Igor Furdík na rokovaní Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ

Už na svojom treťom zasadnutí sa vo štvrtok 4. júna 2015 zišli v Bratislave členovia Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ. Počas celodenného rokovania, ktoré otvoril a predsedal mu Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, účastníci, medzi ktorými boli v početnom zastúpení aj odborníci z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, predstavitelia Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Centra ďalšieho vzdelávania UK v Bratislave a ďalších relevantných inštitúcií úzko spolupracujúcich s ÚSŽZ v danej oblasti, zástupcovia krajanov z 11 štátov vrátane dvoch západoeurópskych a Kanady, sa zaoberali nastolením možných riešení problémov súvisiacich s kvalitou výučby slovenského jazyka a obsahu učebných programov v slovenčine v rôznych typoch školských zariadení, ktoré navštevujú deti Slovákov v zahraničí.

Vo vstupnom slove Igora Furdíka odznel okrem zhodnotenia doterajšej činnosti a aktivít členov Sekcie pre strednú, južnú a východnú Európu Komisie pre školstvo a vzdelávanie ÚSŽZ v konkrétnych a aj úspešných krokoch v školách a vzdelávacích zariadeniach v štátoch, v ktorých Slováci tvoria národnostnú menšinu, aj apel na zvýšenie úsilia v procese vytvárania a zužitkovania ekonomických a finančných multilaterálnych i bilaterálnych podmienok a možností viažucich sa o. i. aj na členstvo v EÚ. V tomto kontexte obrátil predseda ÚSŽZ pozornosť riaditeľov a učiteľov vzdelávacích zariadení na nástojčivejšiu komunikáciu krajanov s ich materskou krajinou – Slovenskom, a teda aj s jeho príslušnými inštitúciami vrátane rezortu školstva.