Igor Furdík na pracovnej návšteve krajanov v Českej republike

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa zúčastnil v dňoch 6.-8. septembra 2012 na pracovnej návšteve Českej republiky. Počas troch dní navštívil viaceré slovenské spolky, organizácie, kultúrne a cirkevné inštitúcie, pričom sa stretol aj s významnými jednotlivcami slovenskej komunity v Prahe a Znojme.

V prvý deň návštevy sa I. Furdík stretol s Vojtechom Čelkom, predsedom Spoločnosti M. R. Štefánika v Prahe, pracovníkom Ústavu súčasných dejín AV ČR, ktorý autorsky prispieva do Slovenských dotykov a literárneho štvrťročníka Zrkadlenie – Zrcadlení. Vzájomne prediskutovali otázky činnosti spoločnosti, ako aj problémy krajanského života v Prahe a Českej republike. Následne I. Furdík navštívil priestory Slovenskej knihy na Jilskej ulici, ktorá je jedinou svojho druhu v Prahe. Jej majiteľ Zbyněk Adam ho okrem iného informoval aj o rozhovoroch o spolupráci s vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied v Bratislave a Slovenským inštitútom v Prahe, ako aj o perspektívach Slovenskej knihy, ktorá sa okrem predaja kníh venuje aj komerčnej prezentácii výrobkov slovenskej ľudovoumeleckej tvorby a publikácií z oblasti cestovného ruchu.

V priestoroch Slovenského inštitútu v Prahe sa I. Furdík stretol s Jaroslavom Slušným, predsedom  Obce Slovákov v Českej republike. Predseda ÚSŽZ sa zaujímal o súčasný stav a aktivity  Obce Slovákov v ČR, ako aj o jej organizačnú štruktúru v rámci Českej republiky. Témou debaty bola aj problematika rastu členskej základne, rovnako aj problémy späté s aktivitami a vzťahmi s inými spolkami krajanskej komunity v Prahe.

Vo štvrtok na poludnie sa I. Furdík zúčastnil na slávnostnej recepcii v priestoroch Veľvyslanectva SR v Prahe konanej pri príležitosti štátneho sviatku SR – 67. výročia SNP. Na podujatí sa zúčastnil predseda vlády SR Robert Fico a minister zahraničných vecí ČR  Karel Schwarzenberg. Recepciu využil I. Furdík na početné rozhovory a stretnutia s osobnosťami politického a spoločenského života ČR a SR, počas nej sa v neformálnych rozhovoroch stretol s predstaviteľmi krajanských spolkov a osobnosťami krajanského života.

I. Furdík sa vo večerných hodinách  zúčastnil na „Tradičnej plavbe po Vltave“ konajúcej sa v rámci Česko-Slovenských dní v ČR na počesť 68. výročia SNP a 67. výročia ukončenia II. svetovej vojny.  Záštitu nad podujatím prevzal predseda vlády ČR  P. Nečas a predseda vlády SR R. Fico, pričom na plavbe sa zúčastnili ministri obrany oboch štátov. I. Furdík sa počas plavby stretol s početnými zástupcami krajanov, pričom absolvoval aj   rozhovor s Ladislavom Snopkom, riaditeľom Slovenského Inštitútu v Prahe. L. Snopko informoval predsedu ÚSŽZ o spolupráci s krajanmi v Prahe a v Čechách, ako aj o podujatiach inštitútu. O problematike činnosti Obce Slovákov v Plzni, jej aktivitách a zameranosti diskutoval I. Furdík s Ivetou Sochorovou, vedúcou Slovenskej informačnej kancelárii v Plzni. Vysvetlila, že ich aktivity sú prepojené s podujatiami cestovného ruchu a kultúrno-umeleckými podujatiami v Plzni a regióne. Zároveň predsedovi ÚSŽZ oznámila, že úzko spolupracuje so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch a sama sa špecializuje na produkciu projektov.

