I. Furdík rokoval o Slovákoch v Poľsku s Ľ. Molitorisom

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, prijal v pondelok 11. júna 2012 na pôde úradu Ľudomíra Molitorisa, generálneho tajomníka Spolku Slovákov v Poľsku. Navzájom sa informovali o riešení aktuálnych úloh z aspektu pôsobnosti oboch inštitúcií.

Ľ. Molitoris priblížil predsedovi ÚSŽZ koncepčné zámery Spolku Slovákov v Poľsku, zastrešujúceho aktivity vo svojich 36 pobočkách najmä v prihraničnom pásme, v ktorom na území Poľska sa vo väčších či menej početných obciach a mestách koncentruje spoločenský a kultúrny život slovenskej národnostnej menšiny. Ocenil doterajšiu pomoc a podporu, ktorá sa Slovákom v Poľsku dostáva z ÚSŽZ prostredníctvom účelovo viazaných finančných dotácií na projekty súvisiace so vzdelávaním a výučbou slovenského jazyka na základných a stredných školách, aktivity podporujúce zachovanie hmotného i nehmotného kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov Poľsku, ako aj literárnu, vydavateľskú, záujmovo-umeleckú a vedecko-výskumnú činnosť.

Ľ. Molitoris informoval I. Furdíka o súčasnej situácii Slovákov v Poľsku, snahách vyvíjaných v oblasti podpory slovenského menšinového školstva v Poľsku, ako aj o zámeroch Spolku Slovákov v Poľsku s akcentom na investičné a kultúrne projekty. Poukázal aj na pretrvávajúce negatíva, prekážajúce čulejšiemu životu slovenských komunít. Prejavujú sa najmä v nedostatočnej podpore slovenskej menšiny poľskou vládou, ako aj v nie vždy optimálne nastavenej podpore Ministerstva školstva SR v oblasti poskytovania štipendií zahraničným Slovákom.

Realizácia činností samotného Spolku Slovákov v Poľsku je podľa Ľ. Molitorisa z väčšej časti závislá od dotácií vlády SR, pričom jeho sebestačnosť podmieňujú kľúčové investičné projekty. Prioritami spolku je výstavba spoločensko-kultúrnej infraštruktúry: Centra slovenskej kultúry v Novej Belej na Spiši a Stavba Domu slovenskej kultúry v Jablonke na Orave. Tlačiareň v Krakove spolok využíva, okrem vydávania časopisu Život, aj pre komerčné účely, pričom je schopný čiastočne financovať niektoré aktivity v prospech Slovákov v Poľsku. V rámci kultúrno-spoločenskej činnosti organizuje školenia kapiel a dychoviek, vedie 10 terénnych klubovní a niekoľko folklórnych súborov. Spolok vedie aj kurzy slovenského jazyka a organizuje sv. omše v slovenskom jazyku.
 
Igor Furdík ocenil doterajšie aktivity Spolku Slovákov v Poľsku a jeho permanentnú snahu v upevňovaní národného povedomia v radoch najmladšej generácie našich krajanov. Vyjadril presvedčenie, že v dialógu s rezortom školstva, zahraničia, slovenskými zastupiteľskými  úradmi vo Varšave a Krakove, ako aj ďalšími relevantnými štátnymi inštitúciami na Slovensku, sa dosiahne ešte vyššia kvalita vzťahov slovenských komunít v Poľsku s vlasťou ich predkov v záujme nových impulzov prejavov slovenskosti vo všetkých oblastiach krajanského života. Tomu by mali napomôcť aj zámery činnosti ÚSŽZ spojené s možnosťami podpory slovenskej národnostnej menšiny v Poľsku.