I. Furdík rokoval s D. Hupkovou o podpore vzdelávania v školách slovenských národnostných menšín v zahraničí

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v utorok 12. februára 2013 stretol na pôde Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej MŠVVaŠ SR) na pracovnom rokovaní s Dagmar Hupkovou, riaditeľkou Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR. V úvode pracovnej návštevy D. Hupková oboznámila I. Furdíka o ukončení prác na celoročnom programe a harmonograme činnosti odboru medzinárodnej spolupráce (Kalendár vzdelávacích podujatí a aktivít) vo vzťahu k zahraničným Slovákom.

Na realizáciu aktivít a podujatí v oblasti medzinárodnej spolupráce disponuje rezort školstva sumou 400 000 eur, v ktorej však nie je obsiahnutý objem udelených štipendií a prostriedky potrebné na vyslanie pedagógov do slovenských národnostných škôl v zahraničí.   D. Hupková  pozitívne hodnotila aj ostatnú koordinačnú poradu  so zástupcami slovenských národnostných menšín zo strednej a východnej Európy v Smoleniciach, na ktorej sa prediskutovali aj mnohé závery zo Stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012, ktorú usporiadal ÚSŽZ, pričom prijali výzvu krajanov uskutočniť vedeckú konferenciu zameranú na slovenský jazyk a  jeho vyučovanie v zahraničí s názvom „Slovenčina v zahraničí, súčasnosť a perspektívy“. Pri jej koncipovaní sa ministerstvo opiera o poznatky a analýzy Univerzity Mateja Bela z Banskej Bystrice, jej vedecko-výskumné kapacity a  metodické stredisko. Výstupy konferencie budú formulované len na základe výsledkov vedeckých analýz.

I. Furdík vyjadril uspokojenie nad výsledkami konferencie v Smoleniciach a požiadal riaditeľku Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR o koordináciu v tom zmysle, aby sa počas tohto pravidelného podujatia uskutočnila aj porada tzv. krajanskej školskej komisie ÚSŽZ.  Okrem toho navrhol realizovať vysielanie študentov učiteľských a pedagogických disciplín zo slovenských univerzít na pedagogickú prax do základných a stredných škôl slovenských národnostných menšín v strednej a východnej Európe. Tieto možnosti je potrebné využiť hlavne z dôvodu zvýšenia jazykovej úrovne vo vyučovacom procese, ale aj na nadväzovanie kontaktov a zvyšovanie motivačnej úrovne slovenských študentov.

D. Hupková považuje návrh predsedu ÚSŽZ za uskutočniteľný, pritom si myslí, že takáto možnosť je otvorená a je zakotvená aj v bilaterálnych zmluvách s jednotlivými štátmi, v ktorých je uzákonená slovenská národnostná menšina. Podobne sa postupuje aj pri vysielaní pedagógov. Vyjadrila zároveň presvedčenie, že ministerstvo školstva je schopné zabezpečiť realizáciu tohto zámeru. Keďže zmluva medzi ministerstvami školstva SR a Maďarska je otvorená, je možné zapracovať prostredníctvom existujúcej zmiešanej komisie aj požadovanú možnosť vysielania študentov na pedagogickú prax.. 

I. Furdík počas pracovného stretnutia svoju hostiteľku upozornil, že Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravuje Koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, súčasťou ktorej bude aj pôsobenie ministerstva školstva SR v predmetnej oblasti. Keďže v niektorých krajinách – Írsku, Anglicku – postupne vznikli čoraz väčšie slovenské krajanské komunity, I. Furdík vyjadril názor, že potreby krajanov budú riešené aj v kontexte s príslušnými smernicami EÚ.            

V závere rokovania poukázal predseda ÚSŽZ na mierne znížený rozpočet na podporu projektov pre krajanov v roku 2013, pričom vyjadril uspokojenie so vzájomnou spoluprácou ako aj s prísľubom aktívnej účasti odborníkov z rezortu školstva v príslušnej grantovej komisii ÚSŽZ.  

 Foto: archív ÚSŽZ