Od konsolidácie krajanských vzťahov k tvorivým výzvam

V priestoroch Česko-slovenského Art klubu v Prahe sa I. Furdík stretol s osobnosťami krajanského  kultúrneho a umeleckého života, ktorí sú zároveň aj členmi Česko-slovenského klubu, resp. jeho sympatizanti. Na stretnutí sa zúčastnil aj Vladimír Skalský, predseda Svetového združenia Slovákov žijúcich v zahraničí a predsedníčka ART klubu a Česko-slovenského klubu Naďa Vokušová.

Predseda ÚSŽZ informoval o zmene kompetenčného zákona, ktorým prechádza USŽZ spod pôsobnosti Úradu vlády SR do pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí SR. Zdôraznil, že jeho cieľom je konsolidovať vzťahy úradu s krajanmi s cieľom zlepšiť vzájomnú komunikáciu a spoluprácu. V tomto kontexte veľký význam pripísal blížiacej sa „Stálej konferencii Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012“, od priebehu a výsledkov ktorej sa očakáva zvýšenie vzájomnej dôvery a porozumenia, najmä však pomoc krajanov pri formulovaní  Koncepcie štátnej politiky starostlivosti o Slovákov žijúcich v zahraničí s výhľadom do r. 2020, ako aj prípadnej novelizácii Zákona 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

I. Furdík upozornil, že Slováci v Čechách a v Prahe potrebujú jedno pevné miesto, akési ukotvenie v podobe napr. Slovenského domu, čo bude potrebné spoločnými silami riešiť a hľadať možnosti realizácie tejto výzvy. Predseda ÚSŽZ akcentoval aj potrebu definovania pojmu „slovenskosť“, aby sme zbytočne nediskvalifikovali aj tých ľudí z radov krajanov, ktorí napríklad neovládajú slovenský jazyk, ale sa hlásia k Slovákom a slovenskému pôvodu. Prirodzene, že tento pojem má aj iné dimenzie, nielen ovládanie jazyka, pričom upozornil, že napríklad nie sme schopní sprevádzkovať nejakú školu pre Slovákov, pričom si uvedomuje úskalia tejto myšlienky, za ktoré považuje jazykovú a kultúrnu blízkosť a v podmienkach Prahy  aj problém dochádzania do školy.     

V.Skalský, predseda SZSZ, poďakoval I. Furdíkovi za návštevu a záujem bližšie sa oboznámiť s činnosťou krajanských spolkov. Povedal, že SZSZ ponúklo memorandum o spolupráci a chce tiež nadviazať na všetko pozitívne, čo obohacuje Slovákov doma aj v cudzine. Prítomných informoval o svojom rozhovore s predsedom vlády SR R. Ficom počas recepcie a privítal, že agenda Slovákov žijúcich v zahraničí prechádza pod MZV SR.

Duchovno ruka v ruke so vzdelanosťou mladých Slovákov

Počas druhého dňa pracovnej návštevy v ČR navštívil I. Furdík  Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor v Prahe.  V priestoroch farnosti  boli na stretnutí prítomní farárka Jana Gregorová, Pavel Číčer, kurátor zboru, Miroslav Hroboň, dozorca zboru a Janka Haluková, presbyterka pre kultúrnu a organizačnú činnosť. Tá informovala predsedu ÚSŽZ o podujatiach, ktoré majú pevné zázemie a pravidelnosť.

Pre širšie slovenské spoločenstvo v Prahe, vrátane celých rodín, podľa J. Halukovej vari žiadna organizácia neutvára také priaznivé podmienky pre slovenský spoločenský a kultúrny život ako evanjelická farnosť. Vopred starostlivo plánované podujatia spoločenského a kultúrneho charakteru sú určené mládeži, starším ľuďom, rodinám, ale aj samotným deťom. J. Haluková informovala o tom, že pri farnosti pôsobí spevokol, katechická škola, usporadúvajú sa súťaže, výlety, večery seniorov, športovo súťažné podujatia a podobne. Farnosť vydáva  časopis  Evangelikum a je zriaďovateľom občianskeho združenia Spoločnosť Jána Kollára, ktorá usporadúva významné podujatia. Zbor má čulé kontakty s evanjelickými zbormi v Rumunsku, Srbsku, Maďarsku a, prirodzene, aj na Slovenku, v Nemecku a v ďalších krajinách. Farárka J. Gregorová informovala o počte návštev na bohoslužbách, pastoračných činnostiach, pričom zdôraznila fakt, že rastie počet tých, ktorí chodia pravidelne na farnosť a čo prekvapuje, rastie počet mladých ľudí.

