I. Furdík prijal generálneho konzula SR v Krakove M. Lisánskeho

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v utorok 27. novembra 2012 na pôde úradu Mareka Lisánskeho, generálneho konzula na GK Slovenskej republiky v Krakove. Počas rozhovoru informoval M. Lisánsky predsedu ÚSŽZ o súčasnom stave, podmienkach, ale i problémoch sprevádzajúcich spolkový, vzdelanostný, spoločensko-kultúrny a duchovný život slovenskej národnostnej menšiny v Poľskej republike.

V prihraničnom pásme od Oravy po Spiš, v ktorej na poľskej strane žijú najpočetnejšie komunity Slovákov, sa napriek prirodzeným asimilačným procesom darí rozvíjať spolkovú činnosť, zameranú najmä na kultúrno-spoločenské stretnutia našich krajanov. Spolok Slovákov v Poľsku je najväčšia a kľúčová organizácia krajanského života Slovákov v Poľsku. V ostatnom období  podľa slov M. Lisánskeho dochádza k čiastočnej výmene generácie v miestnych organizáciách Spolku Slovákov v Poľsku. Ide o prirodzenú generačnú výmenu ľudí, ktorí sa rozhodujúcou mierou podieľajú už desaťročia na aktivizácii a zakoreňovaní národného povedomia Slovákov v Poľsku.

Igor Furdík sa zaujímal aj o stav výučby slovenského jazyka v školách a jednotlivých triedach v obciach, kde má táto dôležitá súčasť rozvíjania slovenskosti v časti najmladšej generácie Slovákov v Poľsku tradíciu. Marek Lisánsky upozornil na to, že v Novej Belej a Jablonke, žiaľ, zanikli školy s vyučovacím jazykom slovenským, a slovenčina sa v nich vyučuje iba fakultatívne. Naďalej pretrvávajú aj problémy s nedostatkom učebníc. Na druhej strane je ale potešiteľné, že sa vytvorila veľmi solídna materiálna báza aktivít v domoch kultúry v gescii Spolku Slovákov v Poľsku – či už ide o Novú Belú, perspektívne aj Jablonku, ktoré budú slúžiť pre potreby Slovákov.

Igor Furdík ocenil aktivity slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku. V rámci dotácií na projekty Spolku Slovákov v Poľsku, ktoré podporuje aj Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa bude ťažisko presúvať z investičných projektov na projekty spojené s činnosťou krajanských spolkov. Predseda ÚSŽZ sa v kontexte aktivít Slovákov v Poľsku pozitívne vyjadril o mediálnej prezentácii našich krajanov v kultúrno-spoločenskom časopise ŽIVOT, ktorý tak po obsahovej, ako aj štylisticko-jazykovej stránke označil I. Furdík za jeden z najpodnetnejších krajanských časopisov, ktorý vydávajú Slováci žijúci v zahraničí.