I. Furdík rokoval na pôde ÚSŽZ s A. Tomanovou Makanovou

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa na pôde úradu stretol na pracovnom rokovaní s Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. V sprievode Jarmily Ćendić, manažérky Obce (okresu) Kovačica pre sociálnu oblasť, informovala I. Furdíka o aktuálnom spoločensko-kultúrnom dianí a aktivitách slovenskej komunity vo Vojvodine.  I. Furdík s A. Tomanovou Makanovou zároveň analyzovali dotačné zmluvy v rámci finančnej podpory projektov slovenských spolkov, organizácií i jednotlivcov  v Srbsku z grantového systému ÚSŽZ v roku 2012.

V priebehu rokovania A. Tomanová Makanová informovala predsedu ÚSŽZ o kľúčových projektoch podporených finančnými dotáciami úradu, pričom potvrdila, že predkladatelia projektov dbajú na dodržiavanie všetkých zmluvných podmienok. V tejto súvislosti I. Furdík akcentoval požiadavku ÚSŽZ dbať na maximálnu hospodárnosť a transparentnosť použitia účelovo viazaných dotácií na rekonštrukciu domu Martina Jonáša, slovenského insitného maliara svetového významu, ktorý žil a tvoril v Kovačici. A. Tomanová Makanová s J. Ćendić odovzdali I. Furdíkovi CD-nosiče, na ktorých je zdigitalizovaná pozostalosť M. Jonáša v jeho dome v rámci kompletnej inventarizácie. 

A. Tomanová Makanová priblížila v závere svojej pracovnej návštevy na ÚSŽZ jeho predsedovi I. Furdíkovi aj aktuálny stav projektových a rekonštrukčných prác budovy bývalej chmeľnice v Báčskom Petrovci, ktorá bude po prestavbe slúžiť činnosti a aktivitám nového Múzea Slovákov v Báčskom Petrovci.