I.Furdík obozmámil svojich hostiteľov okrem iného aj o myšlienke zriadenia Slovenského domu – zázemia a pevného bodu pre všetkých našich krajanov v Českej republike, bez ohľadu vyznania či názorovej rozdielnosti. Informoval, že na túto tému mal výmenu názorov aj s inými krajanskými predstaviteľmi. Ocenil, že predstavitelia farnosti sa zaoberajú aj otázkou škôlky a školy, pričom ich povzbudil, že v prípade reálneho návrhu je možné takéto zámery aj finančne podporiť.

Literatúra a folkloristika v popredí záujmu

Mimoriadne podnetnou bola návšteva I. Furdíka v Dome národnostných menšín, ktorého zriaďovateľom je magistrát hlavného mesta Prahy. Predseda ÚSŽZ tu rokoval s Andrejom Bardošom, zástupcom riaditeľa Domu, na stretnutí bol prítomný aj Vladimír Goral, predseda spolku ROM PRAHA, bývalý pracovník Úradu vlády ČR v referáte Rady vlády pre národnostné menšiny. A. Bardoš oboznámil I. Furdíka so spôsobom prideľovania kancelárií národnostným menšinám, z ktorých každá, teda aj slovenská, má dve kancelárie. Každý rok vydáva Dom národnostných menšín „Výročnú správu“, v ktorej sú prehľadné informácie o všetkých akciách usporadúvanými národnostnými menšinami v priestoroch, ktoré sú k danému účelu v dome k dispozícii. I. Furdík sa oboznámil s priestormi spoločenskej a kultúrnej sály s vysúvacím javiskom a osvetlením, reštauráciou, galériou a zasadacou miestnosťou. Priestory boli účelne a esteticky riešené, pričom A. Bardoš upozornil, že ich prenájom pre národnostné menšiny na rôzne podujatia je finančne veľmi výhodný.

V piatok popoludní navštívil I. Furdík Slovenský literárny klub v Prahe, ktorého predsedníčkou je Naďa Vokušová a jej zástupcom Vladimír Skalský. Predsedu ÚSŽZ oboznámili s programovým zameraním klubu a jeho činnosťou. V priestoroch klubu rozvíja svoje aktivity aj Slovensko-český klub, ktorý je vlastne „prevádzkovateľom“ svojho literárneho klubu. I. Furdíka oboznámili s konkrétnymi titulmi z oblasti poézie, prózy, výtvarného umenia, divadelnej tvorby, ako aj o publikácii Slovenské osobnosti v Prahe. Predseda ÚSŽZ navrhol v rámci vydavateľských aktivít Slovenského literárneho klubu vydať reprezentatívnu monografiu o slovenských osobnostiach v Čechách.

V sobotu po presune na Moravu, sa I. Furdík zúčastnil v obci  Slup  pri  Znojme na folklórnom podujatí s názvom Slávnosti chleba. Tu sa okrem iného stretol na pracovnej debate s Vlastimilom Fabišíkom, predsedom združenia PÚČIK a predsedom združenia Jánošíkov Dukát. V. Fabišík sa prezentuje aj ako choreograf a scenárista mnohých krajanských podujatí. Predsedu ÚSŽZ informoval o podujatí v Slupe, ako aj o koncepcii slovenského folklórneho súboru Púčik, ktorý vystupoval aj v Slupoch. V kontexte zachovávania kultúrneho dedičstva V. Fabišík potvrdil, že medzi Slovákmi v Brne a celom regióne je veľký záujem o aktívny folklór, ktorý je posilňovaný silnejúcou komunitou slovenských študentov na univerzite v Brne.