Igor Furdík na pracovnej návšteve krajanov v Srbsku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, sa v dňoch 31. januára až 3. februára 2015 zúčastnil na pracovnej zahraničnej ceste v prostrediach slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Predseda ÚSŽZ počas štyroch dní navštívil Slovákov vo Vojvodine vo viacerých mestách a obciach. Predmetom jeho stretnutí s čelnými predstaviteľmi  kľúčových spoločensko-kultúrnych organizácií Slovákov v Srbsku, ako aj s osobnosťami kultúry a školstva, boli rozhovory  v kontexte efektívnosti čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR udelených prostredníctvom mimoriadnych dotácií za rok 2014. Zároveň s predstaviteľmi krajanských organizácií prerokoval Igor Furdík prípravu niektorých cyklických prestížnych kultúrnych podujatí a aktivít vojvodinských Slovákov.

Igor Furdík postupne navštívil Belehrad, Kovačicu, Nový Sad, Báčsky Petrovec a Pivnicu. V Kovačici absolvoval rokovanie s predsedom Obec Kovačica Miroslavom Krišanom, v Galérii insitného umenia sa v debate s jeho riaditeľkou Máriou Raspirovou zaujímal o inštaláciu nových bezpečnostných komponentov. V programe „kovačického návštevného dňa“ predsedu ÚSŽZ bolo aj stretnutie s majstrom insitného kumštu Jánom Glózikom v ateliéri umelca, finalizujúceho svoj obraz s názvom 1150 rokov príchodu Cyrila a Metoda.

V Novom Sade sa predseda ÚSŽZ stretol s Annou Tomanovou Makanovou, predsedníčkou Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku (NRSNM). Predmetom ich debaty bolo smerovanie vrcholného politicko-spoločenského orgánu, mimoriadne vplývajúceho na spoločenský život a kultúrno-vzdelávací rozvoj našich krajanov v duchu slovenskosti. Na pôde Biskupského úradu evanjelickej a. v. cirkvi sa I. Furdík stretol s kompetentnými činovníkmi ohľadom doriešenia vybudovania nového sídla Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika.

V ďalšej časti programu pracovnej cesty rokoval predseda ÚSŽZ na Obecnom úrade Báčskeho Petrovca s jeho predsedom Pavlom Marčokom, s riaditeľom Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuelom Žiakom boli predmetom debaty vo Vydavateľskom centre Hlas ľudu aktivity v tejto – pre vojvodinských Slovákov mimoriadne závažnej – kultúrno-vzdelávacej oblasti.

V utorok, posledný deň pracovnej návštevy Igora Furdíka medzi Slovákmi v Srbsku, sa na pôde Matice slovenskej v Báčskom Petrovci v prítomnosti médií a čelných predstaviteľov Matice slovenskej v Srbsku uskutočnilo stretnutie s riaditeľmi dvoch petrovských škôl – Základnej školy Jána Čajaka a Gymnázia Jána Kollára, počas ktorého si obe školy prevzali do ich školských knižníc nové knižné tituly, a to tak z oblasti krásnej literatúry, beletrie, prózy a poézie pre žiakov, ako aj odborné, najmä jazykovedné publikácie pre pedagógov – dar Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na úprimnom stretnutí s neformálnej debate o aktuálnych problémoch slovenského školstva v Srbsku sa zúčastnila Mária Andrášiková, predsedníčka Asociácie slovenských pedagógov vo Vojvodine, Paľo Belička, riaditeľ Gymnázia J. Kollára, ako aj ďalší pedagógovia oboch škôl a osobnosti kultúrno-vzdelanostného spektra v Báčskom Petrovci.

Svoju prvú zahraničnú pracovnú cestu v roku 2015 zavŕšil Igor Furdík v utorok 3. februára v Pivnici, kde sa v miestnej Základnej škole 15. októbra v rozhovore s riaditeľkou Tatianou Naďovou interesoval o kvalitu výučby v slovenskom jazyku a záujem detí a žiakov o slovenčinu. V miestnom Ochotníckom divadle Janka Čemana sa v rozhovore s jeho čelnými predstaviteľmi – režisérom Jánom Kmeťkom a Vladimírom Kolárom zaujímal predseda ÚSŽZ o esteticko-kultúrny a jazykový vplyv divadelnej scény na rozvoj slovenskosti, zároveň ho divadelníci informovali o prípravách na jedno z najprestížnejších podujatí – pivnickej prehliadky ochotníckych divadelných súborov Slovákov vo Vojvodine DIDA.