Igor Furdík na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí

Slovenskosť, zvyšovanie národného povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí, vzdelanostný rozmer a udržiavanie živej slovenčiny aj prostredníctvom záslužnej činnosti cirkevných zborov evanjelickej cirkvi a. v. v domovských štátoch našich krajanov nielen na Dolnej zemi, v Českej republike, Kanade a USA, ale všade, kde slovenskí evanjelici v zahraničí prejavujú svoj úprimný vzťah k Slovensku ako k ich niekdajšej domovine či vlasti ich predkov – tieto a ďalšie aspekty spoločenského, kultúrneho i duchovného začlenenia evanjelikov a. v. ako významnej a nedeliteľnej súčasti krajanských komunít v zahraničí akcentoval vo svojom príhovore Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vo Veľkom Krtíši.

Predseda ÚSŽZ sa zúčastnil na III. konferencii slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vo štvrtok 28. júna počas jej druhého pracovného dňa. Po rannej pobožnosti, ktorú vykonal reverend Dušan Tóth z Toronta, otvorila program konferencie členka prípravného výboru Janka Haluková. Nasledovali pozdravy hostí: v mene ECAV na Slovensku účastníkov pozdravil generálny dozorca ECAV na Slovensku Pavel Delinga, primátor Veľkého Krtíša Dalibor Surkoš a Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Popoludní sa k prítomným prihovoril aj  predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Pamätný list Matice slovenskej pri príležitosti 150. výročia Memoranda slovenského národa za udržanie vlasteneckého ducha v národe. Pamätný list prevzal z rúk M. Tkáča generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik.

Predseda ÚSŽZ Igor Furdík vystúpil   v 2. rokovacom bloku s prednáškou na tému Plánu podpory duchovných aktivít Slovákov žijúcich v zahraničí. Okrem samotnej filozofie štátnej starostlivosti Slovenskej republiky o našich krajanov, ktorej kľúčová koncepčná, programová a myšlienková podstata spočíva v nedeliteľnosti a rovnoprávnosti všetkých slovenských komunít v zahraničí pri poskytovaní finančnej a materiálnej podpory ako aj ľudskej účasti v záujme rozvíjania slovenskej veci za hranicami našej spoločnej vlasti, sa v bezprostrednosti osobných zážitkov počas svojich predchádzajúcich diplomatických misií v Srbsku či Chorvátsku pozitívne zmienil o cenných skúsenostiach, ktoré nadobudol v týchto krajinách aj v súvislosti s aktivitami evanjelickej cirkvi. I. Furdík vysoko hodnotil záujem evanjelikov žijúcich v zahraničí spoluvytvárať duchovné podmienky na obrodu sebauvedomovania sa Slovákov žijúcich za hranicami našej vlasti s tým, že téma slovenskosti, k slovenskej sebaúcte prostredníctvom zvýrazňovania potreby národnej spolupatričnosti, stotožňovania sa v úprimnosti vzťahu a náklonnosti k svojej vlasti – Slovensku, sa dostáva na prvoplánový piedestál vzťahu Slovenskej republiky voči všetkým krajanom v slovenskom zahraničí. I. Furdík zároveň pripomenul dôležitý aspekt takéhoto vnímania slovenskosti, ktorá by mala mať na zreteli okrem tradičných autochtónnych bášt Slovákov mimo svojej vlasti – či už na Dolnej zemi (Srbsko, Maďarsko, Rumunsko, Chorvátsko), v Českej republike, USA, Kanade, Austrálii, aj súčasnou migráciou podmienené vytváranie nových krajanských komunít. Z tohto hľadiska sú mimoriadne významné,  aj počtom a  ich vekovým zložením, komunity našich krajanov formujúce sa vo Veľkej Británii, Írsku i ďalších krajinách Európske únie.

V ďalšej časti rokovania vystúpil s Náčrtom histórie slovenských evanjelikov v zámorí reverend Dušan Tóth z Kanady; na tému Slovenská evanjelická cirkev v Srbsku ako príklad zachovania evanjelického vierovyznania v materinskom jazyku prehovoril biskup Samuel Vrbovský; kým generálny biskup ECAV na Slovensku Miloš Klátik sa účastníkom konferencie prihovoril v kontexte Starostlivosti ECAV na Slovensku o súčasné a budúce generácie slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí.

Predstavitelia za jednotlivé krajiny následne predstavili vízie jednotlivých cirkví, seniorátov a zborov Slovákov žijúcich v zahraničí (USA, Kanada, Srbsko, Rumunsko, Maďarsko, Česko, Chorvátsko). O potrebe zmapovania významných evanjelických miest v zahraničí hovoril senior Slovenského seniorátu Evanjelickej luteránskej cirkvi v Rumunsku Juraj Bálint.

Podvečer sa v Dome kultúry vo V. Krtíši konala vernisáž výstavy z tvorby Sloveniek žijúcich v zahraničí – Lucie Kubicovej (Taliansko), Viery D´Agostini (Francúzsko) a Ivety Galbavej (Česko). Zároveň tu svoje knižné diela predstavila Nadja Hammerberg (Švédsko).  V spoločenskom programe v DK krajania zo zahraničia prezentovali multijazykové poeticko-hudobné pásmo K výšinám, ktoré bolo zostavené z básní slovenských autorov v origináli, ako aj v preklade do rôznych jazykov. Recitovali Nadja Hammarberg (Švédsko), Zuzana Pengue (Taliansko), Lucia Torchio (Taliansko), Iveta Galbavá (ČR), Janka Haluková (ČR) a Dušan Tóth (Kanada), zaspievala Zuzana Pengue (Taliansko).

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí sa začala už v stredu 27. júna slávnostnými službami Božími v Ev. a. v. kostole vo Veľkom Krtíši, v Novohrade, odkiaľ sa v minulosti vysťahovalo na Dolnú zem najviac Slovákov. Na službách Božích sa zúčastnil minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič, primátor mesta Veľký Krtíš Dalibor Surkoš, ako aj domáci veriaci. Otváracím službám Božím predchádzala prehliadka starej fary pri evanjelickom kostole, v ktorej sa narodil evanjelický farár a literát August Horislav Škultéty. Dnes sa tu nachádza expozícia o histórii cirkevného zboru a výstavka ľudových tradícií Novohradu.

III. konferencia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí vyvrcholila v piatok 29. júna.