Tóth z Kanady. Príjemným spestrením diskusného fóra bola jeho kultúrna časť, v rámci ktorej vystúpil aj krajanský spevokol Generácie z Rumunska. Po skončení diskusného fóra sa v Dome Matice slovenskej v Lučenci uskutočnila prezentácia publikácií o Slovákoch žijúcich v zahraničí z produkcie zahraničných vydavateľstiev s priamou účasťou autorov a zostavovateľov týchto kníh z Kanady, Maďarska, Srbska a Chorvátska.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík si v rámci programu III. evanjelických cirkevných dní v Lučenci so záujmom pozrel časť programu kultúrnych vystúpení v centre mesta, ako aj expozíciu výstavy v Novohradskom múzeu a galérii vrátane prezentácie histórie a súčasnosti evanjelickej heraldiky v prednáške Ladislava Vrtela, predsedu Heraldickej komisie ECAV na Slovensku.

III. evanjelické cirkevné dni prispeli k duchovnému zblíženiu evanjelikov zo Slovenska a našich rodákov žijúcich v zahraničí. Predchádzala im III. medzinárodná konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vo Veľkom Krtíši v dňoch 27.-29. 6., na ktorej bolo prítomných 76 účastníkov z 11 krajín Európy i zo zámoria, navzájom sa informujúcich a oboznámivších so situáciou slovenských evanjelikov v rôznych regiónoch sveta.